Bergen og Vestlands hovedsaker i valget

Hva er NKPs viktigste saker i Bergen og Vestland fylke?
● Kamp mot privatisering og fattigdom
● Gradvis innføring av bilfritt sentrum, bybane til alle bydeler og omegn i stedet for nye veiprosjekter, uten bompengefinansiering
● Styrket helse- og omsorgstilbud
● Grønn industri i kommunal regi
Helse
● Kommunal og ideell drift i stedet for private, da går penger til omsorg, ikke profitt
● Heltidsstillinger i stedet for innleie og vikarer
● Eldre som ønsker det, må få bo hjemme lenger. Bedre mat til de eldre.
● Gratis tannlegetilbud til alle
● Flere krisesentre. Egen politistyrke som jobber med etterforskning og forebygging av voldtekt og vold i nære relasjoner
Bolig
● Flere kommunale boliger - vi trenger en sosial boligpolitikk!
● Flere studentboliger
Miljø
● Gradvis innføring av bilfritt sentrum, unntak for næringsvirksomhet, taxi, handikappede
● Mindre bompenger, finansieres ved å stanse nye veiprosjekter som ikke er påbegint
● Bybane bygges ut til alle bydeler i tillegg til Sotra og Askøy. Bybane over Bryggen
● Grønn industri i offentlig regi
● Nei til EØS og ACER - sikre miljøvennlig vannkraft til grønn industri på Vestlandet
● Jernbane fra Stavanger til Sogn i stedet for fergefri E39, dette vil gi mindre biltrafikk og færre trailere på veiene
● Nei til forurensende cruise-skip
Skole
● Lik rett til utdanning for alle
● Poengjag erstattes av meningsfull utdanning for alle, ikke bare teoretisk flinke
● Nei til privatskoler
Kultur
● Kommunen og fylket må stå i bresjen for å stanse forflating med kommersiell kultur
● Mer ressurser til bibliotekene; de er en garanti for at kultur er tilgjengelig for alle
Jordbruk
● Sikre småbruk og småbedrifter
● Stans press fra storkapital og ensidig storproduksjon
● Satse på lokale tradisjoner

 

Bergen kommune 1. kandidat Alexander Sørnes
30 år gammel IT-konsulent og selvstendig næringsdrivende. Hans viktigste saker er et bilfritt sentrum, sosial boligbygging, offentlig eierskap og at voldtekt og familievold-saker må tas på alvor, med egne politiressurser, mer bruk av forvaring og lavere terskel for domfellelse

 

Vestland fylke
1. kandidat Arild Sæther Johannessen
Jeg er 46, gift og har to barn. 
Født i Bergen, oppvokst på beste vestkant i Loddefjord og jobber til daglig som norsk- og samfunnsfaglektor i den videregående skolen.
Min store hjertesak er  tilbakekallelsesretten. Ved å på denne måten gi velgerne reell makt over de folkevalgte, får politikerne den rollen de skal ha; rollen som folkets tjenere og ikke omvendt. En slik ordning vil også være effektiv både mot korrupsjon, byråkratisering, valgflesk og brutte løfter.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!