Nei til forskjells-Norge - Norge ut av EØS

Norge stemte i 1972 og i 1994 NEI til EEC/EF og EU. EØS-avtalen fra 1992 har ført til at alle EU-direktiver er gjort til norsk lov (med unntak av 3. postdirektiv som nåværende regjering vil innføre). Både Ap og H/Frp regjeringen er tilhengere av EU.

 

 

Direktivene undergraver våre sosiale og velferdsordninger, faglige og borgerlige rettigheter, og fagbevegelsens nasjonale tariffer. Utenlandsk og egen arbeidskraft arbeider i dag i Norge for lønninger langt under norsk tariff.

For at alle arbeidstakere skal få norsk lønn i Norge, er vi i dag avhengig av avtale om allmengjøring av tariffen på et område. Fagbevegelsen har etter gjeldende Allmenngjøringslov problemer med dokumentasjon av at sosial dumping foregår, så lenge de tillitsvalgte mangler innsynsrett før tariffavtalen på et område er allmengjort. Allmengjøringsvedtakene som fattes i Tariffnemda blir mindre omfattende, slik at forskjellen mellom tarifflønn og allmengjort minstelønn blir stadig større.

Arbeidskrafts-kjøper organisasjonene NHO og Virke er sterke tilhengere av den markedsliberalistiske politikken som EU-direktivene innfører i norsk lov, har allerede benyttet seg av ESA og EFTA-domstolen, og vil fortsette med dette.

Arbeidskraft-kjøperne i Norge er like opptatt av profittmaksimering som alle andre lands kapitalister. EU-organene dømmer etter EUs 4 friheter, som ivaretar kapitalens profittmaksimeringsinteresser.

Den nordiske forhandlingsmodellen fungerte så lenge det sosialistiske Sovjetunionen og de europeiske sosialistiske landene eksisterte. Da var det viktig å gi arbeidernes organisasjoner noe i forhandlinger, slik at de ikke skulle støtte en sosialistisk revolusjon. I dag er Sovjetunionen og de europeiske sosialistiske landene borte. Da blir det i den kapitalistiske krisa viktig ved EUs østutvidelse å importere billig arbeidskraft, styrke antikommunismen, drive splitt og hersk, spille på rasisme og fremmedfrykt.

Med en Ap- eller H/Frp-regjering, og forhandlingsmotparter, som alle er tilhengere av EU og deres markedsliberalistiske politikk, vil klasse-samarbeidslinja ikke lenger bære frukter. Under tariff-forhandlingene i privat sektor oppnådde Fellesforbundet så vidt 3,3 % som knapt dekker seinere tids prisutvikling. Evt. framtidig forhandling om privat tjenestepensjon skal være innskuddspensjon, og skal ikke koste arbeidskrafts-kjøperne mer. Med dette har Bakke & co. gått med på å sementere en helt ubrukelig tjenestepensjonsordning i privat sektor, som dermed vil sette de offentlige tjeneste-pensjonsordningene under press.

Den kapitalistiske krisa holdes kunstig i sjakk så lenge US Federal Reserve trykker dollar, kjøper obligasjoner, og holder renta på 0, nærmest negativ. Den Europeiske sentralbanken (ESB) vil starte med det samme for å søke å redde euroen. Avsatt Innskudds-pensjonens minimumsbeløp i aksjer gir svært dårlig avkastning, og kan under krisa være verdiløs i morgen. EØS-avtalen undergraver fagbevegelsens eksistens.

 

NKP vil kjempe for en revolusjonær forståelse på fagbevegelsens radikale grunnplan, for nødvendigheten av å skape enhetlig radikal politisk plattform for å bygge arbeidermakt bak kravet om Norges oppsigelse av EØS-avtalen!

Kamp mot EØS=kamp mot Kapitalismen, for arbeidermakt= Sosialisme i Norge!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!