2014

Kapitalismens krise og dollar-imperialismen

Vi gjengir her et intervju med Paul Craig Roberts, tidligere visedirektør for The US Treasury, som mener at USAs sentralbank har rygget seg opp i et hjørne. En renteøkning vil styrke dollaren, gi dollar et nytt liv som verdens internasjonale handelsvaluta, bremse bevegelsen mot gullreserver, men renteøkning vil føre til sammenbrudd i obligasjons- og aksjemarkedet, og redusere verdien på derivater i bankenes balanse.


 

Mike Whitney (M.W.) fra CounterPunch spurte doktor Roberts om Fed ville ofre dollaren for å redde bankene, og hva virkningen ville bli på Washingtons makt overfor resten av verden. Hans svar antyder at Washingtons finansielle hegemoni og rolle som verdens leder er over.

M.W: Kan dollar å miste sin posisjon som verdens ledende handelsvaluta?

P.C.R: Dollar har allerede mistet sin status som reserve valuta, men utviklingen er ennå ikke offisielt anerkjent; den har ennå ikke nådd valutamarkedene… BRICSPOST rapporterer om utvikling mellom de 5 store BRIKS-landene. Det rapporteres også om at Australia og Kina, og Japan og Kina vil gjøre opp handel seg imellom uten å gå via dollar. BRIKS sier de er lei av USAs finans-hegemoni, og at de er bekymret over dollarens stabilitet i lys av Washingtons overdrevne utstedelse av ny gjeld, og trykking av nye penger for å finansiere den…

Kinas forslag om en «av-amerikanisert verden» er et klart tegn på økende utålmodighet med Washingtons uansvarlighet. De fleste land har konkludert med at ikke bare har USA misbrukt dollaren som reservevaluta, men også Washingtons makt til å presse igjennom sin vilje og handle utenfor loven, følger av deres finansielle hegemoni, og dette er vanskeligere å stå imot enn Washingtons militærmakt.

Det viste verden, inkludert USAs allierte, da de sto imot og blokkerte Washingtons militære angrep på Syria. Washingtons dager med uutfordret hegemoni er over. Fra Kina, Russland, Europa og Latin-Amerika reiser det seg stemmer mot Washingtons lovløshet og hensynsløshet. Denne endrede holdningen til USA vil bryte opp systemet til dollar-imperialismen.

M.W: Hvordan påvirker Feds kvantitative lettelser dollar og finansielle instrumenter?

P.C.R: Feds politikk med å trykke masse nye penger for å redde «banker som er for store til å gå konkurs», og kontinuerlig finansiere store budsjett-underskudd er en annen faktor som undergraver dollarens rolle som reservevaluta. Likviditeten som Fed har pumpet inn i pengesystemet har skapt store bobler i obligasjons- og aksje-markedet. Prisene på US obligasjoner er så høye at de ikke stemmer med Feds balanse og massiv trykking av nye dollar.

Sentralbanker og noen investorer har forstått at Fed må støtte obligasjonsprisene. Slutter de med det, vil rentene stige, verdien av gjelds-derivater i bankenes balanse vil falle, og obligasjons- og aksjemarkedet vil bryte sammen. Derfor vil en nedbygging av de kvantitative lettelsene kunne skape panikk i finansverdenen. På den andre siden vil en fortsatt støtte til obligasjonsprisene føre til ytterligere undergraving av tilliten til dollar.

Enorme mengder dollar og dollartilknyttede instrumenter holdes over hele verden. En naturlig følge av Feds enorme seddeltrykking er at andre nasjoner kvitter seg med dollar og finner andre midler å investere sine reserver i. Fed kan trykke dollar, men ikke fremmed valuta å kjøpe dollar for. Ved økt bekymring over dollar, vil verdien falle når mer dollar selges i valuta-markedet. Da USA er importavhengig, vil det føre til høyere hjemme priser. Økende inflasjon vil ytterligere påvirke dollarholdere til å bli kvitt dollar…

Kina ble teknologisk overlegne når vestlige selskaper flyttet og skapte nye jobber i Kina. Fed vil ikke få til valutabytte med andre land som er store nok til å kjøpe opp dollar som dumpes herifra, så dollarens vekselverdi vil falle. Slike aksjoner kunne bli kinesernes svar på Washingtons militære innsirkling av Kina. Uten konfrontasjon vil Kinas regjering nok gradvis konvertere dollar til gull, andre valuta og andre viktige verdier som olje, mineraler og matproduksjon… Når etterspørselen etter dollar faller, og stadig flere dollar trykkes, faller prisen på dollar. Om det skjer raskt, eller over tid avhenger av omstendighetene.

