ER FLYSETEAVGIFTEN UTSLAGSGIVENDE?

Skrevet . Publisert i Østfold

Østfold Industrioffensiv (ØIO) og Næringslivets Hovedorganisasjon framsatte i 1997 et forslag om at Rygge flyplass også burde ha sivil rutetrafikk. Næringslivet argumenterte med at det var behov for en regional flyplass som kunne dekke behovet for flytransport til inn- og utland på en effektiv måte. Det ble også trukket fram at behovet ville øke grunnet flyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu til Gardermoen i 1998.

I sin analyse kom man fram til at trafikkpotensialet var tilstrekkelig, og at Rygge ville bli en av landets mest trafikkerte regionale flyplasser. Man så for seg at arbeidsrelaterte reiser ville utgjøre en andel på opp mot 70 prosent, og fritidsreiser resten. For 2010 så man for seg rutetrafikk til Bergen, Trondheim og Stavanger, men også Kristiansund og Ålesund var aktuelle destinasjoner innenlands. Destinasjoner utenlands var i følge analysen København, London, Stockholm og Amsterdam. Realiteten er at innenlandsrutene er fraværende, og av de nevnte utenlandske byene er det bare London som har trafikk fra Rygge. Det må også konstateres at andelen arbeidsreiser er betydelig lavere enn det man så for seg. Transportøkonomisk Institutt beregnet at andelen fritidsreiser med fly i 2013 utgjorde to tredjedeler i Norge, og da en tredjedel for arbeidsreiser. Altså det motsatte av hva analysen fra næringslivet kom fram til for Rygge. Det er helt klart at her har man hatt skivebom i analysen.rygge logo

Norwegian hadde den første flygningen fra den sivile lufthavnen i oktober 2007. To år senere fikk selskapet følge av Ryanair. I 2012 valgte Norwegian å droppe Rygge med unntak for noen flygninger til Alicante, Malaga og Las Palmas. Det lille danske flyselskapet Danish Air Transport (DAT), startet opp med innenlands flygninger fra Rygge, men valgte å legge ned rutene etter et par år. Dette har gjort flyplassen helt avhengig av Ryanair. Flyplassen har etter en sterk vekst, hatt en nedgang i antall flypassasjerer de to siste årene.

Da rapporten fra ØIO, som anbefalte å etablere sivil lufttrafikk fra Rygge, ble lagt fram i juni 2002, var billettprisene i Norge høye. Tolv år senere var realprisene redusert med 30 prosent. En undersøkelse fra 2013 viste at Rygge klart var den billigste flyplassen i Norge, og den tredje billigste flyplassen i Europa tett bak den billigste og nest billigste. Det må da settes spørsmålstegn ved om en flyseteavgift på 80 kroner med tillegg av merverdiavgift er grunnen til at Ryanair vil slutte å fly fra Rygge. I andre og tredje kvartal i 2015 hadde nemlig selskapet et overskudd på 10,2 milliarder kroner, noe som er en forbedring på 37 prosent fra samme periode i 2014. Ved å avslutte sine flygninger fra Rygge med begrunnelse i en beskjeden avgift, vil det gi tydelige signaler til andre lands regjeringer om de planlegger økte avgifter. Det kan tolkes som et forsøk fra Ryanair på å utøve press mot regjeringer som kan tenke seg å øke avgiftsnivået.

Ryanair er kjent for sin kamp mot at ansatte organiserer seg. Flyselskapet er også kjent for uakseptable lønns- og arbeidsforhold. I et leserbrev i januar 2013 skrev undertegnede «Ryanair ønsker ikke å gi sine ansatte akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Derfor oppfordres flypassasjerer til å benytte flyselskap som gir sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår, og som selvsagt ønsker fagorganiserte arbeidstakere.» Det er beregnet at en økning av billettprisen tilsvarende 37 norske kroner hadde vært tilstrekkelig til å gi de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår!

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre markedet bestående av EUs 28 medlemsland og de to andre EØS-landene Island og Liechtenstein. Det betyr fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester. Men det betyr også fri etableringsrett.

NHO luftfart peker på at «frie markedsvilkår utfordrer norske selskapers konkurransekraft», og at utenlandske flyselskap kan drive sin virksomhet «med lavere lønnsnivå og mye mindre krevende arbeidslivslovgivning»(les: åpner for betydelig dårligere arbeidsvilkår). Dette er presset fram av EØS-avtalen, en avtale som alle høyrepartiene (Frp, Høyre, Venstre, Krf. og Arbeiderpartiet) stemte for i Stortinget i 1992.

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra Krf sa på NRK P1 fredag 5. februar at man måtte se de tre flyplassene Gardermoen, Torp og Rygge i sammenheng. I stedet for å bygge ut Gardermoen måtte man se på eventuell ledig kapasitet på de to andre flyplassene. Forslaget er godt, men EØS-avtalen vanskeliggjør en samfunnsmessig planlegging og god utnyttelse av ledig kapasitet.

Det kan derfor konkluderes med at forutsetningene som næringslivet la til grunn for å etablere sivil luftfart fra Rygge langt fra slo til. Eierne og ledelsen ved flyplassen har ansvaret for ikke å ha klart og trekke til seg andre flyselskap enn fagforeningsfiendtlige Ryanair, noe som har gjort flyplassen særdeles sårbar. Og EØS-avtalen er til hinder både for å kreve anstendige lønns- og arbeidsforhold, men også til hinder for å kunne styre rutetilbudet ved Gardermoen, Torp og Rygge sett under ett. 

Terje Bjørlo, nestleder Norges Kommunistiske Parti i Østfold.

Emneord: flyplass, rygge, ØIO, Østfold, ryainair, flyseteavgift

Utskrift