Bevar kommunene: Demokrati der du bor!

Bevar kommunene - demokrati der du bor!

Ordene kommune og kommunisme kommer av communis - felles. Sentralt i communis er lokaldemokrati og felles offentlige tjenester.

Regjeringens kommunereform vil omgjøre offentlige tjenester til private profittforetak. Det er regjeringens venner i NHO-Service som krever kommunesammenslåing.

Reformen er et lukrativt tilbud til kapitaleliten i den pågående globale klassekampen, der transnasjonal monopolkapital raner til seg folkets felles verdier. TISA - en global avtale for liberalisering av handel med tjenester - og kommunereformen går hånd i hånd.
hender.jpgI 2007 tvang en konservativ regjering gjennom en kommunereform i Danmark. Argumentet var å redusere byråkratiet, rasjonalisere driften og sikre «faglig bærekraftige miljøer».

Dette er velkjente toner fra Sanners pilgrimsvandring for større kommuner i Norge. To år senere hadde danske kommuner 1 650 flere administrative ansatte.

I dag er «nærdemokratiet» i Danmark betydelig svekket. Tjenestetilbudet er dårligere for folk flest. Fagbevegelsen kaller reformen «en fiasko».

Antall folkevalgte i danske kommuner har gått ned fra 4600 til 2500, mens byråkratiet for konkurranseutsetting er betydelig styrket. Antall offentlige fagfolk (lærere, sykepleiere) er redusert, mens antall ledere og byråkrater har økt.
I Norge foreslår Stortinget en offentlighetslov som vil svekke lokaldemokratiet og styrke kommersialisering av kommunen. Forslaget vil hemmeligholde saksdokumenter i kommuner med parlamentarisk styreform. Offentlig innsyn vil ikke bli gitt før byrådet har ferdigbehandlet saken.

Vurdering av kommunale tjenester i Norge viser at innbyggerne i små kommuner er mest fornøyde. (Bjarne Jensen, professor i offentlig økonomi, i LO-tidsskriftet «Fri Fagbevegelse»).dansk.jpg

Undersøkelser viser:
● at innbyggerne i mindre kommuner er mer tilfreds med viktige kommunale tjenester (Dette gjelder særlig pleie- og omsorgstjenester, men også tjenester knyttet til oppvekst, skole og sosialtjeneste),
● at kommunestørrelse har liten innvirkning på rekruttering av kompetente fagfolk,
● at helhetstenking på tvers av sektorer er lettere i små kommuner enn i store sektoroppdelte kommuner,
● at større kommuner gir større fagmiljø og mer sentralisert fagkompetanse, men ikke flere fagfolk,
● at kommunesammenslåing gir økt konkurranseutsetting og privatisering (Store kommuner gir private investorer størst gevinst),
● at kommunesammenslåing fører til økt sentralisering (I Danmark er blant annet 300 skoler og 100 bibliotek nedlagt som følge av kommunereformen i 2007).

NKP argumenterer med at penger er et sosialt fenomen som skal tjene offentlige formål. I dag er pengesystemet kuppet av transnasjonal finanskapital for privat profitt, samtidig med at offentlige styring og kontroll med pengesystemet er nær kollapset.
● NKP vil gjenopprette pengenes offentlige-sosiale karakter
● Velferdsøkonomi styres etter demokratiske prinsipper
● Velferdstjenester er ikke investeringsobjekt for børsspekulanter

Anbud, konkurranseutsetting og privatisering hører ikke hjemme i communis - fellesskapet. I sin tid kjempet en klassebevisst arbeiderbevegelse harde kamper for velferdssamfunnet. Offentlige kommunale tjenester skulle garantere alle innbyggere universelle menneskerettigheter (arbeid, bolig, utdanning, helse, omsorg).

I dag har samarbeidslinjen i fagbevegelsen og sosialdemokratiet brakt arbeidskjøpere og borgerskapet på offensiven. Offentlige tjenester er stadig mer private og kommersielle. Pengefondet (IMF) og transnasjonale monopoler presser på for å la private investorer erobre «det enorme markedet for offentlige tjenester».

