TTIP- og TISA-frie kommuner

Årsmøtet for Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge vedtok en oppfordring til handling for TTIP og TISA-frie kommuner. Uttalelsen ble sendt ut til politiske partier og fagbevegelsen, både på kommunalt- og fylkesnivå i distriktet. Det er viktig å løfte frem disse handelsavtalene og synliggjøre de skadelige konsekvensene de vil ha på den lokale selvråderetten og lokaldemokratiet. Med et større press, fra en samlet venstreside med politiske, faglige og andre folkelige demokratiske organsiasjoner, så vil denne kampen vinnes.

Enheten i arbeiderklassen og samling i folket må etter hvert bli utbygd slik at det dannes et fast demokratisk forbund for alle lag i folket!

TTIP- og TISA-frie kommuner

EU og USA forhandler om en frihandelsavtale, som vil sette norske kommuners selvråderett og mulighet til å regulere ute av spill. Avtalen heter Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP (Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskap). Denne er en handelsavtalen vil få konsekvenser for borgere, miljø og demokrati – Via EØS-avtalen også lokalt i din kommune.

Norge er del i forhandlingene mellom 51 land om en frihandelsavtale for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement). Disse forhandlingene omfatter i utgangspunktet de fleste tjenestesektorer, med unntak av luftfartsrettigheter og ikke-kommersielle offentlige tjenester som rettsvesen, forsvar og trygdetjenester. TISA-avtalen vil fjerne reguleringer som skal beskytte helse, miljø, arbeidstaker- og forbrukerrettigheter, da disse blir betraktet som handelshindringer.

Forhandlingene foregår bak lukkede dører, og det som vi vet om disse handelsavtalene i dag har vi fått vite via lekkasjer. TTIP- og TISA-avtalen diskuteres altfor sjelden av politikere i media, forhåpentligvis ikke fordi de ønsker at avtalen vedtas, mest sannsynlig fordi de føler seg usikre, både på innhold, på grunn av mangel på kunnskap, men også på grunn av et opplevd press fra finanskapitalen. En åpenhet om omfanget og konsekvensene av avtalen ville skape protester, ikke rart at finanskapitalen vil holde forhandlingene hemmelig.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement) er nye handelsavtaler som er lansert av amerikansk og europeisk storkapital. Disse handelsavtalene tar sikte på å bygge ned nasjonale reguleringer og legge nye markeder åpne for storkapitalen uten det de betrakter som handelshindringer, det vil si arbeidsmiljølov, forbruker­beskyttelse, miljøstandarder osv.

Med TTIP og TISA vil kommunenes mulighet for å regulere bli redusert, og den lokale selvråderetten fra tatt kommunene. Vi risikerer full liberalisering av offentlige tjenester og redusert mulighet til å sette krav ved innkjøp, vi vil ikke lenger kunne endre dagens regler i retning mindre kommersialisering, og vi vil ikke kunne kan ikke endre regler i retning av mindre markedsretting. Dagens høyrekrefter ønsker å gjøre det umulig for sosialistiske krefter å forandre på reglene. TISA –avtalen binder land til en avtale med investor/stat-tvisteløsning, dvs. at enkelt land vil kunne bli saksøkt av private selskaper og måtte betale erstatning hvis det innføres reguleringer på områder som miljø, arbeidsmiljø, helse eller utdanningsområdet.
Ifølge en interdepartemental rapport gjort av regjeringen om konsekvenser av EU/USA-avtalen (TTIP), virker det som om både TISA og TTIP kan ha en ”paraplyklausul”. Det vil si at Norges deltakelse i TISA, kombinert med aksepter av TTIP-standarder som er EØS-relevante, gjøre at regler i en avtale også gjelder i andre avtaler

Kommuner, byer og regioner i Østerrike, Frankrike, Spania, Belgia og Tyskland har allerede erklært seg som TTIP-fri soner eller oppfordrer sine regjeringer og EU-parlamentsmedlemmer til at si nei til TTIP. I Norge er det en gryende bevegelse for å skape TISA-frie kommuner, Grue kommune i Hedmark har blant annet vedtatt at de skal jobbe for å gjøre kommunen TISA- fri.

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge håper derfor, at deres organisasjon vil hjelpe oss med å løfte denne saken opp i ditt kommune styre og at din kommune erklærer seg som både TTIP-fri og TISA-fri kommune.
Krev full åpenhet, innsyn og offentlighet rundt forhandlingene om TISA og TTIP.
Krev at norsk samfunnsutvikling skal være demokratisk.
Krev at ingen liberalisering svekker faglige rettigheter, miljøstandarder og forbrukerrettigheter.
Krev at offentlige tjenester – både statlige og kommunale – fortsatt skal være offentlig og demokratisk styrt av folkevalgte, ikke private kapitalinteresser.
Krev at regjeringen offentliggjør alle dokumenter vedrørende TISA-forhandlingene, og stopper forhandlingene inntil konsekvensene er utredet.
Krev at ingen klausuler binder opp framtidige regjeringer.
Krev at ingen investorer skal få egne tvistesystem der de kan kreve erstatning for demokratisk vedtatte lover.
Krev at kommunen tar avstand fra TTIP og TISA avtalene
Årsmøte 2016
Norges Kommunistiske Parti
Midt-Norge

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!