Utskrift E-post

Det europeiske venstrepartiets farlige rolle

Den økonomiske krisa slår kapitalismen og dens institusjoner hardt. Det europeiske folket bevitner nå klart hvordan EU betyr elendighet, arbeidsløshet, ødeleggelse av de offentlige tjenestene og undertrykkelse, og Kommunist- og Arbeiderpartiene i Europa må manne seg opp til fordømmelse av denne mellomstatlige allianse og alle organisasjoner som forsvarer og fremmer den, for å fordype den ideologiske kampen mot opportunismen, som det Europeiske Venstrepartiet (ELP) er det fremste eksemplet på.

ELP ble grunnlagt i 2004 og holdt sin første kongress i Athen i 2005. Krefter med åpne pro-imperialistiske posisjoner har deltatt i ELP fra begynnelsen. Gjennom sine plattformer og praksis, har ledende krefter i ELP demonstrert at de hverken kan eller vil bryte med EU, og har oppfordret til at EU skal spille en økende rolle globalt.

ELP fremmer den desorienterende oppfatning at EU kan utvikle seg til et progressivt politisk rom. Det snakker vagt om «nødvendigheten av å omgjøre eksisterende redskaper til redskaper for samarbeid i folkets tjeneste» og for å «omgjøre euro-sonen gjennom en radikal forandring av arkitekturen til euroen og EU samarbeidet.»

Die Linke slettet nylig fra sitt manifest en beskrivelse av EU som «en ny-liberalistisk, militaristisk og hovedsakelig en udemokratisk makt». Og som en konsekvens av dette, istedenfor å identifisere EU som en mellomstatlig kapitalistisk union, ser ledende krefter i ELP EU potensielt som «en kraft for stabilitet og fred», på tross av alle beviser på det motsatte.

 

ELP har tilsluttet seg EUs institusjonelle struktur og forsvarer det meningsløse kravet om et «rettighetenes Europa». De har gått inn i en prosess med kompromisser, og avviser bestemt nødvendigheten av å bryte med EU. De har ikke erkjent at med komplekse fastsatte institusjonelle arrangementer som tjener monopolenes interesser, er ikke EU mulig å reformere. ELP har til og med nominert en kandidat til president i den Europeiske Kommisjonen, som er et anti-folkelig organ. ELP skjuler realitetene og forsøker å hindre en grunnleggende analyse av EUs karakter.

ELP har også lagt til rette for og engasjert seg i forvrengning av den kommunistiske bevegelsens og de sosialistiske landenes historie. ELP har adoptert posisjonene som presenterer arbeiderne for det falske perspektivet om at det finnes en mellomvei mellom kapitalisme og sosialisme. ELP forvrenger kapitalismens virkelige natur, og den kapitalistiske krisa.

EU tjener monopolenes interesser; forsterker bankene og andre seksjoner av kapitalen mot arbeiderne. Den samarbeider med USA og NATO mot folkene, gjennom intervensjoner og kriger, og følger monopolenes interesser.

Partier som ELP er integrert i denne strategien og skaper illusjoner omkring administrasjon av systemet. Sosialdemokratiet og opportunismen står imot klassekampen og den sosialistiske revolusjonen.

Partiene i ELPs kjerne støtter såkalte «venstre-regjeringer» som administrerer det kapitalistiske systemet, kapitalens interesser og hindrer radikalisering av arbeiderklassen.

Under slike forhold er det behov for en styrking av kommunistpartiene som kjemper besluttsomt mot den imperialistiske unionen, for sosialisme og opphevelse av utbyttingen.

Utskrift E-post

UKRAINA – FASCISTKUPP, MENINGS- OG PARTIFORBUD OG FOLKEMORDINSTRUERT OG

Våre kamerater sloss med livet som innsats mot de fascistiske kuppmakerne i Kiev.
Kuppregjeringen forbyr Ukrainas Kommunistiske Parti (UKP), og erklærer deres store parlamentsgruppe for oppløst. Partiets leder rives vekk fra talerstolen og parlaments-medlemmene kjeppjages av fascister ut av parlamentet. UKP stevnes for retten. På tross av massiv usann propaganda kan de ikke bevise ulovlig virksomhet.

Ukrainas KP oppnådde 13 % ved valget 2012, og fikk en stor parlamentsgruppe.
Kuppregjeringen i Kiev dumper offentlig eiendom. UKP står i veien for en massiv nedbygging av sosiale, borgerlige og demokratiske rettigheter, og partiet nekter å støtte Kievregjeringens krig mot sin egen befolkning i østre Ukraina.

