Veggavisa - LO i Trondheim: Nr. 11-2016

Til fagforeninger, tillitsvalgte og andre interesserte

Nedenunder og vedlagt i PDF-format ligger Veggavisa nr. 11-2016

Vær vennlig å henge veggavisa opp på arbeidsplassene, og send dette videre til klubbene og andre gode krefter.

Mer helse med redusert skjenketid.

Bystyret flertall vedtok 26. mai d.å å fastholde at skjenketida skal være til kl. 02.00. Dette ble vedtatt mot de 18 stemmene til Høyre og FrP som ville utvide skjenketida til kl. 03.00. Vi er takknemlig for at Sentrum-venstre partiene og Rødt gjennom sitt vedtak om å begrense skjenketida til kl. 02.00 har bidratt til å redusere risikoen for helseskader blant de ansatte i serveringsbransjen.

NHO Trøndelag ønsket også at skjenketida kunne utvides til kl. 03.00, jfr. innlegg i Adresseavisen 26.05.16 fra fungerende regiondirektør Jon Uthus, som mener det er viktig med utvidet skjenketid i Midtbyen for å skape trygge rammevilkår for utelivsbransjen.

Bystyrets vedtak er et godt vedtak i samsvar med de skriftlige løfter fagbevegelsen i Trondheim fikk på vårt krav i Trondheimsmanifestet 2015: «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Rødt, SV, AP, MDG, KrF, PP og SP er enig i fagbevegelsens krav. I debatten om å ikke utvide skjenketida har hovedfokus vært på de positive resultatene med at antall voldstilfeller i byen har blitt halvert etter at skjenketida ble redusert fra kl. 03.00 til 02.00 for åtte år siden, jfr. leserinnlegg av kommunalråd Trondheim KrF Geirmund Lykke 2. juni d.å. Vel så viktig er det for de ansatte i bransjen som i mindre grad utsettes for helsefarlig nattarbeid.

Arbeidsmiljøundersøkelser fra 80-åra og fram til i dag viser at mye skjer med arbeidsin­tensi­tet og arbeidstid. Tidspresset øker. Det blir mer av natt­arbeid og annen ubekvem arbeidstid. Menneskekroppen setter imidlertid ramme­beting­elser. Den er underlagt naturlover, og er ikke ubegrenset fleksibel. Den biolog­iske klokka er innstilt på dagaktivitet og hvile om natta. Mange utviklingstrekk i dagens ar­beidsmiljø vil gi økende helsepro­blemer, fordi de bryter med disse rammebetingelsene.

Arbeidsmedisinsk forskning viser at kravene mange møter i dagens ar­beidsliv bryter med biolog­iske beting­elser for helse. Resultatet er funk­sjonssvikt, yrkeshemming, syk­dom, skader og for tidlig død. Arbeidsmedisinske eksperter er klare i sine anbefalinger: Unngå eller reduser bruk av nattarbeid der det er mulig.

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad
leder LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216
LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 - 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no 

Hjemmeside: www.loitrondheim.no 

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!