FAGFORBUNDET MED VIKTIGE VEDTAK

Av Terje Bjørlo

Fagforbundet gjennomførte sitt landsmøte i uke 42. Blant de sakene det knyttet seg stor spenning til, var landsmøtets syn på EØS. Følgende vedtak ble fattet:

«Norske arbeidstakere påvirkes daglig av de beslutningene som fattes i EU, og EUs direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. Utviklingen av EØS-avtalen har fått et omfang som går langt utover det som ble forespeilet da avtalen ble inngått. Norske myndigheter må derfor sørge for en grundig gjennomgang av avtalen for å sikre den norske arbeidslivsmodellen. Internasjonale handelsavtaler må bygge på åpenhet og demokratiske prosesser. Fagforbundet er imot mekanismer som begrenser nasjonal suverenitet og demokratisk styring og kontroll.

  • Kreve at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EU-regler.
  • Kreve at norske myndigheter aktivt bruker reservasjonsretten og andre tilgjengelige virkemidler når faglige rettigheter og den norske arbeidslivsmodellen presses.
  • Arbeide mot norsk EU-medlemskap.
  • Kreve full åpenhet rundt forhandlingene og at offentlige tjenester ikke åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA eller andre internasjonale handelsavtaler.»

Vedtaket fastslår at EØS-avtalen har blitt mye mer omfattende enn det som ble hevdet før og i den avgjørende avstemningen i Stortinget i 1992. Det understrekes også at avtalen påvirker norsk arbeidsliv i negativ retning. Dette er forøvrig grundig dokumentert i en rekke publikasjoner gjennom mange år.

I tillegg støttet landsmøtet enstemmig opp om den politiske streiken for forbud mot bemanningsbransjen 15. november, og krevde avvikling av bemanningsbransjen. I det opprinnelige forslag om bemanningsbransjen het det at avviklinga skulle skje på sikt. Delegat og leder i Trondheim LO, John Peder Denstad, foreslo endringen i denne ordlyden. Dette forslaget fikk tilslutning fra landsmøtet.

Kravene i vedtaket om EØS og kravet om avvikling av bemanningsbransjen er viktige. Det gir tydelige signaler både til LO sentralt og de politiske partiene. Vi ser hvordan ILO-konvensjoner blir tilsidesatt, det gjelder for eksempel ILO 94 og ikke minst ILO-konvensjonen som omhandler havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing.

Det gis også tydelige signaler om at reservasjonsretten som ligger nedfelt i EØS-avtalen må benyttes aktivt når det er påkrevd. Like viktig er kravene om åpenhet i internasjonale forhandlinger om handelsavtaler, eksempelvis TISA. Og ikke minst kravet til at norske myndigheter ikke må åpne offentlige tjenester for internasjonal konkurranse. NKP er på sin side tydelig på at Norge må trekke seg fra TISA-forhandlingene.

At dagens blåblå regjering med sine støttepartier skal etterleve kravene i vedtakene er selvsagt usannsynlig. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var tilstede på landsmøtet. I sin tale til landsmøtet sa han at som sosialdemokrat ikke trodde på såkalte frie markeder. Det står selvsagt ikke til troende, ivrig EU- og EØS tilhenger som han er. Det er neppe stor sannsynlighet for at Arbeiderpartiet vil støtte kravene i vedtakene. Da må partiet endre sin politikk radikalt. Til syvende og sist er en oppsigelse av EØS-avtalen, og fremforhandling av en handelsavtale det eneste realistiske kravet om vi selv skal styre den norske arbeidslivspolitikken og samfunnsutviklinga i progressiv retning.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!