REKOMMUNALISERING GIR ØKT LØNN

Av Terje Bjørlo

I 2017 har vi 20 års erfaring med kommersielt drevne sykehjem i Norge. Det første sykehjemmet som ble konkurranseutsatt i Norge var Melløsparken i Moss i 1997. Begrunnelsen har vært at konkurranse vil føre til mer effektiv drift og dermed billigere drift, bedre kvalitet og ikke minst at brukerne skal sikres valgfrihet. Men hva med lønns– og arbeidsvilkår for de ansatte?

De senere årene har vi fått mange oppslag om lønns- og pensjonstap for de ansatte når sykehjem blir konkurranseutsatt og skal driftes av kommersielle selskap. Fri fagbevegelse kunne 31. august i 2015 fortelle at en hjelpepleier ved Romsås sykehjem i Oslo kan tape flere hundretusen kroner i pensjon når Attendo overtar driften. En eventuell uførepensjon vil også bli lavere enn med dagens ordning. Minstelønna for hjelpepleiere og ufaglærte i året er titusenvis av kroner lavere i kommersielle sykehjem enn i sykehjem drevet av Oslo kommune. Kveldstillegg, nattillegg og høytidstillegg er også mye lavere i kommersielle sykehjem.

I et notat som organisasjonen «For velferdsstaten» utarbeidet i 2012, kommer det fram at de langt fleste anbudene ble vunnet av kommersielle selskap. Kun ett av anbudene ble vunnet av en ideell aktør. Siviløkonom og forsker Anders Kvale Havig har analysert regnskap for flere kommersielt drevne sykehjem i Norge. Han konkluderer med at det er på lønns- og pensjonskostnader den store innsparingen er for de private aktørene. Et godt eksempel på dette er den første anbudsrunden for Paulus Sykehjem i Oslo i 2003. Da var det en forutsetning at de ansatte skulle ha en bruttopensjonsordning tilsvarende offentlig tjenestepensjon. Kirkens bymisjon vant anbudet, men tapte i 2008 da kvalitet var vektet med 70 prosent og pris 30 prosent. Grunnen for tapet var de høye pensjonsutgiftene som Kirkens bymisjon hadde, ifølge notatet fra «For velferdsstaten».

Økt lønn er den gledelige nyheten til ansatte ved Madserud sykehjem i Oslo. Årsaken er at Oslo kommune overtar driften av sykehjemmet 1. januar 2017. Driften av Madserud sykehjem ble konkurranseutsatt i 2002, og har siden da blitt drevet av private aktører. Norlandia står for driften ut 2016.

Det er en real lønnsøkning det er snakk om. For hjelpepleiere i full stilling er lønnsøkningen hele 50 000 kroner i året. Men det stopper ikke med det. De ansatte ved sykehjemmet kan forvente en betydelig bedre pensjon når den tiden kommer. Bakgrunnen for dette er at de ansatte nå vil omfattes av den kommunale pensjonsordningen, og ikke den pensjonsordningen som dagens arbeidsgiver har inngått avtale om.

Det er nødvendig å slå fast en gang for alle, drift av sykehjem er ingen oppgave for kommersielle aktører!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!