HØRING OM INNLEIE

Av Terje Bjørlo

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget avholdt 18. januar åpen høring på Stortinget. Bakgrunnen for dette var at partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt hadde fremmet hvert sitt forslag om begrensninger av bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen. Grunnlaget for forslagene er en kraftig økning i bruken av innleid arbeidskraft, spesielt i Osloområdet.

SV fremmet krav om et generelt forbud mot bemanningsbransjen. Rødt går ikke så langt, men krever er forbud mot bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. Arbeiderpartiet foreslår et midlertidig forbud i byggebransjen. Senterpartiet på sin side vil fjerne adgangen til å bruke bemanningsselskap på ordinære jobber, noe som i tilfelle vil kreve endring av arbeidsmiljøloven. Representanter fra partene i arbeidslivet var på høringen for å legge fram sine synspunkter. Det ga også komiteens medlemmer adgang til å stille spørsmål direkte til representantene.

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, poengterte at det er fullt mulig å ansette direkte i de enkelte bedriftene. Dersom det skulle bli færre oppdrag framover, så sikrer arbeidsmiljøloven at oppsigelser kan foregå på ryddig måte. LO-sekretær Trude Tinnlund understreket at faste ansettelser ga en forutsigbarhet i forhold til jobb og lønn som bemanningsbransjen ikke kunne gi. Rådgiver i Fagforbundet Randi Røvik påpekte at selv om det offentlige må følge forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter, så viser praksis at dette i liten grad følges opp med nødvendige kontroller. Eli Gunhild By, forbundsleder i norsk sykepleierforbund, trakk blant annet frem den omfattende innleiepraksisen av vikarer til helseforetak og for å dekke opp kommunale behov. Som hun pekte på så er dette et problem fordi det ofte ga økt risiko for feilbehandling. Hun viste også i sitt innlegg til Orange Helse AS, hvor flere mangler ble omtalt i Aftenposten i 2017.

Da debatten om en eventuell implementering av EUs vikardirektiv raste, så var nettopp økt bruk av innleid arbeidskraft på bekostning av faste ansettelser som var hovedargumentet fra motstanderne av direktivet. Det gjaldt både fra politisk hold, de daværende regjeringspartiene SV og SP, samt partiene Rødt og NKP, organisasjonen Nei til EU, og ikke minst fra faglig hold.

I mars 2012 sa NHH-professor Kjell Salvanes til Dagens Næringsliv om vikardirektivet; «Min vurdering er at det vil bli en økning i midlertidige stillinger som følge av direktivet». Dette ble imøtegått av daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fra Arbeiderpartiet. Det at Arbeiderpartiet nå fremmer et forslag om midlertidig forbud må ses som en delvis innrømmelse av at EUs vikardirektiv har ført til økt bruk av innleid arbeidskraft. Samtidig er de fire partiene nødt til å bli enige med KrF om et omforent forslag for å få dette vedtatt i Stortinget. Pr. dags dato (19.01.) har ikke partiet behandlet dette i sin stortingsgruppe.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!