NKP Trondheim

Når e-verk privatiseres, strømprisene øker, skole og sykehus privatiseres – er det for at noen skal tjene penger på det. Det er ikke du!
Når Trump krever at Norge skal ruste opp med 14 milliarder mer i året - hvem betaler prisen? Det er du! Pengene tas fra velferden.


NKP går mot salg av offentlig eiendom og bedrifter
Privatisering av offentlig eiendom og tjenester griper inn i nye samfunnsområder. Ved planmessig nedbygging av offentlig sektor forverres arbeidsfolks levekår. Det viser seg at privatisering ikke fører til bedre og billigere tjenester, heller det motsatte.


NKP går inn for å opprettholde og å bygge ut de offentlige helsetjenestene og tannhelsetjenesten må bli en del av det offentlige helsetilbudet.
Det er store overskudd i private sykehus mens offentlige helseinstitusjoner har ”underskudd”. For de fleste er tannhelsetjeneste en luksus de ikke har råd til.


NKP vil avskaffe eiendomsskatten
Den er usosial og slår ut helt vilkårlig og rammer folk med dårligst råd. Den skal ikke være en alternativ inntektskilde for kommunene når de statlige overføringene er for små for å kunne løse lovpålagte oppgaver som barnevern, skole. m.m. Vi krever i første omgang at bunnfradraget økes til 6-8- millioner.


Boligpolitikk og boligpriser – En skam for Trondheim
Kommunistene vil ha en sosial boligpolitikk for kommunale utleieboliger til ungdom, pensjonister og vanlige arbeidsfolk. Husleia skal ikke overstige 20 % av inntekten. Flere må få etableringstilskudd til boliger, Husbanken må prioritere midler til offentlige boligbygging og til økonomisk svakstilte grupper. Bygging av trygde- og omsorgsboliger må økes raskt
Vi må forby at salg av kommunale leiligheter blir spekulasjonsobjekter på det frie markedet. Vi vil ikke ha den ekstreme fortetningen av boliger i sentrum eller flere høyhus.. Vi trenger grønne lunger. Utbygging av nye tomter og branntomter skal være under kommunens kontroll, ikke overlates til næringslivets profittinteresser.


Arbeidsplasser og energi. Nei til vindturbiner.
Kommunen skal gi tilbud til heltidsansettelse til alle. Trondheim kommune bør innføre en prøveordning med 6-timers arbeidsdag. Kortere arbeidsdager vil sysselsette flere, og inkludere mange som står utenfor arbeidslivet.
Gjennom tomtepolitikken, reguleringsplaner, kan kommunen bidra til flere arbeidsplasser. Som forutsetning for å godkjenne anbud i boligpolitikken skal det kreves tariffavtaler og at det er lærlingeplasser der det er mulig.
Vel 30 % av strømmen går tapt i linjenettet p. gr. a manglende vedlikehold. Dette må utbedres. Opprustning av eldre kraftverk og bygging av småkraftverk må støttes økonomisk. Vi er i mot vindturbiner som raserer natur og ødelegger fuglelivet. De gir ingen arbeidsplasser eller inntekter til lokalsamfunnet. Norge er selvforsynt med strøm og trenger ikke å innføre kullprodusert strøm fra utlandet.


Kommunistene vil satse på:
En god helsepolitikk og eldreomsorg – Grunnlaget for vår trygghet.
Trondheim mangler fortsatt vel 200 sykehjemsplasser for å dekke det reelle behov i årene framover. Disse skal ha høy prioritet de neste 4 år. Hjemmebasert omsorg må videreutvikles og styrkes. Vi vil stoppe all privatisering av bygging og drift av sykehjem da det er profittmotivet som står i sentrum for virksomheten. Vi går i mot alle egenandeler i helsevesenet.


Kollektiv og privat transport. Nei til bompenger og veiprising.
Vi er i mot veiprising og bompenger som belaster de økonomisk svakeste bilistene hardt. Kollektivtransporten må bli billigere og ha flere avganger. Privatbiler i byen må ha rimelige muligheter til å kjøre. Tusenvis av familier er avhengige av bilen til arbeid, sosiale aktiviteter m.m.. Vi er sterkt imot at el-biler skal ha gratis parkering, ikke betale bompenger, og rett til å kjøre i kollektivfelt. I Trondheim betaler bilistene skyhøye avgifter til staten for vedlikehold og utbygging av veinettet El-bileierne skal betale fulle avgifter for bruk av veiene.
Kommunen må sikre seg garantier for at militærskip som legger til kai i byen ikke skal bære atomvåpen. Kommunen skal ikke utvikles til et område for krigsøvelser eller opprustning.
Kommunen må innføre strenge krav til utslipp av klimagasser fra turistskipene som besøker Trondheim.


Ingen boligbygging på dyrkbar mark
Gratis hallutleie til barne- og ungdomsidretten.
STYRK FELLESSKAPET – SLÅ TILBAKE HØYREKREFTENE
Norges Kommunistiske Parti er landets eneste kommunistiske parti. Vi vil fokusere på løsninger som er til det beste for arbeidsfolk. Løsninger basert på en sosialistisk helhetspolitikk mangler i dag.
De store problemene med det økende klasseskillet kan bare løses ved at de grunnleggende årsaker bekjempes og fjernes Dette skiller oss fra de andre partier. NKP vil fjerne dagens system, kapitalismen, med dens grådighet, egoisme og profitt på bekostning av fellesskapet, enkeltmennesket, solidaritet, humanisme og miljøvern.
STEM SOSIALISTISK – FOLKEMAKT MOT KAPITALMAKT – STEM NKP

 

Odd-Jarl Gerhardsen
1, kand. F. 1953
Musiker og kulturarbeider.
Opptatt av boligpolitikk og samferdsel. Stopp privatisering av offentlige tjenester. Mot opprustningspolitikken.


Harald Reppesgaard
2. Kand. F. 1943
Pensjonert psykiater og tidligere medlem av Trondheim Bystyre. Opptatt av helse- og sosialpolitikk. Barnevern og ungdomspolitikk. Mot privatiseringn av våre fellesgoder. Mot NATO og opprustning.


Janina Hortman
4. Kand. F. 1962
Tillitsvalg i Norsk Jernbaneforbund. Samferdsel og jernbane. Kamp mot privatisering av velferdstjenester og velferdsprofitører. For likestilling. Mot norsk deltakelse i USAs kriger i verden og mot militær opprustning.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!