NATO - fiende av fred

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

NATO - 65 ÅR MED KRIMINELLE HANDLINGER
MOT MENNESKEHETEN

 

NATO største - sterkeste - mest aggressive militærallianse i verden.
Dominert av USA-imperialismen og en pilar i EUs forsvarsstrategi.

NATO fiende av fred - førsteslags og forhånds angrepsstrategi!
Kun diplomati om det tjener vestlig imperialismes interesser.
Intervensjon – ekspansjon - provokasjon – ansvarlig for destabilisering,
uro, vold og krig i Ukraina, Syria, Irak, Libya, Afghanistan, Jugoslavia m.fl.

NATO – folkefiende – bruk av giftige våpen - lav-anriket uran - hvitt fosfor - atomvåpen inngår som viktig del av forsvarsstrategien!
Uten offentlig debatt tillater NATOs europeiske medlemsland at USAs atomvåpen er utstasjonert på deres territorier.

NATOs artikkel 5 pålegger alliansens medlemsland forpliktelser - uforenlige med statenes suverene rett til selv å bestemme om fred og krig!

NATOs forestående toppmøte i Wales vil oppta og videreutvikle Lisboa møtets vedtak (2010) - benytte gamle og nye påskudd til å opptre som »verdenspoliti» - sikre markeder, energiressurser og innflytelsessfærer - til skade for folkenes rettigheter og behov.

PST og regjeringa gikk med uspesifikke terrortrusler åpent ut, og satte politiet i hele Norge i beredskap. Stortingets utvidede forsvars og utenrikskomite støttet regjeringens skjerpelse av sanksjoner mot Russland etter nedskyting av et Malaysisk passasjerfly over Ukraina, uten å foreta en selvstendig vurdering av om det var Russland, eller «vennene» i fascistregimet i Kiev som stod bak. 
NATO valgte tidligere AP-leder Jens Stoltenberg til ny NATO leder, og norske myndigheter følger slavisk USA instruksjoner, og bygger opp terrorfrykt i den norske befolkningen, slik at de nye terrorlovene kan brukes mot de som vil bekjempe NATOs krigsforberedelser mot Russland i Norge.

NATOS OPPLØSNING MÅ BLI EN PRIORITET FOR ALLE SOM FORSVARER FRED, SOSIAL RETTFERD OG FRAMGANG, OG ETHVERT FOLK MÅ HA RETT TIL Å KJEMPE FOR Å FRI SEG FRA ALLIANSEN!

Oslo, 29. august 2014

Norges Kommunistiske Parti, Sekretariatet
Jørgen Hovde, leder 
Svend Haakon, Jacobsen generalsekretær

Utskrift