Fredssamtalene i Columbia

Tidligere i sommer gikk Columbias FARC-EP fra forhandlingsbordet i Havanna for å vurdere et forslag fra regjeringen om å legge frem en eventuell fredsavtale til folkeavstemning. FARC og regjeringen kom sammen igjen i slutten av august. Nylig valgte regjeringen ensidig å legge frem for Columbias senat en rapport angående denne mulige folkeavstemningen og fredssamtalene for øvrig. Denne artikkelen er en oversettelse av uttalelsen FARC kom med som svar på regjeringens handling, samt en oversettelse av Generelle Avtale for Terminering av Konflikten og Bygging av Stabil og Varig Fred, forhandlingsavtalen mellom regjeringen og FARC, signert 26. august 2012.

 

Columbias revolusjonære væpnede styrker – Folkets Hær (FARC-EP)

19. september: Kommuniké pressekonferanse

Sted: Havanna, Cuba

 1. Den 14. runden har blitt avsluttet og vi har fremdeles ikke fått lov til å rapportere til kongressen, de politiske partiene og bevegelsen angående vår posisjon vedrørende folkeavstemningen for fred, fremlagt ensidig av den nasjonale regjering ovenfor senatet noen dager siden.
 2. Den Generelle Avtale for Terminering av Konflikten og Bygging av Stabil og Varig Fred, signert 26. august 2012 i Havanna, Cuba, gir både rettigheter og forpliktelser til den nasjonale regjeringen og FRAC-EP. Når det gjelder den foreslåtte folkeavstemmingen har regjeringen ignorert avtalen. Initiativet fra regjeringen om en folkeavstemning var ikke avtalt av partene ved forhandlingsbordet. Det er et ensidig forslag som den nasjonale regjeringen la frem for Kongressen, og med det ignorerte de ånden og innholdet i Havanna-avtalen. Under slike omstendigheter er vi ikke en del av dette initiativet, det samsvarer ikke med noen avtale med FARC-EP, og binder oss heller ikke.
 3. Vi gir ikke avkall på rettigheten og forpliktelsene etablert av avtalen signert i Havanna i august 2012. Den tosidige utviklingen, i harmoni med og tro til dens innhold, er en garantist for en stabil og varig fred.  Det er det vi søker å oppnå. Det er det vi ønsker og har intensjon om. Agendaen verken antar eller utpeker noen vinner. Ved bordet skal det være et jevnbyrdig forhold mellom de to partene.
 4. Fred kan ikke bli bundet til datoer eller svare til parti-interesser. Fred må være en statlig politikk.
 5. Når øyeblikket kommer, når vi kommer til diskusjonen om det sjette punktet på agendaen, som er vår rett, vil vi insistere på å innkalle til en konstituerende forsamling som en kontrasignatur-mekanisme.  Relevansen av dette har blitt anerkjent av eksperter. Vi vil måtte diskutere dette initiativet, ikke bak folks rygg, men søke mot at hele nasjonen er enig med alle sosiale grupper og republikkens kongress om iverksettelsen av de avtaler som er utarbeidet i utviklingen av Agendaet, og for å studere uenigheter som oppstår, slik at den konstituerende forsamlingen skal kunne holde seg god oppdatert. Muligheten for å samle til en konstituering er vurdert i grunnloven. En påkallelse av dette er ikke en overraskelse for noen. Det er en nødvendighet ved dette øyeblikk. Vi har studert forskjellige punkter på området for å tillate at med engang innkallingen har blitt akseptert av de grunnleggende elementene kan den bli den riktige måten å bekrefte og innvie politisk deltagelse for reel demokratisering, fred med sosial rettferdighet og nasjonal gjenforening.
 6. Avtalen understreker at «Konstruksjonen av fred er en sak for samfunnet i sin helhet som krever alles deltagelse, uten å skjelne…». Det er ikke en simpel uttalelse, fordi den overfører evnen til å bygge fred til hele samfunnet, til den suverene, til folket. Ingen av partene kan ta seg fullmakter som ikke stammer fra avtalen. La oss si, som et eksempel, for å vurdere etter flere år med kamper, at det bare er en overgriper, eller at historien eller sannheten av det som har skjedd over fire generasjoner med blodsutgytelse bare skal bli fortalt og etablert av en av aktørene i konflikten; eller at noen av partene skal kunne påta seg rollen som den «gode» krigeren, for slik å tildele den «slemme» rollen på opponenten. En stat som har begynt å anerkjenne sitt ansvar som en aktør av ulovlige fakta som ledet, enten ved handling eller unnlatelse, til scener av brutal og nådeløs krig, kan ikke heller designe og implementere rammeverket for overgangsrettferdigheten.
 7. Vi er i Havanna for å bli enig om formulering som garanterer slutten på konflikten for landet, folket og hele nasjonen. Det er nødvendig å kjenne sannheten om det som har skjedd, og den reviderte, reparerte og forsterkede grunnlov er en fredsavtale.

