Nordland NKPs valgprogram fylkestingsvalget 2019

valgprogram pdf 

Kandidater:

1. Alf Petter Hansen
2. RÁvnnÁ Anita Salhus Horndal
3. Per Arvid Normann
4. Alexandra Urbanovich
5. John-Bjørnar Netskar
6. Liv Marie Laurila
7. Lena Katrin Adams

 
 
 
I Nordland er hver enkelt av oss en ressurs. Hver enkelt av oss kan bidra til å gjøre Nordland en bedre plass å bo i. Vi må styrke den lokale drivkrafta til solidaritet og rettferdighet.

Nordland skal bygges ikke nedlegges

I Nordland har vi tradisjon for at størstedelen av befolkninga bor svært spredt langs kysten, det er en kultur NKP vil opprettholde.
 • Fiske
 • Samferdsel
 • Kraft
 • Bolig
 • Samfunnsansvar og Demokrati
 • Helse
 • Skole og utdanning
 • Arbeiderrettigheter
 • Solidaritet
 • Kultur
 • Klima og Miljø

Fiske

Oppdrettsnæringen i våre fjorder er en milliardindustri.
NKP Krever:
 • Lokalt eierskap
 • Stopp for oppkjøp av konsesjoner og oppdrettsanlegg
 • Lukkede merder til sjø
 • Full kontroll av Mattilsynet med godkjent håndtering av forurensning, avfall, smittefare, vannkvalitet og antall fisk.
Vi må stoppe oppkjøp av konsesjoner. Nei til trålere i våre farvann.

Samferdsel

Utbygging av samferdsel for miljøet, utvikling og bosetning.
Utbygging av veinettet i distriktene
Utbygging av lokalt veinett, finansiert gjennom skatteseddelen ikke bompenger. Veier skal finansieres over skatteseddelen, de som har mest betaler mest.
Godstrafikk må over på bane og skip,
der det stilles krav om lavt utslipp. Vi må tilrettelegge effektive trailer- og container-mottak ved godsknutepunkter i jernbanenettet og i våre havner. Godstrafikk over bane og skip for miljøet, for vekst og for utvikling.
Nasjonalt eid Nord-Norge Bane
Nord-Norge bane for å sikre landsdelen vår ny vekst og utvikling, næringsliv og bosetning.
Offentlig sjøtransport for folk og næring
Sjøtransporten må gjennom offentlige tilskuddsordninger.
Havneanlegg må bygges og oppgraderes slik at den kan betjene industri, næringsliv og bosetting langs Kyst-Norge.
Mer Buss Mer Tog Flere Båtruter

Kraft

Krafta skal være eid av oss, med rimelig kraft til lokal industri og kontroll over strømprisene.
 • Krafta skal være eid av oss.
  Nei til ACER!
 • Rimelig kraft til lokal industri
 • Kontroll over strømprisene
 • Nei til vindkraft i Nordland.
  Nordland skal ikke ødelegges for å forsyne EU med billig strøm.

Boligpolitikk

En god og trygg bolig er en menneskerett og et samfunnsansvar.
Boplikt for kommunalt- og fylkes-ansatte
Nordland nedprioriteres når de som tar avgjørelser ikke bor her oppe.
Regulering av Airbnb og leiemarkedet
Folkets behov og rett må prioriteres fremfor boligspekulanter.
Studentbolig til alle studenter
Ungdommen skal ikke utnyttes av spekulanter.
Mange nye sosiale boligbyggerlag
Kommunene må stille billige tomter til rådighet for bygging av rimelige borettslagsboliger for dagens og fremtidens generasjoner.
Vanlige boliger må fritas fra eiendomsskatt.

Samfunnsansvar og Demokrati

Nei til Privatisering, Sentralisering, Foretaksmodellen og New Public Management.
Privatiseringa undergraver et likeverdig offentlig tilbud over hele landet, og går spesielt utover oss i Nordland.

Helse

Lokale sykehus med akuttmottak og barsel i distriktene.
Statlig styrt fordeling av stillinger og godt utdanningstilbud i distriktene for ei bedre rekruttering av helsearbeidere.
Ambulanseberedskap i hele Nordland
Sørge for god ambulanseberedskap i hele Nordland, med biler, helikoptre, fly og båter tilpasset dette langstrakte og desentraliserte fylket.
Offentlig Tannhelse
Tannhelse er en viktig del av helsa vår, og er en offentlig oppgave som skal være gratis for alle. Kosmetisk tannbehandlig faller utenfor det offentliges ansvar.

