NKP HAR VALGT SIDE I KLASSEKAMPEN – MOT ULIKHETENE I SAMFUNNET

Ellen Hagen, Oslo og Akershus NKP
NKP har som Marx valgt side i klassekampen, og vil bekjempe de enorme sosiale levekårsforskjellene i det norske samfunnet.I vår tid er vi avhengige av solidaritet i lokalsamfunnet, under oppveksten og på arbeidsplassen. Vi må samles i kampen for våre opparbeidede rettigheter, mot deprivatprofiterende som vil sanere arbeidstaker og faglige rettigheter, og tilkjempede rettigheter innen helse, barnehage og skole m.m.
Av Norges befolkning på ca. 5 mill. har ca. halvdelen av de arbeidsføre en fast fulltidsjobb. Bortimot 130000 er arbeidsledige, utenfor arbeidslivet, Ca. 360 000 er ansatt i deltidsstillinger, selv om de fleste trenger full tid for å klare seg, og over 300000 er under utdanning. I tillegg har vi alders- og uføre-pensjonister. Samfunnet må ha trygge rammer for barn og ungdom i hverdagen, slik at også deres foresatte kan delta i arbeidslivet.Barnefattigdom må avskaffes. Gratis skolemat og kulturtilbud til eleveneskal innføres. Ikke nasjonale prøver i grunnskoletrinnene. Trygge og godeoppvekstsvilkår som offentlige barnehager med fagpersonale, gjeninnføringav fritidsklubbene, en betryggende sosial ramme.Videre må barnetrygden oppjusteres til dagens behov, og må justeres til å bli gjeldende til 19 år, da vi i dag har 13 års lovregulert skolegang.Yrkesutdanningen må styrkes, så vel som å sikre lærlingplasser tilalle, som er en reell investering i hvert individ og i samfunnet generelt.Elever i videregående, som faller ut av opplæringen, skal sikres reell ogkompetent arbeids og læringserfaring, slik at mestring og lærelyst bevares ogstyrkes. Barn og unge må satses på - de er vår framtid!NKP sier Ja til heltidsstudenten. Studentene må sikres studielønn, uavhengig av foreldreinntekt. Staten må bygge rimelige studentboliger til alle, ikke hushaiprofitering på magre studentbudsjetter, og avhengighet av solid foreldreøkonomi.NKP fokuserer på Folkemakt mot Pengemakt, prioritering av menneskenes behovDet skal være tilgang for alle til kvalifiserte helsetjenester, lokalsykehus i rimelig avstand til der folk bor, styrket utbygging av kort- og langtidsplasser innen offentlige sykehjem, omsorgsboliger, habilitering og rehabilitering. Helseforetakene fjernes, og statlig sykehusforvaltning gjeninnføres. Vi vil fjerne de private helseprofitørene - helse er ikke butikk. NKP er for likelønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn og opprinnelsesland.
EØS-avtalen fører til at EUs direktiver innføres som norsk lov uten demokratisk parlamentarisk behandling.
NKP vil kjempe for en folkeavstemning om EØS-avtalen, som fører til sosial dumping, undergraving av det norske arbeidsmarkedet, svekkelse av fag- og arbeiderbevegelsen, økt ungdomsarbeidsløshet og fattigdom...

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!