 

GENERELL AVTALE FOR TERMINERING AV KONFLIKTEN OG BYGGING AV STABIL OG VARIG FRED

Delegatene fra den colombianske republikks regjering (Den nasjonale regjering) og Columbias revolusjonære væpnede styrker – Folkets Hær (FARC-EP);

Som et resultat av sonderingsmøtet i Havanna, Cuba, mellom 23. februar og 26. august 2012, og det påregnet deltagelsen til den Cubanske republikkens regjering og Norges regjering som garantister, og med støtte fra regjeringen til den Bolivariske Republikken Venezuela som tilrettelegger av logistikk og som ledsager;

Med den gjensidige beslutning for å avslutte konflikten som en essensiell forutsetning for konstitueringen av en stabil og varig fred;

Møter larmen i befolkningen for fred, og anerkjenner at:

Konstruksjonen av fred er et tema for samfunnet i sin helhet som krever alles deltagelse, uten å skjelne, inkludert andre gerilja-organisasjoner som vi inviterer til å slutte seg til dette forslaget;

Respekten for menneskerettigheter i alle hjørner av det nasjonale territorium er en avslutning for Staten som bør bli fremmet;

Den økonomiske utviklingen med sosial rettferdighet og i harmoni med miljøet er en garanti for fred og fremskritt.

Sosial utvikling med likhet og velvære, inkludert den store majoritet tillater oss å vokse som nasjon;

Et Colombia i fred vil spille en aktiv og selvstendig rolle for både regional- og global fred og utvikling.

Det er viktig å forsterke demokratiet som en forutsetning for å oppnå solide baser for fred;

Med den fulle disposisjon av Den nasjonale regjeringen og FARC-EP til å nå en enighet, og invitasjonen til det hele Colombianske samfunn, så vel som organer av regional integrasjon og det internasjonale samfunn, å delta i denne prosessen;

Vi har blitt enige om:

    I.            Å initiere direkte og uavbrutte samtaler om punktene som denne Agenda etablerer, med det som mål å nå en ferdig avtale for terminering av konflikten som bidra til en stabil og vedvarende fred.

  II.            Å etablere et samtalebord som vil bli innviet offentlig (innen de første to ukene av oktober 2012) i Oslo, Norge, og som vil ha sitt hovedsete i Havanna, Cuba. Dette bordet kan ha møter i andre land.

 III.            Å garantere effektiviteten til prosessen å avslutte arbeidet om de punktene på agendaen på en rask måte, og i den korteste tiden mulig, for å fullende forventingene samfunnet har vedrørende avtalen. I ethvert tilfelle, så vil lengden være gjenstand for periodiske evaluering av fremskritt.

 IV.            Å utvikle samtalene med støtte fra regjeringen i Cuba og Norge som garantister og regjeringene i Venezuela og Chile som ledsagere. I overenstemmelse med nødvendighetene i prosessen og ved avtale, kan andre bli invitert.

  V.            Den følgende Agenda:

1.      Nødvendig utviklingspolitikk for Landbruket

  Den nødvendige utviklingspolitikk er avgjørende for å styrke integreringen av regionen og den rettferdige sosiale og økonomiske utviklingen til landet.

 1. Tilgang og bruk av land. Ødemark. Formalisering av eiendom. Landbruksgrensen og beskyttelsen av reserve soner.
 2. Programmer for utvikling med et territorialt fokus.
 3. Sosial utvikling: helse, utdanning, bolig, utrydding av fattigdom.
 4. Stimuli til landbruks produksjon og økonomien for solidaritet og kooperasjon. Teknisk bistand. Subsidier. Kreditt. Generering av inntekt. Markedsføring. Arbeids formalisering.
 5. Matsikkerhet-system.

2.      Politisk deltagelse 

 1. Rettigheter og garantier for utøvelse av politisk opposisjon generelt og særskilt for de nye bevegelsene som stiger frem etter signeringen av den ferdige avtalen. Tilgang til media.
 2. Demokratiske mekanismer for borger-deltagelse, inkludert de i direkte deltagelse på forskjellige nivå og va mangfoldige tema.
 3. Effektive tiltak for å promotere større deltagelse innen alle sektorer for utviklingen av politikk på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, inkludert den mest sårbare befolkningen, like forhold og garantier for sikkerhet.