Offensive private velferdsleverandører konkurrerer gjennom å dumpe lønninger og tilby de ansatte dårlige arbeidsbetingelser. Velferdsselskapene opererer ofte med base i skatteparadiser.valg.jpg

Utskrift E-post

Bli med å sikre framtiden - Sørg for at ungdommen har en framtid!

fattigdomsbekjempelse v2.jpgMarx er død, men klassekampen lever. På dette grunnlag har vi utarbeidet NKPs valgprogram.
NKP står som Marx på klassekampens grunn. Vi har valgt side i klassekampen og kjemper for arbeiderklassens kår.
Selv om mye er oppnådd, ser vi alle den ujevne fordelingen. Det er motsetninger mellom fattige mennesker som sulter og overdådighet blant andre.
Det er mulig med en verden der menneskene er sikret de viktigste behov. Det handler om folks eksistensgrunnlag, noe som skjerper klassekampen. Bare gjennom solidaritet og fellesskap kan likeverd og rettferdighet oppnås. Kapitalismen som rår i verden, greier ikke dette. Den er ikke fremtiden.
Solidariteten må komme til uttrykk gjennom arbeiderklassens samlete kamp for å beholde opparbeidete rettigheter og støtteordninger, samt å innføre nye. Dette er nødvendig fordi arbeiderklassen får svekkete kår i vår tid når kapitalens representanter fjerner disse rettigheter og ordninger.

For å motvirke sosiale problem og fattigdom vil NKP:
● Ha folkemakt mot pengemakt, og bunn til topp demokrati. Flertallet dikterer mindretallet, ikke omvendt.
● Gi arbeid til alle.
● Gi lik lønn for likt arbeid.
● Gi midlertidig ansatte fast arbeid.
● Innføre 6-timers arbeidsdag eller 30-timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
● Støtte økning av organisasjonsgraden og motarbeide frihandelsavtaler som vil redusere fagbevegelsens innvirkning på arbeidslivet.
● Arbeide for organisering av utenlandske arbeidere i Norge.
● Bedre konkurransevilkårene for små bedrifter.
● Styrke kvalifiseringsprogrammer, slik at alle, norske og utenlandske, kan realisere sine ressurser og får mulighet til å delta i skole eller arbeid.fredsdue.jpg

Barn og ungdom:
● Gi studielønn til alle, uavhengig av foreldrenes inntekt. Stipendordningene må gjenreises i mellomtiden.
● Avskaffe barnefattigdom.
● Ha gratis skolemat.
● Ingen nasjonale prøver.
● Gi gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Nysatsing på fritidsklubber.
● Oppjustere barnetrygden fra dagens nivå. Barnetrygd til alle i 19 år.
● Gratis kultur- og fritidstilbud for alle i grunnskolen.
● Styrke yrkesutdanningen. Lærlingeplasser til alle er en investering.
● Arbeidslæring til elever som «faller» ut av videregående skole.
● Ja til heltidsstudenter.
● Studentboliger i offentlig regi; ikke for profitering av hushaier.

Generelt vil NKP:
● Motarbeide at forsikringsselskaper skal ta over statens økonomiske ansvar for den eldre befolkningen.
● Styrke utbyggingen av omsorgsboliger og øke antallet korttids sykehjemsplasser.
● Lønn til alle for utført arbeid – nei til at frivillige jobber gratis for samfunnet.
● Kreve at arbeidsledige på tiltak registreres som arbeidsledige. Manipulerte statistikker må avsløres.
● Ingen profitt på mennesker med hjelpebehov. Stopp privatisering av offentlige oppgaver.
● Sikre alle mennesker materielt, sosialt og kulturelt (FNs Menneskerettserklæring).
● Gi innbyggerne tilgang til gode og kvalifiserte velferdstjenester. Støtteordningene må styrkes!
● Gi alle rett til en trygg bolig.
● Vise solidaritet med våre kamerater verden over.

For å få til et styresett, sosialismen-kommunismen (arbeiderklassen og folkets makt), med fokus på folkets behov, har NKP i sitt program stadfestet at vi vil innføre 5-års økonomiske planer. Det innebærer at man først må nasjonalisere de store bedriftene. Da kan man i sin tur fjerne inntektsskatten, fordi det blir nok kompensasjon fra overskuddet til de nasjonaliserte bedriftene til å sikre budsjettet.

Utskrift E-post

Kamp mot imperialisme Fascisme og krig - USA, EU og NATO

Kapitalismens generelle krise.orn.jpg
Under imperialismen - kapitalismens høyeste stadium, er det makta; de store monopolene og storfinansen som rår, med støtte fra borgerlige og Arbeiderparti regjeringer, Troikaen EU, IMF og ESB.
Kapitalismens generelle krise går ut over arbeiderne, småbønder, fiskere, små næringsdrivende, fattige fremmed-arbeidere og flyktninger.
Faglige rettigheter og nasjonale tariffsystemer knuses, lønna dikteres ovenfra, fagbevegelsen svekkes. Arbeidsfolk opplever lønns- og pensjons-nedslag og massive oppsigelser. Syriza og det Europeiske venstrepartiet er det nye sosialdemokratiet som samarbeider med monopolene, EU og NATO.

