VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

Dette er bare begynnelsen på en meget lang kamp. En kamp som vil få følger for mange, og en prøve på hvor langt arbeiderbevegelsen generelt og fagbevegelsen spesielt er villige å gå for å forsvare opparbeidede rettigheter, og retten til reelle forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.  Rudolf Nilsens udødelige ord; ”Før vi tramper ned og skaffer vei i lovens paragrafer, er vi treller alle mann. Reis all kraft som klassen eier! Tvers igjennom lov til seier! Støtt oss den som kan!” har fortsatt gyldighet. Lærerne fortjener all den støtte og solidaritet de kan få fra hele arbeiderbevegelse, for å føre kampen fram til seier.

Les hele vår støtteerklæring her:

 

VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

 

Det totale bruddet mellom Kommunenes Sentralforbund, KS, og landets lærerorganisasjoner er et faktum etter at et overveldende flertall av Utdanningsforbundets, UDF, medlemmer avviste meklingsmannens skisse som var varmt anbefalt av deres ledelse.
Skolenes Landsforbund, SL, LO sitt eget skoleforbund og Musikernes Fellesorganisasjon, MFO, avviste riksmeklingsmannens skisse med engang, og har vært i streik siden 10.juni. I ettertid har Lektorlagets medlemmer takket nei, og nå to av tre medlemmer i UDF.


Streik er et faktum, og har startet på Vestlandet der et titalls lærere er tatt ut. En mer omfattende storstreik er varslet fra skolestart i august. Streikeviljen er stor blant landets lærere, som er rasende på en arbeidsgiver blottet for forståelse og kunnskaper om læreryrkets særegenheter og skolens spesielle oppgave i samfunnet. Ut fra ideologiske og politiske holdninger overser KS bevisst det faktum; læreryrket er ingen 9 til 4 jobb, og skolen er ingen produksjonsbedrift. I skolen har man med mennesker å gjøre, derfor må man trø varsomt.


Elendigheta i norsk skole og forverringa av lærernes lønns- og arbeidsvilkår startet med Kristin Clemet, undervisningsminister i Bondevik 2 regjeringa. Clemet kjøpte lærerne den gangen med et relativt bra lønnsoppgjør, mot at lærerne godtok at å organisere elevene i klasser skulle fjernes, og erstattes med begrepet trinn eller pedagogisk forsvarlig gruppe. Samtidig, uten forvarsel, ble arbeidsgiver og forhandlingsansvaret overført fra staten til KS. Dette har ført til at fire av de seks siste tariffoppgjørene har endt i konflikt.


Samtidig ble rektor arbeidsgivers representant med utvidede fullmakter. Rektor kunne om han fant det pedagogisk forsvarlig, pålegge en lærer å undervise og ha ansvaret for et langt større antall elever enn det som tidligere var lovfestet. Resultatet ble større grupper, mer bråk, mindre læring, færre lærere og økt frustrasjon i kollegiet. En frustrasjon som har vokst seg i styrke og utviklet seg til et enormt raseri og mistillit til arbeidsgiver, uttrykt med et rungende NEI til årets lønnsoppgjør.


Hele meklingsforslaget er en husmannskontrakt, der arbeidsgiver får alle fordelene. Den utløsende faktor for avvisningen av meklingsforslaget er i hovedsak kravet om 7,5 timer tilstedeværelse hver dag. I praksis vil det si at den tida den enkelte lærer kan disponere fritt til eget for- og etterarbeid, samt faglig oppdatering er kraftig redusert, i praksis borte. Rektor får full disposisjonsrett over lærerne og kan pålegge den enkelte lærer ekstratimer, så kalte vikartimer uten rimelig kompetanse. Nå har lærerne i mange år hatt aksept for at de arbeider et fullverdig arbeidsår på 1687,5 timer. Det spesielle er at arbeidsåret til lærerne er komprimert over 38 uker med elevene, og 1uke med planlegging og faglig kompetanseheving, til sammen 39 uker. Arbeidsåret er så inndelt i det som betegnes undervisningstid og fellestid, samt en liten del av arbeidstida, såkalt ubunden tid, som kan benyttes av den enkelte hvor hun eller han måtte finne det mest hensiktsmessig å bruke denne, hjemme eller på skolen. Det er den siste tredjedelen, ubunden tid, som er truet og skal legges til arbeidsplassen og rektors disposisjon. Ut fra læreryrkets særegenhet er det meget viktig at den ubundne tiden opprettholdes og kan benyttes ut fra den enkelte lærers behov og eget ansvar. Vinnes ikke kampen for denne retten, står selve leseplikten for tur ved neste korsvei. Leseplikten er hvor mange timer den enkelte lærer skal undervise og ha ansvaret for undervisningen i bestemte fag.


Lærerorganisasjonene har sagt de er beredt til å streike både lenge og bredt. Den enkelte organisasjons streikekasse er full og egnet til langvarig kamp. LO sentralt har gitt sin fulle støtte og er villige til å stille opp for lærerne i deres kamp for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.


Utfallet av denne kampen er vanskelig å forutse. Både KS og lærerorganisasjonene har sagt de vil la denne konflikten gå sin gang, og har ikke til hensikt å ta noe initiativ til ny kontakt med motparten.


Dette er bare begynnelsen på en meget lang kamp. En kamp som vil få følger for mange, og en prøve på hvor langt arbeiderbevegelsen generelt og fagbevegelsen spesielt er villige å gå for å forsvare opparbeidede rettigheter, og retten til reelle forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.  Rudolf Nilsens udødelige ord; ”Før vi tramper ned og skaffer vei i lovens paragrafer, er vi treller alle mann. Reis all kraft som klassen eier! Tvers igjennom lov til seier! Støtt oss den som kan!” har fortsatt gyldighet. Lærerne fortjener all den støtte og solidaritet de kan få fra hele arbeiderbevegelse, for å føre kampen fram til seier.


NORGES KOMMUNISTISKE PARTI STØTTER LÆRERNE – GJØR DET DU OGSÅ!

 

Geir Magne Skavern                                                          Arne Margido Bye
1.kandidat NKP Trondheim Kommune                             1.kandidat NKP Sør-Trøndelag fylke
------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------
NKP Midt-Norge
Olav Tryggvasons gate 5
7011 Trondheim

Midt-Norge@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!