Partiforbudet er en logisk følge av den tiltakende represjon mot meningsmotstandere.
Motstandere av kuppregjeringen i Kiev har blitt forfulgt, mishandlet, fengslet, myrdet og drevet på flukt. Ved massakren i Odessa 2. mai d.å., ble 50 opposisjonelle myrdet, de ble brent inne i Fagforeningenes Hus. I denne skitne krigen samarbeider militære, politi og fascist-ligaer. Den Malaysiske flystyrten i Ukraina bruker Kievregjeringen til å trappe opp den blodige volden og krigen mot det ukrainske folk, som siden april har kostet over 1100 mennesker livet og skadet fler enn 3000.

Partiforbudet er blitt møtt med taushet av ellers så aktive demokratiforkjemperne i vesten. Kanskje ikke så rart, det er jo vestens, inklusive det norske Stortingets, gode venner som tramper menneskenes liv og frihet under sine blåbrune støvler i Ukraina.

PST og den norske H/FRP regjeringa gikk i sommer ut med uspesifikke terrortrusler, og satte politiet i hele Norge i beredskap. Stortingets utvidede Forsvars og Utenrikskomite støttet regjeringens skjerpelse av sanksjoner mot Russland etter nedskyting av det Malaysiske passasjerflyet over Ukraina, uten å avvente nærmere undersøkelser, eller foreta en selvstendig vurdering av om det var Russland, eller de gode vennene i den fascistiske kuppregjeringen i Kiev som stod bak.
NATO valgte tidligere AP-leder Jens Stoltenberg til ny NATO leder, og norske myndigheter følger slavisk USA instruksjoner. De bygger på denne måten opp terror-frykt i den norske befolkningen, slik at de nye terror-lovene kan brukes mot de som forsøker å fremme motforestillinger, som driver solidarisk arbeid til støtte for forfulgte og forbudte Ukrainas KP og andre deler av opposisjonen i Ukraina, og som aktivt bekjemper NATOs ideologiske og militære krigsoppbygging mot Russland i Norge.

NKP/UngKom har gjentakene ganger forgjeves forsøkt å oppnå kontakt med UKP gjennom offisielle kanaler. De er tydeligvis blokkert. Vi har søkt kontakt gjennom våre søsterpartier, men disse har tydeligvis ikke turt å opplyse oss om sine kontakter, av redsel for at også disse skulle bli blokkert.
Av hensyn til våre kamerater i UKPs sikkerhet var vi nødt til å avlyse vårt seminar «UKRAINA – medaljens bakside», med innlegg av kamerat fra UKP.

Utskrift E-post

TISA ER EN TRUSSEL MOT VELFERDEN!

Vedtak fra Fagforbundets landsstyre 18.09.2014 om handelsavtalen TISA.
«TISA er den siste i rekken av frihandelsavtaler. Når WTO- og GATS-avtalene ikke har maktet å åpne for handel med tjenester fullt ut, har 50 stater nå startet nye , hemmelige forhandlinger om Trade In Services Agreement (TISA). Disse i hovedsak rike landene – Norge inkludert – representerer ca. 70 % av alle tjenester i verden.

Målet er å liberalisere for å gi internasjonale selskaper enklere tilgang til tjenester i hele frihandelsområdet. De tjenestene som betyr mest for vanlige folk, de offentlige velferdstjenestene, står i stor fare for å bli åpnet enda mer for profittjagende storselskaper innen for eksempel sosialtjenester og infrastruktur som vann og renovasjon. Helse og utdanning skal ifølge UD være unntatt.

TISA er en trussel mot alle som jobber i tjenestesektoren, da nasjonalstatene kan bli tvunget til å avvikle lover som kan betraktes som handelshindringer.. Reguleringer av arbeidsmiljø og miljø er eksempel på slike hindringer. Intensjonen er at stater kan bli erstatningspliktig overfor selskaper som taper penger på ny-innførte reguleringer.

I tillegg er forpliktelsene i avtalen irreversible. Mekanismen som avtalen benytter  er at man bare kan liberalisere mer, men ikke mindre. Dette vil umuliggjøre nye politiske flertall å rette opp politikk som åpner for privatisering og konkurranseeksponering og selvfølgelig da undergrave vår demokratiske rett til å føre en nasjonal politikk.
Avtalen innebærer begrensninger i det enkelte lands handlefrihet. Før avtalen signeres må det avklares hvilke tjenester en vil unnta fra den frie markedskonkurransen. Prinsippet «list it or lose it» innebærer at tjenesten for all framtid vil være åpen for fri konkurranse. Nye tjenester som kommer etter signering av avtalen, kan heller ikke unntas fra konkurranse.