3.  Avslutningen av konflikten

 Vesentlig og samtidig prosess som innebærer:

 1. Tosidig og definitiv våpenhvile
 2. Legge ned våpen. Re-inkludering av FARC-EP i det sivile liv, økonomisk, sosialt og politisk, i enighet med deres egne interesse.
 3. Den nasjonale regjering vil koordiner revisjonen av situasjonen for individer siktet eller dømt for å tilhøre eller samarbeide med FARC-EP.
 4. Parallelt, den nasjonale regjeringen vil intensivere kampen for å putte en slutter for de kriminelle organisasjonene og deres støtte-nettverk, inkludert kampen mot korrupsjon og straffefrihet, særlig mot enhver organisasjon som er ansvarlig for drap og massakre eller som undergraver menneskerettighets forkjempere, sosiale bevegelser eller politiske bevegelser.
 5. Den nasjonale regjeringen vil revidere og lage reformer og institusjonelle justering som er nødvendig for å håndtere utfordringene ved fredsbyggingen.
 6. Garantier for sikkerhet.
 7. Under bestemmelsene i femte punkt (Ofrene) i denne avtalen, temaet paramilitærisme, blant andre, må bli gjort tydeligere.

Signeringen av den endelige avtalen initierer denne prosessen, som må utvikle seg i rimelig tid, avtalt av partene.

4. Løsningen på problemet med ulovlige narkotika 

 1. Ulovlig avling substitusjons-programmer. Nødvendige utviklingsplaner i samarbeid med samfunnene i utviklingen, utførelsen og evalueringen av disse substitusjons-programmene og miljø-gjenvinningen av områdene påvirket av ulovlige avlinger.
 2. Forebyggende programmer angående forbruk og offentlig helse.
 3. Løsning på fenomenene ved produksjon, forbruk og offentlig helse.

5.  Ofrene

Å kompensere ofrene er i sentrum for avtalen mellom Den nasjonale regjeringen og FARC-EP. I denne forstand vil de behandle:

 1. Menneskerettighetene til ofrene
 2. Sannhet.

6.      Implementering, verifisering og kontrasignatur.

Signeringen av den endelige avtalen begynner implementering av alle punktene det er enighet om.

 1. Mekanismer for implementering og verifikasjon:
  1. System for implementering, som gir spesiell vektlegging av regionene.
  2. Kommisjoner ved oppfølging og verifikasjoner.
  3. Mekanismer for oppløsning av konflikter.

Disse mekanismene vil ha kapasitet og kraft til å utføres, og vil bli innordnet av representanter av parten og av samfunnet, som passende er.

 1. Internasjonalt akkompagnement
 2. Tidsplan
 3. Budsjett
 4. Verktøy for spredning og kommunikasjon
 5. Mekanismer for kontrasignatur av avtalen.

VI. Følgende operasjonelle regler:

 1. Ved rundene ved Bordet vil opp til 10 personer delta per delegasjon, av dem vil opp til 5 ha behørig fullmakt som vil bære de respektive stemmene. Hver delegasjon vil bli satt sammen av opp til 30 representanter.
 2. Ved avslutningen av bidrag til utviklingen av prosessen kan de konsultere eksperter angående tema ved Agendaen, når den korresponderende prosedyren er avklart.
 3. for å garantere gjennomsiktigheten ved prosessen vil Bordet forklare via periodiske rapporter.
 4. En mekanisme vil bli etablert for å gjøre offentlig fremskrittene til Bordet. Diskusjonene ved Bordet vil ikke bli gjort offentlig.
 5. En strategi for effektiv utbredelse vil bli implementert.
 6. For å garantere en så bred deltagelse mulig vil det bli etablert en mekanisme for å motta forslag vedrørende punkter i agendaen og at ved gitte tidspunkt vil Bordet kunne gjøre direkte konsultasjoner og motta forlag angående punktene nevnt, eller delegere til en tredje part organisasjonen for rommene for deltagelse.
 7. Den nasjonale regjeringen vil garantere de nødvendige ressursene for at Bordet vil fungere, slik at det vil bli administrert på en effektiv og åpen måte.
 8. Bordet vil ha den nødvendige teknologien for at prosessen skal kunne gå fremover.
 9. Samtalene vil begynne på punket om Nødvendig utviklingspolitikk for Landbruket, og vil fortsette i den rekkefølge Bordet kommer til enighet om.
 10. Samtalene vil bli avholdt under prinsippet at ingenting er avtalt om før alle er enig.

 

Signert den 26. august 2012.

Havanna, Cuba. 

 
Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!