Media med munnkurv på småpartiene

Åpent brev til redaktør i NRK Trøndelag Bjørn Stuevold og sjefsredaktør Arne Blix i Adresseavisen.

Fra Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge. 

 

Til Stortingsvalget i Sør-Trøndelag stiller 17 partier. De som slipper til i media er de 7 tradisjonelle stortingspartiene samt «de 2 som har en sjanse for å få mandat», som det heter - Rødt og MPG. 8 partier holdes utenfor nyhetssendingene og informasjonsvirksomheten i NRK tv og radio og i de store dagsavisene, som Adresseavisen. At 8 partier verken får oppmerksomhet eller muligheten til å legge fram opplysninger om hva de står for i sine valgprogram er en fortielse av den virkelige partiflora som eksisterer i Norge. Folket og velgerne unndras den rettmessige kunnskap om hva som virkelig skjer i hele det politiske liv. Denne praksisen er både desinformasjon og feilinformasjon. 

Vi mener NRK bryter med tre fundamentale grunnprinsipper som allmennkringkaster.

I NRKs retningslinjer (Medietilsynet) står det klart at allmennkringkasterne har en viktig samfunnsoppgave:

  1. Å sende «Program for språklige og kulturelle minoriteter, program for små og store seergrupper».

  2. At «allmennkringkasterne har forpliktet seg til å sende programmer innenfor spesifikke programområder».

  3. Og «Allmennkringkastingskanalene har fått tildelt privilegiet å sende riksdekkende kringkasting i bytte mot å utføre en viktig samfunnsoppgave, nemlig å sikre befolkningen et mangfoldig tv- og radiotilbud».


Alle «småpartiene» som inntil videre ikke har utsikt til stortingsmandat deler vårt nedenstående syn med utgangspunkt i den samfunnskontrakt NRK har også med oss som er en del av det etablerte samfunn og de tusenvis av velgere som blir fratatt muligheten til å stemme etter sin overbevisning da de partier de sogner til blir fortiet.

Til punkt 1: Ved ikke å sende program for små og store seergrupper - som «småpartiene» vel må kunne sies å representere - bryter NRK sin samfunnsoppgave.

Til punkt 2: Det sendes ikke fullt ut programmer innenfor spesifikke programområder (politikk/valg) når nesten halvparten av partiene i valg ikke dekkes, eller får noen oppmerksomhet som munner ut i informasjon til publikum

Til punkt 3: NRK bryter kontrakten for å holde på sitt privilegium når befolkningen ikke sikres et mangfoldig tv- og radiotilbud. Mangfoldet i partifloraen er snevret inn fra 17 til 8 partier. De 9 får all sendetid til å fremme sine synspunkter. De 8 andre er definert ut av mangfoldet.

Adresseavisen, som andre aviser, har også et samfunnsansvar for å fungere som en informasjonskanal til offentligheten. Avisen er ambisiøs når den kaller seg «Midt-Norges frie stemme». Ambisjonene strekker seg ikke langt nok for å nå småpartiene og deres velgere. Da defineres disse som «lite interessante» for redaksjonen

Sett på bakgrunn av dette er det også en stor avstand fra NRKs og Adresseavisens praksis til de ord som vel også media nikket bejaende til, da statsministeren sa at vi trenger mangfold, alle skal bli med og alle skal bli hørt, etter den 22. juli 2011.

NKP erkjenner retten allmennkringkasterne og avisene har til å utøve redaksjonell frihet i produksjonen av hvilke programmer og informasjoner de vil. Men selv innenfor bl.a. deres redaksjoner er det strømninger som ser annerledes på den diskriminerende og udemokratiske praksisens som utøves innen samfunnsdebatten. I e-post til NKP uttrykte Frank Wassdahl i NRK:

Jeg har også anmodet NRK om å sende hele arrangementet (på litteraturhuset) med de mindre politiske partiene i Norge på TV, da jeg i demokratiets ånd mener at statskanalen NRK burde kjenne sin besøkelsestid, men jeg har pr. i dag oppfattet det slik at en så stor satsing på de mindre partiene "satt langt inne" hos NRK.

Vi setter vår lit til at den redaksjonelle ledelsen i NRK Trøndelag og i Adresseavisen kjenner besøkelsestiden og slipper NKP til, med andre segregerte partier, i valgsendinger og – omtale framover.

Med hilsen:

 

 

Harald Ø. Reppesgaard Geir Skavern

Kand. Stortingsvalget for NKP Leder NKP i Midt-Norge

 

Trondheim 18. august 2013

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!