Det er mulig med både ulv og sau

De regionale rovviltnemndene har fattet vedtak om en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver i Norge. Sist vinter var det ca. 65-68 ulver i Norge. Å utrydde 70 % av den norske ulvebefolkningen virker lite gjennomtenkt; Det er uforsvarlig naturforvaltning. Det vil hindre en levedyktig rovdyrbestand og øker risikoen for innavl. Denne beslutningen må reverseres.

Norges Kommunistiske Parti mener at de som driver i primærnæringer må sikres nødvendig trygghet og økonomi slik at næringene kan opprettholdes; Det handler også om bosettingen i distriktene og dette er en viktig del av vår distriktspolitikk.

Samtidig: Mennesket har ingen naturgitt rett til å utrydde andre arter. Det er vår plikt å sørge for at alle arter kan leve sammen. NKP går inn for et bestandsmål som sikrer en levedyktig bestand av gaupe, jerv, ulv og bjørn i Norge. Bestandsmål må vedtas i Stortinget.

Regjeringen foreslår en billig løsning; Og det handler kun om penger for regjeringen.

Ingen kan nekte for at det å beskytte sauebønder mot ulv er dyrt.

Vi må så klart bistå sauebønder med dyr i utmark, med større innsats på forebyggende tiltak og eventuell kompensasjonsordninger ved omstilling for husdyrbønder i utsatte områder; Inkludert erstatningsordninger for tap av dyr.

I tillegg til dette vil Norges Kommunistiske Parti foreslå forsøk på innføring av en statlig finansiert gjeterordning i de mest utsatte områdene.

Det vil også være mulig å redusere beitetiden i enkelte områder, så fremt ikke dette vil føre til økt import av kraftfor; Vi ønsker å øke andelen av norskprodusert fòr, også for å øke den reelle selvbergingsgraden som i dag er på 48 % (inkludert fisk), og kun på 42 % etter en korreksjon for forimport.

Geir Skavern,

Leder,

Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!