Sosialismen eneste løsning på kapitalismens krise.
Det greske kommunistpartiet KKE, den revolusjonære fagopposisjonen PAME og den greske anti-monopolistiske enhetsfronten, arbeider og kjemper for den eneste løsningen for arbeiderklassen og folket i Hellas; ensidig sletting av all gjeld, Hellas utmelding av EU og NATO, sosialisering av produksjonsmidlene, sentral planlegging og arbeider og folkemakt.

Fascisme og krig.
USA, EU og NATO ruster til Krig. USA har finansiert fascistene i Ukraina og orkestrerte kuppet på Maidan. Folkeavstemningen på Krim var i tråd med folkeretten, og ingen russisk anneksjon ifølge internasjonale folkerettsjurister og professor Peter Ørebech v/UiT. Befolkningen i Donetsk godtok ikke kuppet og vil styre selv. Ukrainske fascister og leiesoldater angrep dem. 50 mennesker ble brent inne i et fagforenings-kontor. NATO har plassert store militære styrker og rakett-batterier mot Russland, og driver militærøvelser i Polen. 16. september blir Sverige øvingsplass for den største NATO-øvelsen siden den kalde krigen, Aurora 17, med 20000 soldater fra USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark og Norge.

Krigen i Syria og flyktningestrømmen til Europa.
Konflikten i Syria er ikke sivil. Alle anti-regjeringsstyrker er USA støttede terrorister, som ikke vil eksistere uten deres penge- og våpenstøtte. Flyktninge-strømmen til Europa skyldes USA, EU og NATO imperialismens kriger.

USAs baseoppbygging mot Kina og sabelrasling mot DPRK.
John Pilger avslørte USAs massive base- og styrke-oppbygging mot Kina i de Asiatiske havområdene, med støtte fra Australia og Japan. USA ser seg ikke tjent med at DPRK og Sør-Korea følger opp sin fellesdeklarasjon om fred fra oktober 2007. DPRKs atomprøve truer ingen. De vil forsvare eget land, og gjengjelde angrep.


USAs aggressive fascistiske politikk mot Venezuela.
USA har bekjempet den Bolivarianske prosessen i Venezuela siden Chavez kom til makten, i samarbeid med Oligarkene på den ekstreme høyresiden og fascisten Leopoldo Lopez og hans betalte trente fascistiske bande som myrder, kaster molotov-cocktail, setter boliger og offentlige bygninger i brann, for å destabilisere og skape kaos. De framstilles i høyreorienterte private TV stasjoner som fredelige demonstranter, trakassert av politi og militære. «Mainstream media» sender dette til hele verden, til støtte for USA intervensjon og plan om borgerkrig i Venezuela. Det private næringslivets vareblokade skaper inflasjon og kaos for folket.

Norge en krigsprofitør og USA og NATO base.imperialism.jpg
Norge tjener stort på våpenproduksjon, har godtatt base med 320 US soldater på Ørlandet, godtar US atomubåter og skip i Tromsø, og innstallering av US rakett-batterier på norsk jord rettet mot Russland.

Norske media manipulerer folkeopinionen.
Anti-russisk «forsvars-trening» sendes som reklame på TV. Begrunnelse: Russisk opprustning. Hva med USA baser over hele kloden, og USAs og NATOs mangedoblede opprustning?

NORGE UT AV NATO – NORGE FOR FRED!

Utskrift E-post

NKP forbereder seg til Stortingsvalget 2017

Vi forbereder oss til kommende Stortingsvalg, høsten 2017. Vi utfører og har utført nominasjonsmøter. I disse dager samler vi underskrifter for å få lov til å stille til valg, les mer om den udemokratiske valgloven her.

Vi vil etterhvert publisere Valglister, kandidater, intervjuer og informasjon på denne siden om Valget.

Utskrift E-post

STOPP NATO! La ungdommen bygge landet - ikke bombe andres

stopp nato v3.jpgNATO – en fare for verdensfreden
NATO ble organisert som en forsvarsallianse i 1949. Det ble en allianse rettet mot Sovjet som hadde slåss med bl.a. England, Frankrike og USA i kampen mot Nazi-Tyskland. Politisk og militært ble den kort etter en propagandamaskin mot sosialisme og land som ikke ville underkaste seg USAs rolle som verdenspoliti. Denne «forsvarsalliansen» bygget på en massiv løgn om «sovjetisk trussel». Selv etter at Sovjet er historie og den «sovjetiske trusselen» er borte opprettholdes NATO.

