Støtt havnearbeiderne – Norge ut av EØS!

Skrevet . Publisert i Fagligpolitisk utvalg

EØS - avtalen gjør inngrep på det norske arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. EØS -avtalen undergraver kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning underordnes EUs fire friheter, fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Norge ratifiserte ILO- konvensjon 137 i 1974. I artikkel tre, ledd to heter det at «registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.» Denne fortrinnsretten handler om lossing og lasting av gods.

Holship Norge AS sluttet fra og med 2013 å leie inn havnearbeider fra losse- og lastekontoret i Drammen. Losse- og lastearbeidet er blitt utført av skipets mannskap og egne ansatte. I april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund tariffavtale med selskapet, men kravet ble avvist. Transportarbeiderforbundet varslet boikott av selskapet, men valgte samtidig å reise sak for Drammen tingrett for å få vurdert lovligheten av boikotten. Etter boikottloven skal et hvert boikottvarsel vurderes separat.

Saken har vært til behandling i to rettsinstanser, som begge har gitt havnearbeiderne medhold. Likevel valgte Holship Norge AS å anke saken videre til Høyesterett. Da Høyesterett behandlet boikott-varselet i 2015, mente domstolen at EØS var relevant, og oversendte saken til EFTA-domstolens vurdering. Tirsdag 19. april kom konklusjonen. Etter EFTA-domstolens syn er boikotten et brudd på EØS - avtalen og retten mener at Transportarbeiderforbundets tariffavtaler i havnene er i strid med EØS - avtalen. På denne måten tilsidesetter EFTA-domstolene ILO-konvensjon 137 og retten til å opprette tariffavtaler.

Transportarbeiderforbundet har ikke tapt denne saken. Høyesterett vil fortsatt måtte behandle den i henhold til norsk lov og internasjonale avtaler. LO-advokat Lorenz Nagelhus uttaler: "Dette er ikke et nederlag. Det er ikke lagt absolutte føringer, kan også gå i bryggearbeidernes favør. Kjennelsen gir rom for å dømme begge veier. Grunnloven må gå foran."

EØS - avtalen pålegger Norge å føre en markedsliberal økonomisk politikk, en politikk som undergraver et seriøst arbeidsliv og arbeidernes rettigheter. EØS-avtalen fører også til at makt overføres fra norske demokratisk valgte organer, noe som betyr svekkede muligheter for styring av samfunnsutviklingen. Derfor vil NKP erstatte EØS - avtalen med en reforhandlet handelsavtale.

Fagligpolitisk utvalg

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift