2. Kandidat Janina - Viktigheten av å velge NKP

Skrevet . Publisert i Artikler

På andreplass for Norges Kommunistiske Partis liste ved kommunevalget i Trondheim står Janina Hortman. Hun er styremedlem hos LO i Trondheim, sekretær i Norsk Jernbaneforbund og leder for Elektropersonalets landsråd. Det er viktig å ha faglig engasjerte og dyktige tillitsvalgte med i politikken!

 

 

Janina om seg selv og sitt engasjement: Jeg er tillitsvalgt, og fagbevegelsen ligger mitt hjerte nærmest. Jeg har veldig tro på fagbevegelsens kraft. Men vi trenger samarbeidspartnere, og NKP er et parti som ikke har godtatt definisjonsmakten som høyrekreftene har implementert i hele samfunnet via media.

 

■ Viktigheten av å velge NKP

NKP har bestandig vist seg som en sann alliert; I Trondheim, når LO Trondheim har hatt spørrerunder hos partiene om hvilke saker de støtter fagbevegelsen på, så har NKP vist at de støtter fagbevegelsen i ett og alt. Vi trenger NKP, for vi trenger noen som kan nyansere verdensbildet. Vi er overfalt av ensidig informasjon i forhold til hvordan verden ser ut.

 

Som fagforeningskvinne, så synes jeg du skal stemme på NKP, det er de som støtter fagbevegelsen i de sakene som er viktige for oss.  De har også avslørt det som ingen andre partier har avslørt: Hva kapitalkreftene egentlig står for, og hvordan de gradvis hakker opp samfunnet vi er glad i.

 

Førtidspensjonister og uføre har varig nedsatt arbeidsevne. De blir ikke bedre av at politikerne gir dem mindre penger og dårligere vilkår. De ønsker bare – som oss alle andre – å bli akseptert i samfunnet. Det er derfor NKP blant annet vil ha prøveprosjekt på turnusbaserte enheter i Trondheim kommune med redusert timetall for seniorer for å stå lengre i arbeid, og øke de økonomiske sosialsatsene.

 

■ Ikke ta det forgitt!

Retten til organisasjonsfrihet, fagorganisering og retten til bruk av arbeidskamp, ble først regulert i Arbeidstvistloven for 100 år siden. Vi har fått et samfunn hvor det virker som om mange tror dette kom av seg selv. Dette kom etter langvarig kamp. Disse rettighetene og den velferdsstaten vi har bygd er nå under angrep. Vi ser det med angrepene på bryggesjauerne i Norskehavner, forsøket på å ødelegge norsk jernbane via Jernbanereformen og den storstilte privatiseringen og de demokrati-fiendtlige avtalene regjeringen vil inngå; TTIP, TISA og opprettholdelsen av EØS-avtalen. Derfor sier NKP klart og tydelig at vi vil ha kommunal styring og forvaltning – ikke privat eierskap og drift. Offentlige tjenester skal forvaltes av offentlig valgte!

 

■ Privatisering er en avsporing!

Privatisering og konkurranseutsetting går på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår og pensjon til de ansatte. På mange områder, som innen jernbane, så vil det gå på helsa og sikkerheten løs, hvor de private vil spare inn der de kan for å få skviset mest mulig profitt ut av tuben, før de kaster den fra seg og går videre til neste egoistiske utarmingsprosjekt.

 

Det er viktig at folk forstår at årsaken til forsinkelser og innstillinger på NSBs linjer ikke skyldes mangel på konkurranse eller de ansatte. Det skyldes manglende vedlikehold og gammelt materiell. Derfor er det viktig for NKP at vi får satt sammen Jernbaneverket og NSB til et selskap igjen. Vi må øke investeringene i jernbanesektoren, ikke å gi disse pengene til private aktører. De private sjefene er ikke interessert i jernbane - De er interessert i profitt. Vi må hente inn etterslepet på vedlikehold innen den norske jernbanen og utvide tilbudet ytterligere, ikke selge jernbanen bort og bygge den ned.

 

■ Ta jernbanen inn i fremtiden!

Persontransport og godstransport på jernbane vil bli stadig viktigere i årene som kommer, og samfunnet – både økonomisk, klimamessig og distriktspolitisk – trenger et utvidet jernbanetilbud! NKP vil bygge Nordlandsbanen videre nordover - og østover! Det betyr at for å møte morgendagens krav til jernbane må Trondheim ha arealer til å håndtere denne jernbane-veksten. NKP vil sikre arealtilgang på Verksted Marienborg for fremtidig jernbanevedlikehold. 

 

Utskrift