Under dekke av krig mot internasjonal terrorisme, har NATO rustet kraftig opp, utviklet nye bestialske våpensystemer og utpekt mange selvstendige stater som fiender. NATO er en krigsallianse mot land som ikke bøyer seg for USAs diktater. Med NATOS velsignelse har USA etter 2. verdenskrig ført vel 50 kriger i verden, støttet kupp fra reaksjonære krefter mot lovlig valgte regjeringer og undergravet andre lands økonomiske og politiske styresett.nato2.jpg

Krigene i Afghanistan, Irak, Libya har ført til total ødeleggelse av landene og millioner av mennesker er drep eller på flukt. USA bekjemper den lovlige regjeringen Assad i Syria og støtter terrorgrupper som IS og al Qaida med våpen og penger. De går god for et fascistisk regime i Ukraina. Det er forakt for fred og internasjonalt samarbeid at tidligere statsminister og sosialdemokrat, nå generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, krever opprustninger rettet mot Russland og støtter USAs terrorvirksomhet i verden.
NKP vil ha:
● Norge ut av NATO
● Et nordisk forsvarssamarbeid
● Et nasjonalt forsvar som ivaretar norske interesser som grensevakt, kystvakt, fiskerioppsyn og heimevern
● Ingen deltakelse i kriger utenfor våre grenser
● Delta i fredsbevarende styrker med hjemmel i FN-pakten
● Nedrustning og avspenning
● Gjenopprette gode forbindelser med Russlandnatotegning.jpg

Utskrift E-post

Valgliste: Nordland 2017

1 Hugo Sandoval 1950 Skaun
2 Alf Petter Hansen 1958 Brønnøy
3 Steinar Ansnes 1945 Bodø
4 Per Arvid Normann 1940 Bodø
5 Bjørn Olav Pettersen 1984 Fauske
6 Ragnhild Anita Horndal 1976 Sørfold
7 Alexandra Urbanovich 1951 Bodø
8 Barbara Hjerpås 1967 Grane
9 Liv Marie Laurila 1953 Vågan
10 Bojana Dragovic 1975 Bod

Utskrift E-post

Valgliste: Oslo 2017

1 Adrian Larsen Steinbø 1991 Bydel Østensjø
2 Ellen Johansen Ormberg 1989 Bydel Sagene
3 Jakob Thonander Glans 1998 Bydel Sagene
4 Anders Myrhaug 1976 Bærum kommune
5 Are Johansen Ormberg 1987 Bydel Grünerløkka
6 Anne Catherin Gonzales 1990 Bydel Gamle Oslo
7 Knut Arne Wold 1964 Oppegård kommune
8 Audun Blix Nordlid 1995 Trondheim kommune
9 Lars Skaret 1986 Bydel Gamle Oslo
10 Charlotte Bratberget Jensen 1987 Rælingen kommune
11 Mayo Bustos Alfaro 1956 Bydel Frogner
12 Christer Holthe Sjøblom 1993 Bydel Grünerløkka
13 Stian Jakob Kringlebotten 1970 Skiptvet kommune
14 Sara Josefine Johansen 1993 Bydel Ullern
15 Alexander H. Kvidbergskår 1998 Asker kommune
16 Dag Hagen 1955 Bydel Gamle Oslo
17 Ellen Moa Bjørnholdt Hagen 1966 Bærum kommune
18 Jørgen Hovde 1986 Øvre Eiker kommune
19 Hans Petter Hansen 1936 Bydel Sagene
20 Svend Haakon Jacobsen 1945 Enebakk kommun

Utskrift E-post

Valgliste: Rogaland 2017

1 Runa Evensen Partileder 1974 Kristiansand
2 Kato Bjørkli Distriktsleder 1962 Tranøy
3 Geir Hansen Distriktsleder 1955 Stavanger
4 Jørgen Hovde Distriktsleder 1986 Øvre Eiker
5 Jan Ingve Iversen Siviløkonom 1945 Stavanger
6 Svend Haakon Jacobsen Pensjonist 1945 Enebakk
7 Adrian Larsen Steinbø Ungdomsleder 1991 Oslo
8 Lasse Markhus Sekretær 1948 Stavanger
9 Rune Martinsen Sveiser 1971 Haugesund
10 Anders Myrhaug Forlagssekretær 1976 Bærum
11 Kai Petter Pettersen Trygdet 1962 Porsgrunn
12 Harald Reppesgaard Redaktør 1943 Trondheim
13 Alexander Nicolaysen Sørnes Distriktsleder 1988 Bergen
14 Knut Arne Wold Sekretær 1964 Oppegård
15 Stig Ødegaard Sekretær

Utskrift E-post

Valgliste: Troms 2017

1.Kato Bjørkli, Tranøy.