En trussel mot demokratiet

TISA-forhandlingene skjer i ytterste hemmelighet. Det er ingen debatt om innholdet i forhandlingene. Makta overføres fra valgte politikere til multinasjonale selskap ved at disse kan gjøre lovgiverne økonomisk ansvarlig for reguleringer som blir demokratisk vedtatt og reduserer deres profittmuligheter. Fagforbundet mener det blir vanskeligere å forbedre velferd, miljø, arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter og liknende da det blir betraktet som handelshindringer.

Konsekvensene av en slik avtale må utredes grundig og det må være en brei demokratisk prosess før en så vidtrekkende avtale evt. kan signeres. Kommunestyrer og fylkesting må kunne reservere seg mot virkningene av en evt. avtale slik at de har nødvendig demokratisk handlingsrom. Fagforbundets landsstyre oppfordrer norske myndigheter til å avvise en avtale som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet, arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens rettigheter.»

 

Aktuell kommentar av Svend Haakon Jacobsen

Utskrift E-post

SYRIZA – SVIKET MOT DEN GRESKE ARBEIDER KLASSEN OG

Norges Sosiale Forum/Globaliseringskonferansen 2014 fant sted fra torsdag 30. oktober til søndag 2. november i Folkets Hus i Oslo. På lørdag 1/11 kl. 18.45 var temaet i sal B: Solidaritet med Hellas (E04), innledning av Christos Giovanopoulos (Solidarity4All), med spørsmål til og svar fra Maria Triantafyllou (Syriza). Arr: Rødt, LO i Oslo.
Christos G. innledet om grasrot solidaritet, lokalt organiserte selvhjelpsgrupper fra 2010, hvor Sol4All bygget sammen nettverkene i 2012, og skaffer seg selv penger gjennom internasjonal solidaritet til deres prosjekt «Medicine vans for schools» mv., hvor bl.a. støtte fra en solidaritetsgruppe i Sverige ble nevnt. Deretter var det spørsmål, flest gikk til Syriza.

Maria T.: «Syriza samarbeider nært med det Europeiske Venstrepartiet, og i en ny internasjonal bevegelse samarbeider de bl.a. med en gruppe i Venezuela.»
(Hvem som deltar fra Venezuela ble ikke konkretisert, derfor er det sannsynligvis ikke Chavez og Maduros sosialistiske parti PSUV.)

Hvilket forhold har Syriza til EU?
M. T.: «EU må omstruktureres.» «Det er to poler i EU, Det kapitalistiske administrative systemet, og Arbeiderne, og Syriza støtter Arbeiderne».
Hvilket forhold har SYRIZA til NATO?
M. T.: «NATO har ikke noe å by Hellas. Folket må selv ta standpunkt til dette. Motsetningene øker radikalt med mulighet for krig i området. Motsetningene kan ikke balanseres. En må ta klar stilling i konfliktene.»
Ser Syriza noen motsetning til Selvorganiseringsbevegelsen?
M. T.: «Ikke noen motsetning til denne». SYRIZA støtter denne politiseringen av samfunnet. Folk skal selv gjennom valgene bestemme hvem de vil støtte. Støtter de SYRIZA vil de oppleve at vi vil kjempe mot de lover og tiltak de ønsker vi skal, men det finnes ikke penger, så selvorganiseringsbevegelsen må fortsette.»
Etter de siste prognosene kan Syriza og KKE sammen få flertall i valg.
Hva er Syrizas holdning til det?
M. T.: «KKEs ledelse går imot. Mange KKE medlemmer stemte SYRIZA i siste valg.
KKE oppfører seg ideologisk puritansk, de forstår ikke dagens virkelighet.
De har ikke kontakt med Arbeiderklassen og arbeidsplassene.»
Leder Roy Pedersen takket for innlegg og svar på spørsmål, og sa vi støttet Syrizas kamp i Hellas, og vil følge og støtte deres politiske kamp framover.

NKP synes det er et paradoks at LO i Oslo, som er klart imot EU og som støtter NTEUs holdning til krav om folkeavstemning om Norges oppsigelse av EØS-avtalen kan støtte opp under partiet Syriza, som forfører det greske folket til å tro det er mulig å «omstrukturere» EU innefra, som er bygd av og for den transnasjonale monopolkapitalens interesser.
PAME – som representerer den revolusjonære fagbevegelsen i Hellas deltok på den forrige Globaliserigskonferansen i 2012, og på Trondheimskonferansen 2014. PAME og den antimonopolistiske militante sosiale Folkealliansen gjennomførte samme dagen store demonstrasjoner mot regjeringens anti-folkelige tiltak i hele Hellas, med KKE i første linje.

