ARBEIDSTILSYNET PÅLA STANS

Av Terje Bjørlo

Bygg- og anleggsbransjen er risikoutsatte bransjer. De siste tre årene har Arbeidstilsynet gjennomført flere enn 11.000 tilsyn i disse to bransjene, noe som utgjør en femtedel av alle tilsyn i treårsperioden. I år har Arbeidstilsynet hatt to aksjoner med fokus på farlig arbeid i høyden. Årets andre aksjon ble gjennomført i andre halvdel av august. I den siste aksjonen ble det foretatt 345 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen, hvorav 150 virksomheter ble pålagt stans. Typiske forhold som ble kontrollert i tilsynene var forhold vedrørende stillas, stiger og adkomst til tak.

I årets andre aksjon stanset Arbeidstilsynet arbeidet på 43 prosent av byggeplassene, en økning fra årets første aksjon hvor 39 prosent av virksomhetene fikk arbeidet stanset. Alvorlighetsgraden ser ut til å ha gått betydelig opp siden Arbeidstilsynet vurderer å gi nesten 90 virksomheter overtredelsesgebyr, mot drøye 50 virksomheter i årets første aksjon. Antall kontrollerte virksomheter var omtrent på samme nivå i begge aksjoner. Arbeidstilsynet opplyser at et overtredelsesgebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelsene om arbeid i høyden, normalt vil komme på minst 50 000 kroner.

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, mener at Arbeidstilsynet i den siste aksjonen i større grad har prioritert å kontrollere de farligste byggeplassene. Hun trekker fram som positivt at Arbeidstilsynet i noen områder fant få byggeprosjekt med klare brudd på kravene til sikkert arbeid i høyden.

Arbeidstilsynet hadde spesielt fokus på fare for fall i forbindelse med arbeid i høyden. Det var mange stillas hvor det var ulike mangler, som manglende eller mangelfulle rekkverk, dårlige stillasgulv, dårlig forankring og dårlig fundamentering. Det ble også avdekket dårlige adkomster til stillas, og eller dårlig adkomst mellom etasjene i stillaset. Arbeidstilsynet peker også på usikrede stiger og risikofylt bruk av stige som årsak til pålegg om stans av arbeidet. Ved inspeksjonen ble det også avdekket at flere manglet opplæring i montering og bruk av stillas.

Vollheim understreker at mange bedrifter jobber seriøst med sikkerheten, men at ofte så er ikke det mest elementære på plass for å forebygge ulykker. Arbeidstilsynets innsats i bygg- og anleggsbransjen vil derfor fortsette med full styrke framover, ifølge direktør Trude Vollheim.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!