Nordland NKPs høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

NKP Høringssvar

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - uttalelse fra Nordland distrikt Norges Kommunistiske Parti.

Viser til forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, med høringsfrist 1. oktober.

Nordland NKP er sterkt imot forslaget til nasjonal ramme. Vindkraft har store negative konsekvenser for naturen, for dyr, og for mennesker.

FNs naturpanels siste rapport dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million arter er utrydningstruet.
Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur ifølge Miljødirektoratet.

Vindkraft produserer lite og ustabil energi.
Vi har allerede et stort kraftoverskudd i Nordland, og bidrar allerede til eksportering av billig miljøvennlig kraft til utlandet.
Oppgradering av vannkraft kan gi like mye kraft som all vindkraftutbygginga i Norge, ifølge studie fra NTNU. Vi vil oppfordre til å lette skatten påført vannkraftproduksjon, for slik å kunne oppmuntre til fornying av vannkraftanlegg.
Det er også mulig å satse mer på jordvarmeteknologi for slik å minske behovet for utvidelse av strømproduksjon.

Vindkraft genererer store summer til investorene, mens kommunene blir sittende med oppryddingsregnskapet.
Vindkraft skaper minimalt med arbeidsplasser til kommunene. Vi i Nordland ønsker ikke å være en ren råvare-eksportør, men ha en landsdel der det er liv laga.

Det er essensielt å ta vare på den Sør-Samiske kulturen i Nordland, og nasjonal ramme berører 60% av den sørsamiske reindrifta.
Reduksjon av dagens beiteområder er en direkte trussel mot den sørsamiske reindrifta sin eksistens, og dermed eksistensen til den sørsamiske kulturen.

Med vennlig hilsen,
Nordland NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!