NKP mener monopolkapitalen er glad for Syriza, det nye sosialdemokratiet, som vil administrere kapitalismen, som sikrer Borgerskapets hegemoni og monopolprofitten, når arbeiderklassen og folket ikke overtar makten og eiendomsretten til produksjonsmidlene.

 

Svend H. Jacobsen

Utskrift E-post

PAME OG DEN ANTIMONOPOLISTISKE KLASSEKAMPEN I HELLAS

PAME arrangerte militante massedemonstrasjoner i Athen, Pireus, Thessaloniki og i dusinvis av andre byer i Hellas fredag 3. og lørdag 4. oktober, demonstrasjonene var et steg på veien til den nasjonale demonstrasjonen 1.november i Syntagma sq., som er vedtatt av 417 forbund, arbeidersentre og fagforeninger.
I Athen marsjerte lørdag 4/10 tusener av arbeidere, arbeidsløse, ungdom, kvinner og pensjonister fra Osmonia til Syntagma sq., hvor det greske parlamentet ligger.
«Den eneste farbare veien å møte kapitalen og regjeringens offensiv, er å organisere kampen, motstanden mot utvidelsen av fleksible arbeidsforhold og lønnsnedslag, for å oppheve de arbeiderfiendtlige lovene, forsvar av de kollektive avtalene», sa Vasilis Petropoulos i talen på vegne av PAME «vi oppfordrer arbeiderne til å gi sin stemme til tilliten til deres styrke og deres kamp for å bane veien for å styrte systemet.
1.november må Athen bli oversvømt av arbeidere, ungdom, arbeidsløse, selvbeskjeftigede, bønder og pensjonister som kjemper for det livet som tilhører dem og ikke de smulene fra de rikes bord, som tjenerne til EUs realisme og kapitalens profitt ønsker å dele med oss. Alle forhold ligger til rette for at vi skal ha et liv med rettigheter basert på våre behov. Vi må ta saken i våre egne hender. Etter 1. november, på basis av alt vårt arbeid, må vi forberede store streikemobiliseringer, vurdere hele vår offensiv, i hver sektor, på hver arbeidsplass, med kreftene i den klasse-orienterte bevegelsen i kampens første linje».
KKEs generalsekretær Dimitris Koutsoumpas deltok i demonstrasjonen i Athen. Han uttalte til journalister: «Det er en beskjed: ingen venting, nei til illusjonene som blir sådd av det villedende to parti munnhuggeriet i parlamentet. Nå organiserer vi kampen inne i fagbevegelsen sammen med PAME og de andre militante, med folkealliansen, med styrking av KKE over det hele.»

Den revolusjonære forandringen i Hellas vil bli sosialistisk. De materielle forholdene er overmodne. KKE arbeider for å forberede den subjektive faktor på mulighetene for en sosialistisk revolusjon. Folkealliansen uttrykker interessene til arbeiderklassen, halvproletarene, selvbeskjeftigede, småbøndene, ungdommen og kvinnene fra arbeiderklassen i kampen mot monopolene og deres eiendomsrett, mot landets tilknytning til de imperialistiske unionene. Folkealliansen som PAME er en viktig del av, bygger på aksjonsenhet, er ikke en allianse mellom politiske partier, og står for brudd med og styrtning av kapitalismen. Under nåværende forhold er den organisert og koordinert for forsvar, solidaritet og overlevelse. Kampen for utmeldelse fra EU og NATO er knyttet sammen med den antimonopolistiske kampen, og arbeiderklassen og dens alliertes kamp for arbeiderklasse og folkemakt.
KKE skjuler ikke i sitt arbeid at deres mål er sosialismen-kommunismen.
KKEs arbeid bidrar aktivt til å forberede den subjektive faktor på revolusjonære forhold.  Folkealliansen med antimonopolistiske og antikapitalistiske mål, med KKEs ledende kraft under ikke-revolusjonære forhold, utgjør den første form for å skape den Revolusjonære arbeider og folkefronten under revolusjonære forhold.
Den Revolusjonære arbeider og folkefronten kan ved bruk av alle sine aktivitetsformer utvikle seg til senteret for folkeopprøret mot kapitalmakten.

