NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Regjeringa foreslår nå endringer i Arbeidsmiljøloven som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsfolk og hele arbeidslivet. I dag jobber 10 % av alle sysselsatte midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at arbeidsgivere i tillegg kan ansette opp mot 15 % midlertidig. Dette betyr at hver fjerde arbeidstaker kan havne på midlertidige kontrakter. Dette er å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv – som er grunnlaget for trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk. Aldersgrensen fra å tre av i arbeidslivet skal økes opp til 75 år og arbeidstiden opp til 10 timer.

Uten fast jobb blir det større usikkerhet og en vanskeligere hverdag. Lovforslaget betyr at makt flyttes fra den ansatte og over til arbeidsgiver. Konsekvensen er at den nyansatte bærer all risiko for utviklingen av arbeidsforholdet og ikke er beskyttet mot usaklige oppsigelser. Som midlertidig ansatt blir det vanskelig å planlegge for framtida, siden arbeidsgiver avgjør lengden på jobbavtalen, og om du eventuelt får forlengelse. Du får heller ikke lån i banken til boligkjøp.

Norges Kommunistiske Parti støtter en  samlet fagbevegelse  og går mot lovendringene regjeringa nå foreslår. Arbeidstilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress og ulykker. Tilsynet frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet.

Forskning fra FAFO og OECD dokumenterer at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke skaper økt sysselsetting. Det skaper kun flere midlertidige stillinger på bekostning av tidligere faste stillinger. Forskning viser også at mange midlertidige ansatte kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og at midlertidig ansatte utsettes for større helserisiko og press enn faste ansatte.

I kommunal og fylkeskommunal sektor har vi en særegen utfordring med å holde på gode fagfolk og rekruttere nye. Om bare seks år vil Norge mangle over 11.000 lærere. I 2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innen pleie- og omsorgsyrkene hvis dagens utvikling fortsetter. Mangelen på førskolelærere er stor i kommuner landet rundt.

I denne situasjonen trengs det mer enn noen gang seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte verdige lønns- og arbeidsvilkår. Økt bruk av midlertidighet er det motsatte av dette.

Staten, fylkeskommuner og kommuner kan som arbeidsgivere følge § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, si nei til dette bruddet på arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov.»

Dette vil være et viktig mottrekk mot regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven. Det vil begrense skadevirkningene som følger av en svekket Arbeidsmiljølov. Det vil også gi offentlig sektor en særegen mulighet til å holde på og rekruttere fagfolk.

Norges Kommunistiske Parti mener den samlede fagbevegelsen må bruke sterkere virkemidler dersom regjeringen ikke snur. For å stoppe denne regjeringens angrep på arbeiderklassens rettigheter maner vi til en generalstreik før saken besluttes i Stortinget. Vi er derfor på linje med LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag krever at LO må mobilisere til en politisk generalstreik for å markere alvoret i situasjonen dersom det kommende lovforslaget fra regjeringen blir i samsvar med høringsforslaget. Streiken må en varighet på minst tre timer, slik at det kan arrangeres folkemøter på sentrale steder.

Norges Kommunistiske Parti

Sentralkomiteen 14. desember 2014

 

Utskrift