2.Guri Helene Hansen, Tromsø.

3.Zohra M. Olsen, Tranøy.zohra.jpg

4.Bjarne H. Johansen, Tromsø.

5.Merete Ersfjord, Tranøy.

6.Leif Roger Johansen, Tromsø.

7.Ingrid M. Schanche, Tromsø.

8.Lisbeth Sivertsen, Lenvik.

9.William Bjørkli, Tranøy.

10.Nils Arne Graneng, Målselv.

11.Ingrid Berglund, Tromsø.

12.Øyvind G. Schanche, Tromsø

Utskrift E-post

Vi vil ha slutt på det markedsliberalistiske prosjektet EU/EØS!

eueosetmarkedsliberaltprosjekt.jpgKampen mot norsk medlemskap i EU har vart i over femti år. I oktober 1961 ble heftet »Norge og Fellesmarkedet, en kritisk oversikt og et standpunkt» utgitt. Det var skrevet av økonomen Leif Johansen, medlem i NKP. Heftets forord var skrevet av professor Ragnar Frisch, som senere skulle få den aller første Nobelprisen i økonomi. Her sier Frisch «at det uopplyste pengevelde, dvs. frie markeder, aldri vil kunne sikre en stø økonomisk vekst og et sosialt rettferdig samfunn». Utviklinga i EU har gitt Johansen og Frisch rett!euos.jpg

NKP VIL
● Avvise norsk EU-medlemskap på prinsipielt grunnlag
● At EØS-avtalen erstattes med en fornyet likeverdig handelsavtale
● Ha folkeavstemning om EØS
● Styrke arbeidsmiljøloven
● Ha faste stillinger
● At privat utleie av arbeidskraft/vikarbyrå må forbys
● At offentlig monopol på arbeidsformidling gjenopprettes
● Kjempe mot TTIP, en avtale som gir økt makt til store konsern
● Kjempe mot TISA, en avtale som tvinger fram privatisering

I stortingsmeldingen om EØS-avtalen som regjeringen Brundtland la fram i 1992 pekes det på at følgende av EØS-avtalen var innføring av en liberalistisk økonomisk politikk i Norge, basert på EUs konkurranseregler med de såkalte fire friheter, dvs. fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft.
EØS-avtalen har blitt mer omfattende enn de avtalene det norske folk avviste ved å si nei til EU-medlemskap i 1972 og 1994. EØS-avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1994 har ikke vært forelagt det norske folk, verken i en folkeavstemning eller som valgkampsak i Stortingsvalg. I Sveits avviste flertallet EØS-avtalen i en folkeavstemning. Sveits har tosidige avtaler med EU.bemanning.jpg

Et norsk medlemskap i EU er verre enn EØS-avtalen, fordi det ville ha vært mer omfattende.

Siden Norge ikke er med i EU betyr det at vi
● Har egen sentralbank og egen valuta
● Kan føre en selvstendig utenrikspolitikk og inngå handelsavtaler med tredjepart
● Kan føre en mer selvstendig landbrukspolitikk og fiskeripolitikk
● Omfattes av langt færre EU direktiv og forordninger

Det hevdes at EØS-avtalen sikrer Norge markedsadgang til EUs indre marked. Regjeringen Brundtland skrev dette om markedsadgangen i stortingsmeldingen om EØS-avtalen i 1992: «EØS-avtalen skiller seg i liten grad fra den eksisterende frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgangen. Behovet for å fjerne fysiske handelshindringer er heller ikke noe grunnlag for å inngå en så omfattende avtale. Norsk eksportindustri har allerede i lang tid tilpasset seg de rådende krav og standarder på EF-markedet så vel som på andre markeder». Noen år senere fulgte regjeringen Bondevik opp med en EØS-melding, hvor det heter at det er vanskelig å måle de økonomiske fordelene av EØS-avtalen.
De senere åra har både Alternativrapporten, Menonrapporten og en rapport fra forskere ved universitet i Tromsø konkludert med at norske interesser kan ivaretas tilfredsstillende uten EØS-avtalen.stortinget.jpg

For å kunne ta tilbake demokratisk kontroll over samfunnsutviklingen er det derfor tvingende nødvendig å erstatte EØS-avtalen med en reforhandlet handelsavtale. For slik det er nå vil enhver EU-lov ha forrang i forhold til norsk lovgivning som er i strid med EU-lover.ku.jpg

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!