Utskrift E-post

Nato - 65 ÅR MED KRIMINELLE HANDLINGER MOT

NATO største - sterkeste - mest aggressive militærallianse i verden.

Dominert av USA-imperialismen og en pilar i EUs forsvarsstrategi.

 

NATO fiende av fred - førsteslags og forhånds angreps strategi!

Kun diplomati om det tjener vestlig imperialismes interesser.

Intervensjon – ekspansjon - provokasjon – ansvarlig for destabilisering,

uro, vold og krig i Ukraina, Syria, Irak, Libya, Afghanistan, Jugoslavia m.fl.

 

NATO – folkefiende – bruk av giftige våpen - lav-anriket uran - hvitt fosfor - atomvåpen inngår som viktig del av forsvarsstrategien!

Uten offentlig debatt tillater NATOs europeiske medlemsland at USAs atomvåpen er utstasjonert på deres territorier.

 

NATOs artikkel 5 pålegger alliansens medlemsland forpliktelser - uforenlige med statenes suverene rett til selv å bestemme om fred og krig!

 

NATOs forestående toppmøte i Wales vil oppta og videreutvikle Lisboa møtets vedtak (2010) - benytte gamle og nye påskudd til å opptre som »verdenspoliti» - sikre markeder, energiressurser og innflytelsessfærer - til skade for folkenes rettigheter og behov.

 

PST og regjeringa gikk med uspesifikke terrortrusler åpent ut, og satte politiet i hele Norge i beredskap. Stortingets utvidede forsvars og utenrikskomite støttet regjeringens skjerpelse av sanksjoner mot Russland etter nedskyting av et Malaysisk passasjerfly over Ukraina, uten å foreta en selvstendig vurdering av om det var Russland, eller «vennene» i fascistregimet i Kiev som stod bak.  

 

NATO valgte tidligere AP-leder Jens Stoltenberg til ny NATO leder, og norske myndigheter følger slavisk USA instruksjoner, og bygger opp terrorfrykt i den norske befolkningen, slik at de nye terrorlovene kan brukes mot de som vil bekjempe NATOs krigsforberedelser mot Russland i Norge.

 

NATOS OPPLØSNING MÅ BLI EN PRIORITET FOR ALLE SOM FORSVARER FRED, SOSIAL RETTFERD OG FRAMGANG, OG ETHVERT FOLK MÅ HA RETT TIL Å KJEMPE FOR Å FRI SEG FRA ALLIANSEN!

 

Oslo, 29. august 2014

 

NKP Sekretariatet

Jørgen Hovde (sign.) leder           Svend Haakon Jacobsen (sign.) generalsekretær

Utskrift E-post

Hammer viktig i symbol i kampen mot Nazismen

I den siste tiden har debatten gått rundt statuen som er laget for å
hedre den kommunistiske Moskvastyrte Osvaldsgruppas heltmodige innsats mot
Nazistene. Det blir hevdet at statuen viser til kommunist- og
sovjetunionens symboler og måte å kommunisere på.
Osvaldgruppens enorme innsats for et fritt og uavhengig Norge bygger på
både patriotistisk og en vitenskaplig sosialistisk internasjonalisme,
også kalt Marxismen-Leninismen. Arbeiderklassens makt og frigjøring fra
kapitalisme og menneskelig utbytting av en overklasse var kanskje den
viktigste bakgrunnen for innsatsen. At Ringnes og flere av kapitalismens
talsmenn ønsker å flytte på og å endre symbolikken er ikke
overraskende.
-Osvaldgruppen har i 70 år opplevd fortielse.
-Ideologien bak handlingene var den kommunistiske.
-Det er helt korrekt å hendre ideologien og menneskene bak kampen
-Osvaldgruppa gjennomførte aksjon mot Østbanestasjonen - så det er
naturlig at statuen skal stå foran Østbanehallen.
 

 

Kommentar av
Jørgen Hovde
leder
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Angrep på lederen for Ukrainas Kommunistiske Parti

Det kan umulig bli frie valg i Ukraina under presidentvalget 25. mai. På territorier som kontrolleres av kupp-regjeringen hersker terror. Fascistiske bander, frikorps, finansiert av oligarkene, Høyre-sektor integrert i ny-etablert `nasjonalgarde`, leiesoldater fra CIA og FBI opptrer uten enhver respekt for lov og rettssikkerhet. Særlig hatefulle er angrepene mot Ukrainas kommunister. Generalsekretær i UKP, Petro Simonenko, ble utsatt for politisk attentat 16. mai.