Skole og Utdanning

Vi må sikre rekruttering til essensielle næringer i Nordland. Lik rett til utdanning for alle! Det er statens oppgave å sikre befolkninga kunnskaper og utvikling gjennom læring i barnehage, skole, bedrifter, og arbeidsliv forøvrig.
Privatisering i Skole og Utdanning
I dag foregår en privatisering av barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Privatiseringa undergraver et likeverdig skoletilbud over hele landet, og går spesielt utover oss i Nordland.
Privatiseringa truer den frie og uavhengige forskningen. Forskning skal finansieres gjennom det offentlige, og bør gi gode muligheter til profilering og utviklingsarbeid.
Barnehager
Alle barnehager skal være drifta i kommunal regi, være gratis og livssynsnøytral, og med et trygt sosialt og pedagogisk miljø. Minst 3 voksne i 100% stilling pr. avdeling.
Skolemiljø
Det må til enhver tid utdannes nok personale til å dekke behovene for nettverk til de elevene som av ulike grunner har vanskelig for å følge et vanlig skolemønster og krav.
Kulturskole
Alle barn og ungdom må gis like og gode muligheter til å utvikle sine evner ved offentlige kulturskoler. Stat og kommune må legge forholdene bedre til rette for at unge kan skape en meningsfull fritid.
La barna få mat
Ei offentlig skolemat-ordning er en selvsagt ting i resten av verden. Forskning og prøveprosjekter viser at barna lærer bedre, og får en bedre skolehverdag, når de får tilbud om mat på skolen.
Leksefri skole
Leksefri skole bidrar til å styrke læringsglede hos elevene, gir mer undervisningstid til lærere, utjevner sosiale forskjeller på folk, og bidrar til en mindre stressfull tilværelse for familien. Vi i NKP mener at det er lærerne som er best til å undervise.
Videregående opplæring
 • Valgmuligheten for fagutdanninga må utvides i Nordland
 • Nei til at yrkesfag tilpasses næringslivets varierende behov for arbeidskraft på de områdene der profitt er størst akkurat nå.
 • Lærlingeplasser for alle!
Voksenopplæring
Utbygg voksenopplæringa, og tilby voksenopplæring også på flyktningemottak.
Høyere utdanning
Vi må sikre rekruttering til essensielle næringer i Nordland.
Derfor må vi gjenoppbygge Høgskolene og tilby desentralisert utdanning i distriktene.
Full studentbolig-dekning i fylkeskommunal regi.

Arbeidernes Rettigheter

Styrk arbeidernes rettigheter i Nordland.
 • Nordland fylkeskommune skal etterkomme grunnlovens §110 som pålegger myndighetene å skaffe arbeid til ethvert arbeidsfør menneske.
 • Utdanning ikke «arbeidstrening».
 • Styrke kvalifiserings- og integreringsprogram slik at alle kan realisere sine ressurser og gis mulighet til å delta i arbeid.
 • Gjennomføre forsøk med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i kommunale helse- og omsorgtjenester.
 • Offentlige bedrifter skal være IA-bedrifter (Inkluderende Arbeid.)

Solidaritet

Aldri har det vært så mange mennesker på flukt som i 2019, mens flyktningmottak i Nordland står tomme. Nordland fylkeskommune kan og bør ta imot flere flyktninger.
Vi må tilby voksenopplæring også på asylmottak i Nordland.
Nordland Fylkeskommune skal stille etiske krav til sine leverandører og deres underleverandører, slik at Nordland Fylkeskommune ikke økonomisk belønner uetisk virksomhet og brudd på folkeretten. Boikott israleske varer og tjenester produsert på okkupert Palestinsk jord.

Kultur

Styrking av lokalkulturen i Nordland
 • Flere offentlige kulturstillinger for utøvende kunstnere.
 • Lokaler for små og store kunstnere i distriktene.
 • Styrking av den brede masseidretten og bedriftsidretten.
 • Kulturskole: Alle barn og ungdom må gis like og gode muligheter til å utvikle sine evner ved offentlige kulturskoler.

Klima og Miljø

NKP ser at klimakatastrofen allerede er et faktum. Mange steder i verden lider med forurensning av luft, vann og jord. Om vi skal løse krisen, trengs en revolusjon. Vi må gå fra dagens egoistiske individsamfunn til å bli et fellesskapssamfunn igjen. Produksjonen av varer må være under NKP vil støtte alle miljøkrav rettet mot monopolens og storkapitalens rovdrift og forsøpling.
Kampen for sosialisme er en forutsetning for kampen for miljøet og ressursene. Da rovdrift på naturressursene av profitthensyn ikke eksisterer under sosialismen, vil den kunne skape en miljøvennlig, økologisk form for industrialisme.
Oljeutvinning
Stopp utvinninga av mer olje. Utvinningstakten av olje og gass på norsk sokkel må reduseres. Nei til nye oljeboring-prosjekter i Nordland.
Rødt Skifte Nå!demokratisk kontroll. Målet er en bærekraftig vekst for å dekke folks primærbehov, ikke storkapitalens vekst for å øke sin makt.
NKP vil støtte alle miljøkrav rettet mot monopolens og storkapitalens rovdrift og forsøpling.
Kampen for sosialisme er en forutsetning for kampen for miljøet og ressursene. Da rovdrift på naturressursene av profitthensyn ikke eksisterer under sosialismen, vil den kunne skape en miljøvennlig, økologisk form for industrialisme.
Oljeutvinning
Stopp utvinninga av mer olje. Utvinningstakten av olje og gass på norsk sokkel må reduseres. Nei til nye oljeboring-prosjekter i Nordland.
Rødt Skifte Nå!

Emneord: valgprogram, Nordland, 2019

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!