HVA VIL KOMMUNISTENE?

Skrevet . Publisert i Artikler

■ NKP vil sikre at mennesker med utviklingshemming får meningsfylt dagtilbud og nødvendig bistand tilpasset den enkelte. Tjenester til personer i bo- og aktivitetstilbud må få mulighet til oppfølging i fritid og arbeid.
■ Bolig er en menneskerett. NKP vil etablere kommunale boligbyggerlag som bygger boliger organisert som borettslag, der innskudd og videresalg er regulert og ikke markedsstyrt for spekulasjonsøkonomien.
■ Det handler om å ha det rette perspektivet. Innbyggernes interesser og velferd eller kapitaleiernes søken etter profitt?
■ NKP er et tydelig arbeiderparti Norge får en kraftigere og mer konsekvent røst mot høyrepolitikken med kommunister i posisjon!
■ Norges Kommunistiske Parti vil sikre at ansatte sykepleiere og fagarbeidere får lønn under etter- og videreutdanning for å sikre rett kompetanse! Arbeidere må gis en mulighet for læring og utvikling gjennom hele livet.
■ NKP mener at det offentlige må engasjere seg i boligbygging. Det må bygges flere kommunale boliger!
■ Kommunal styring og forvaltning – ikke privat eierskap og drift. Offentlige tjenester skal forvaltes av offentlig valgte.
■ Rusomsorgen må styrkes slik at alle får rask behandling, rehabilitering og hjelpes til utdannelse og bolig. De rusavhengige skal avkriminaliseres.
■ NKP vil jobbe for at norske kommune skal stå som garantist for at yrkesfagelever får lærlingeplass – slik at opplæringsloven ikke brytes, som i dag.
■ De frie kulturgruppene må gis økonomisk støtte. Vi vil ha øremerket satsning på ikke-kommersiell ungdomskultur.
■ NKP vil styrke kulturskolen og byggingen av idrettsanlegg for barn og unge. Om vi ikke klarer å tenke i forkant, så vil om noen år barn og ungdom stå uten et tilfredsstillende fritidstilbud..
■ Norges Kommunistiske Parti vil sikre og legge til rette for fagbrevutdanning for ansatte uten særskilt utdanning. Si ja til faglig utvikling!
■ NKP går inn for gratis kollektiv transport for skoleelever og studenter.
■ NKP vil arbeide for et strengt jordvern.

Emneord: valg15

Utskrift