Valgprogrammet i 2017

Kommunistene i Nordland går til valg på følgende hovedsaker:
Vårt fokus er på mennesker, miljø og velferd.


Mennesket i fokus
NKP Nordland vil at trygghet, trivsel og tilhørighet for alle realiseres gjennom en solidarisk og inkluderende politikk som setter menneskers grunnleggende behov og miljøets bærekraft i sentrum. mennesker.
NKP vil:
● At innbyggerne skal ha tilgang til gode og kvalifiserte velferdstjenester. Vi vil arbeide for en ansvarlig og miljøbevisst forvaltning av natur og miljø, og en rettferdig fordeling av de økonomiske og faglige ressursene. Det skal legges til rette for at alle innbyggerne skal kunne stå for sine forpliktelser og få sine rettigheter uten å diskriminere andre.
NKP Norland går til valg for å styrke den offentlige velferden og motvirke sosiale forskjeller og fattigdom.


NKP og velferd
NKP i Nordland er for en økonomisk politikk som vil stoppe privatisering av offentlige tjenester og anbudspolitikken hvor markedskreftene bestemmer, Det må føres en politikk som garanterer for gode oppvekstvilkår for barn og unge, og en anstendig alderdom for de eldre.
NKP vil:
● Gå imot bedriftsøkonomisk drift, privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester
● At ingen skole skal legges ned p .g .a økonomiske prioriteringer
● Styrke eldreomsorgen gjennom utbygging av omsorgsboliger og øke antallet korttids sykehjemsplasser
● Gjennomføre forsøk med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester.
● Innføre prøveprosjekt med leksefri skole.
● Styrke NAV, motvirke sosiale problem og fattigdom.
● At offentlige bedrifter skal være IA-bedrifter (Inkluderende Arbeid)
● Tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen og i arbeidsmiljøet iverksettes for å forebygge og redusere sykefraværet
● Lokalsykehus og fødeklinikker ikke legges ned. Blir enkelte spesialtilbud sentraliserte skal akuttfunksjonene opprettholdes. Likeså ambulansetjenesten.
● Styrke kvalifiserings– og integreringsprogram for alle grupper slik at alle kan realisere sine ressurser og gis mulighet til å delta i skole eller arbeid


NKP og miljø
Nordland skal være et foregangsfylke innen miljøvennlig og økologisk landbruk og innføre tiltak som forhindrer tap av dyrkamark.
NKP vil:
● At det skal foreligge en helhetlig miljø- og energiplan som fremmer tiltak for energiøkonomisering i nye boligområder, næringsbygg og offentlige bygg.
● Vil innføre en offentlig ”miljøpakke” for å kutte utslipp av klimagasser og bygge ut kollektivtransporten.
● Fremme økologisk landbruk.
● Styrke de små brukenes mulighet til å eksistere for å bevare en desentralisert bosetting.
● Erstatte mærene i havet for fiskeoppdrett med landbaserte anlegg for å unngå forgiftning og forsøpling av fjordene.
● Ingen oljeboring utenfor Lofoten.
● Elektrifisering av Nord-Norgesbanen.


NKP og kultur
NKP mener at Nordland fylke skal gi tilbud som ivaretar et bredt, kulturelt mangfold for alle innbyggerne som tar hensyn til alder, kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonsevne, og sosial bakgrunn/klasse.
NKP vil bidra til å realisere et lokalsamfunn der møte mellom mennesker er forankret i verdier som likeverd, likestilling og solidaritet.
NKP vil:
● At alle innbyggerne skal gis like muligheter til å utvikle sine interesser og kulturelle uttrykksformer.
● Styrke samarbeid med ungdommen, innvandrere og eldre i alle kulturspørsmål
● Fremme og oppmuntre dialog i arbeidet med integrering
● Jobbe fram kommunale kultur- og fritidstilbud som skal være gratis for alle barn og unge i grunnskolealder


NKP og internasjonalt solidaritet
Nordland fylke er en liten del av verden men kommunene må ta imot noen av dem som er på flukt på grunn av krig, naturkatastrofer og fattigdom.
Alle må kjempe for fred og ta avstand fra krig, opprustning og spredning av hatpropaganda mot andre nasjoner. Den økonomiske politikken må bestemmes i Norge for en rettferdig fordeling av velstanden og mer innflytelse i lokalpolitikken. Den skal ikke styres av byråkrater i Brüssel. Handelsavtalen for tjenester (TISA) vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. NKP vil:
● At kommuner i Nordland fylke skal knytte vennskap med en by/kommune i 3. verden
● Hente soldatene hjem fra Afghanistan og Irak.
● Ikke delta i USAs og NATOs kriger rundt i verden. Målet er Norge ut av NATO.
● Melde Norge ut av EØS og inngå en frihandelsavtale.
● Si nei til TISA- forhandlingene som vil underlegge vår økonomi både EU og amerikanske markeder.


Stem på kommunistene – Norges Kommunistiske Parti – som vil aktivt bekjempe den frie markedspolitikkens herjinger med samfunnets fellesgoder. Vi vil bekjempe at de rike blir rikere – de fattigere, fattigere i samfunnet. Vi vil bekjempe all sentralisering av helsevesen, utdanning, politi til få steder i landet.
Det er det kapitalistiske samfunnssystemet i Norge som skaper økonomiske og sosiale skjevheter. Disse vil bare forsterker seg uansett regjering. Bare et sosialistisk samfunn med full demokratisk og politiske styring med bank- og finanskreftene kan løse de økonomiske utfordringene i landet.


FOLKEMAKT – MOT KAPITALMAKT.
Stem kommunistisk. Stem NKP!

 

hugo.jpg

1. kandidat Hugo Sandoval, Herøy

alfpetter.jpg

2. kandidat Alf Petter Hansen, Brønnøy

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!