Ingen vinner en atomkrig

I dag, den 6.august i 1945, ble den første atombomben sprengt over Hiroshima i Japan. Tre dager etter ble en ny bombe sprengt over Nagasaki.  Til sammen drepte disse to bombene 110.000 sivile og skadet 130.000. I 1950 døde 230.000 mennesker fra skadene eller radioaktiviteten. Den verste massakren av uskyldige mennesker fra atomvåpen var et faktum.

Psykiske skader ble påført millioner som lider den dag i dag. Vitenskapsmenn, jurister, leger og organisasjoner mot atomvåpen over hele verden har i årene etter fordømt bombingen, og kalt atomvåpen det verste utryddelsesvåpenet og en trussel mot menneskeheten. Atomvåpen har ikke noe med forsvar av nasjoner å gjøre. Bruk at dette grusomme våpenet er en forbrytelse mot menneskeheten. Ingen vinner en atomkrig.

Norges Kommunistiske Parti krever på vegne av atomdødens ofre, og for å berge menneskehetens framtid, at Norges snarest undertegner erklæringen som kriminaliserer og forbyr alle typer kjernevåpen.

Fred og nedrustning er en forutsetning for å løse grunnleggende sosiale og økonomiske problemer i hvert enkelt land og globalt.

Kommunistene mener at forholdet mellom stater og nasjoner må bygge på:

  • avkall på all krig og voldsbruk, trusler og utpressing for å løse tvister. Motsetninger kan bare løses gjennom forhandlinger og avtaler. De enkelte stater og nasjoner må selv bestemme sin egen utvikling. Ulike etniske og religiøse minoriteter må ha en avgjørende beslutningsmyndighet der deres tradisjoner i levevei, kultur og språk blir berørt.
  • ikke-innblanding i staters indre forhold. Det tas hensyn til hverandres legitime interesser.
  • statenes suverenitet, territorielle integritet og grensenes ukrenkelighet.
  • samarbeid og samhandel basert på likeverdighet.
  • kulturelle, vitenskaplige, idrettslige og andre vennskaplige forbindelser
  • at det er åpenhet og saklighet i media når det gjelder informasjon, debatter og fakta i stedet for desinformasjon og hets mot andre stater, nasjoner, folkeslag, trossamfunn og kulturer. Vi krever mer av den lisensfinansierte allmennkringkasteren NRK enn de rent kommersielle.
  • at FNs rolle styrkes som mellomstatlig konfliktløser og ikke misbrukes av stormakter i deres egeninteresser og sjåvinistiske spill. USAs alenegang og sammen med NATO må settes i skyggen av FNs beslutningsmyndighet. Sikkerhetsrådets vedtak må ha forrang foran stormaktenes økonomiske og militaristiske politikk dersom andre staters sikkerhet trues.

Geir Skavern

Leder, NKP Midt-Norge

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!