 

 

RedGlobe har følgende melding: Simonenko er med i TV-debatt. Under sendingen erklærer han at han trekker sitt kandidatur ved presidentvalget, 25/5-2014. I Ukraina hersker kaos og anarki etter statskuppet i februar. Ukraina er i krig og mister territorier.

Situasjonen er framfor alt meget alvorlig i regionene Donetsk og Lugansk på grunn av Kievs militære operasjoner der. Samtidig har oligarker opprettet og finansiert privat-hærer med paramilitære strukturer som nynazistiske `Høyre Sektor`. Under slike forhold er det ikke mulig å gjennomføre valg.

I det Simonenko med ledsagere vil forlate TV-studio, blokkeres utgangen av fascister. UKP-sjefen skriver på UKPs hjemmeside: `Bygningen omringes av maskerte aktivister fra ekstrem-høyre-grupper`. Derfor forlater vi TV-huset via bakdør og deler oss på 8 kjøretøy. Angriperne oppdager åpenbart manøveren og begynner sin forfølgelsesjakt: `De blokkerer flere gater med bilene sine og klarer til slutt å stoppe oss. Vi er i en felle og kan ikke komme oss unna først. .

Aktivister fra ultra-høyre, som oppdager oss på Melnikov-gata, begynner å ødelegge bilen og kaster molotov-cocktails på oss. Jeg er i baksetet når bilen rammes av en brannsats. Gjennom vinduene springer vi raskt ut og kommer oss unna`. Samme fredag legger 2 representanter for Julia Timosjenkos Fedrelandsparti fram forslag i parlamentet om å oppløse kommunistpartiet. Til nå er det ikke mulig å finne ordlyd i forslaget. Åpenbart reagerer har de 2 representantene på appell fra kupp-president Olexander Turtsjinov forrige tirsdag, om `å forby UKP på grunn av partiets `separatistiske aktiviteter`.

For å forstå politiske konsekvenser av disse angrepene på UKP må vi tilbake til valgresultatet fra parlamentsvalget i 2012 og minne om hva partiets generalsekretær, Petro Simonenko sier i januar 2014, 6 uker før kuppet: i en artikkel, gjengitt i Friheten, ultimo januar: Hvordan kan Ukraina unngå borgerkrig? Da uttaler Simonenko seg om partiets forslag til løsning av krisen.

`UKP foreslår følgende tiltak i januar 2014:

  • Folkeavstemning om utenriks-integrasjon
  • En politisk reform fjerner president-institusjonen og innfører parlamentarisk republikk med mer lokaldemokrati
  • Overgang til forholdstallsvalg
  • Det etableres uavhengige `folkekontroll-organ` for innbyggerne, med utvidete fullmakter for å stanse forvaltningskaos og få kontroll med maktapparat og politikere
  • En rettsreform med valg av dommerE

Fra starten av har vi advart mot å avvise demokratiske løsninger på sosiale konflikter. Forbud mot all-ukrainsk folkeavstemning, som regjering og `opposisjon` i fellesskap har ansvaret for, kan føre til katastrofe. Så lenge det ikke er for sent og det ennå er mulig, fordømmer vi ultra-høyre-ekstremisme.

Vi må søke fredelige veier ut av krisen. Vi ber folk slutte med å la seg manipulere av provokasjoner. De må kreve gjennomføring av forhandlinger på grunnlag av forfatningen. I forhandlingene må presidenten og lederne for landets politiske partier og samfunnsmessige organisasjoner delta.

Kommunistene i Ukraina ser ingen andre muligheter om vi skal klare å stoppe voldsspiralen og redde landet!

Når partiet fram til i dag utsettes for voldelige angrep fra nettopp de kreftene det advarer mot så tydelig i januar 2014, er det grunn til å minne om presten Martin Niemöllers advarende og tankevekkende oppsummering av sine personlige erfaringer med nazi-fascismen i Tyskland på 1930-tallet. De er skremmende aktuelle.

Martin Niemöller (1892-84) er prest i den tyske evangeliske kirken på 1930-tallet. Han er nazi-medløper i starten, men når han ser hvor terroren bærer hen, blir han en av mange som viser personlig mot og står opp mot fascismen. Han er KZ-fange fra 1938 til 1945.

De berømte linjene, publisert skriftlig i ulike versjoner, må vi aldri glemme. Jeg legger til en ny linje som sammenfatter artikkelen om antikommunismen i Ukraina i dag. Ordene til Niemöller hjelper oss effektivt mot volds-rasisme, udemokratisk og antisolidarisk politikk, pakket inn i demagogisk, som ulv i fåreklær:

`Først hentet de kommunistene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke kommunist.

