Folkeavstemning!

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

 

Vi krever at bystyret i Trondheim vedtar at Trondheim kommune skal gjennomføre en folkeavstemning i forbindelse med en kommunesammenslåing. Innbyggerne i Trondheim må få bli hørt i en sak som vil påvirke deres hverdag i så stort omfang som en kommunesammenslåing vil medføre.

 

Geir Skavern, leder for NKP i Trondheim, i Adresseavisen 4. mars 2015:

 

 

Folkeavstemning om kommunesammenslåing 

 

Bystyret vedtok i møte 29. januar sitt retningsvalg for videre arbeid med kommunestrukturreformen. De legger følgende retningsvalg til grunn: (TK2) Trondheim slår seg sammen med Klæbu og Malvik, eller (TK4) Trondheim slår seg sammen med Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun. Disse alternativene er aktuelle både med og uten at «Stor-Trondheim» tar over flere oppgaver fra fylke og stat, som for eksempel videregående skoler, fylkesveier, folkehelse, m.m.

Bystyrets vedtak er en respons på rapporten til regjeringens ekspertutvalg (Vabo-utvalget) Delrapport 1 handlet om hvor stor en kommune bør være for å løse alle oppgavene kommunene er pålagt i dag. Alle kommuner skal gjøre endelig vedtak om eventuell sammenslåing våren 2016. Kommunevalget 2015 kan bli det siste med et Trondheim som vi kjenner det i dag.

Trondhjems Arbeiderparti av NKP (Norges Kommunistiske Parti) er helt uenig med bystyret.


Trondheim kommune har en befolkning på 185 000 innbyggere med ca. 13 000 ansatte, har godt etablerte tjenester, og det er fremdeles relativt nær og god kontakt mellom arbeider og ledelse både politisk og i ansettelsesforhold. Det lille lokaldemokratiet vi har vil ikke bli bedre, verken for Trondheim eller andre, om kommunen sluker to eller flere av sine naboer.

Kommunereformen er en distriktsfiendtlig reform med sterk sentralisering av makt og økonomi som mål. Den er drevet fram av nærings- og kapitalinteresser, uten hensyn til vanlige folk som skal bo og jobbe etter omstillingene, overflyttingene og nedleggelsene som følger. Både Høyre og Arbeiderpartiet er villige til å bruke tvang. Høyre er åpne om det. Arbeiderpartiet skjuler seg med å si de er i mot bruk av tvang, mens deres partiprogram sier at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse en sammenslåing som er ønskelig ut ifra regionale hensyn. Les: Tvang.

NKP i Trondheim vil ha folkeavstemming om dette i Trondheim kommune. Folkeavstemningen om kommunesammenslåing må være på plass senest i forbindelse med kommunevalget 14. september. NKP sier nei til en kommunesammenslåing som innbefatter Trondheim. Videre: Byens andre partier MÅ - klart og tydelig - av respekt for kommunens innbyggere, stå frem å si Ja eller Nei til sammenslåingen i god tid før valget i september.

 

Geir Skavern

1. kandidat – Trondheim 2015

Trondhjems Arbeiderparti av NKP

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift