Finlands vertslandsavtale med NATO

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len har analysert Finlands vertslandsavtale med NATO. Forsvarets kommandør undertegnet - med støtte i et vedtak i utenriks- og forsvarspolitiske komitéen, denne vertslandsavtalen i Storbritannia 4.9.2014.

 

  • Avtalen og dens innhold er lovstridig, og dermed har avtalen ingen lovlig kraft.

  • Avtalen betyr i praksis medlemskap i NATO for Finland, bortsett fra at Finland ikke har rett til å delta i NATOs beslutningsprosess.

  • Avtalen innebærer at Finlands arme underlegges beslutningsmakten av en fremmed makt eller overnasjonal organisasjon – dette fantes ikke engang i transittavtalen mellom Finland og Tyskland i 1940.

  • I motsetning til hva som påståes i den knappe informasjonen som er gitt til media, så gir vertslandsavtalen Nato-tropper rett til å komme til Finland både når Finland sjøl ber om det, og, ifølge tolkning av den engelske teksten, når NATOs Europa-kommandør beslutter at NATO-operasjoner innledes og avsluttes, alt ifølge NATO-doktriner som finnes i verstlandsavtalen.

  • Avtalen forbyr ikke utplassering av kjernevåpen eller deler av kjernevåpensystemer innenfor Finlands territorium.

  • Avtaledokumentet bestreber seg på å gi NATO-tropper påtaleimmunitet og ansvarsfrihet i Finland. Ingen finsk regjering, minister eller øverstkommanderende har rett eller fullmakt til, på en slik måte å avvike fra det finske rettssystemet.

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len krever att riksdagen skal behandle annulleringen av vertslandsavtalen og foreslår følgende:

  • Finland bør stifte en lov som forbyr kjernevåpensystemer og import, tilvirkning og besittelse av sådanne kjernevåpensystem i Finland.

  • Finland bør aktivt skape et alternativt sikkerhetspolitisk system som sørger for å minske de militære motsetningene og våpensystemene. Dette sikkerhetspolitiske systemet bør skapes mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Grunnlaget for det nye sikkerhetssystemet bør være en kjernevåpenfri sone og at avtalelanda ikke tillater fremmede styrker eller våpensystemer innenfor sitt område.

  • De tidligere nevnte avtalelanda burde holde sine arméer tilstrekkelig for att kunne følge avtaleforpliktelsene. Dette skjer best gjennom vernepliktsarméer og sådant forsvarsmateriell som kan beherskes på nasjonal grunn.

Distriktsorganisasjonen anser at det langsiktige målet er å erstatte NATO med ett sikkerhetssystem som grunner sig på De forente nasjoner FN.

Uleåborg 27.6.2015

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len

Matti Aalto, sekretær for distriktet

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!