Jeg tiet da de sperret inn sosialdemokratene, for jeg var jo ikke sosialdemokrat

Så hentet de fagforeningsfolkene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke fagorganisert.

Så hentet de jødene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde.

Så utryddet de uverdige bønder, men da sa jeg heller ingenting, for jeg var verdig bonde.

16. mai 2014 angrep de kommunisten Petro Simonenko. Han forsvarte lokaldemokrati, rettssikkerhet og fred Ukraina.

Til slutt hentet de meg, men da var det ingen tilbake som kunne protestere.

Per Lothar Lindtner: Kilde: UKP/Ria Novosti/Redglobe, 18/5-2014.

Utskrift E-post

Ukraina blir et protektorat under USA, EU og NATO

Følgende brev ble sendt til medlemmer av Ukrainas Kommunistiske Parti (UKP) fra deres leder Petro Symonenko. 24. februar brøt en pøbelaktig fascistmobb seg inn i huset til Petro Symonenko. Like etter brente de det ned.

 

 

Kjære kommunistiske kamerater!

Jeg henvender meg til dere i et av de mest dramatiske øyeblikkene i landets historie. I løpet av tragiske hendelser de siste 3 månedene med blodsutgytelser har mennesker mistet livet. Vår territorielle integritet og landets eksistens som uavhengig og suveren stat, er truet.

Hendelsene har ulik beveggrunner. Deltakelse av store menneskemengder i protest viser dyp misnøye med regimet til Janukovitsj og medarbeiderne hans. Det har styrt landet på en dårlig måte, ført mennesker bak lyset og ikke holdt valgløfter. I vanskelige tider har han feigt gitt opp å styre landet. Den frekke berikingen i klanen rundt hans `familie` har gjort ham fremmed for flertallet av sine tilhengere og velgere.

Men masseprotestene har ikke karakter av klassekamp. Slaget står mellom 2 fraksjoner i den samme utbytterklassen, i oligark-borgerskapet. Den best organiserte gruppen er en pro-vestlig retning som nasjonalistiske og høyre-ekstreme har sluttet seg til. Disse kreftene utnytter som vanlig folks misnøye og har gjennomført et statskupp.

Samtidig har vesten åpent og ute å nøle blandet seg inn i indre anliggender i vårt land ved å støtte aksjoner fra ultra-høyre, som klart tar sikte på en alvorlig endring av den geopolitiske situasjonen i Europa og verden. De vil bryte århundregamle økonomiske og kulturelle bånd mellom folk i Ukraina og Russland og mellom andre broderfolk i det tidligere SU. Ukraina skal bli et protektorat under USA, EU, NATO, IMF og ulike multinasjonale konsern.

Ultra-høyre-aksjonene mot Janukovitsj stimulerer erklærte nynazistiske krefter. Arven fra nazi-okkupasjonen kommer til overflaten og følges opp av ekstrem og farlig bølge av anti-kommunistisk hysteri. Samtidig ødelegges Lenin-statuer og minnesmerker over heltene fra 2. verdenskrig. Det følges opp av hærverk mot vårt partis lokaler i Kiev og andre byer, fysisk og psykisk terror mot kommunistene og krav om forbud mot UKPs virksomhet.

Dette viser at kreftene som har tatt makta, ikke bare bruker kriminnelle metoder mot partiets funksjonærer, men også mot enkelt-kommunister. Vi må være forberedt på det. Under slike omstendigheter er det vår hovedbekymring å ta vare på partiets struktur og kadrer og være vaktsom for ikke å la provokasjoner styre utviklingen.

Det er viktig å bruke alle muligheter til å forklare karakteren av kuppet som utfolder seg og hvilke farer det innebærer for enkeltindivider: Større økonomisk kollaps, økt arbeidsløshet, stans i lønns -og pensjonsbetalinger, prisstigning og økte avgifter, hensynsløse forbrytelser og en mer utarming av befolkningen.

Partiets ledelse og parlamentsgruppe vil gjøre alt for å beskytte arbeidsfolks interesser i denne vanskelige situasjonen, bevare og styrke partiet og forsvare Ukrainas integritet.

Kjære kamerater!

UKP stiller hver og en av oss overfor nye prøvelser. La oss øke innsatsen og styrke kreftene våre. Kampen for vår rettferdige sak, sosialismen, må bli mye sterkere!

Petro Symonenko,1. Sekretær for sentralkomiteen i Ukrainas kommunistiske Parti og leder for UKPs parlamentsgruppe.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!