2014

Washington har satt verden på veien til krig

Paul Craig Roberts, Information Clearing House, 16.Mars 2014 – Hvorfor er Washington så sterkt imot Krims selvbestemmelse. Svaret er at hovedhensikten til Washingtons kupp i Kiev var å få den nye marionett regjeringen til å kaste Russland ut fra sin Svartehavsflåtebase på Krim.

 

Washington kan ikke bruke den regjeringen de har fått innsatt i Ukraina til dette dersom Krim ikke lenger er en del av Ukraina.

Hva Washington har gjort helt klart er at «selvbestemmelse» er et våpen som brukes i forhold til Washingtons agenda. Dersom selvbestemmelse fremmer Washingtons agenda, så er de for det. Hvis selvbestemmelse ikke fremmer Washingtons agenda, så er de mot det.

Den Washington-initierte FN Sikkerhetsråds resolusjonen som ble nedlagt veto mot av Russland, erklærer feilaktig at folkeavstemningen på Krim, som ble krevd av folket «ikke kan ha gyldighet, og ikke kan danne grunnlag for noen endring av Krims status, og oppfordrer alle stater, internasjonale organisasjoner og spesialiserte organer til ikke å anerkjenne noen endring av Krims status på basis av denne folkeavstemningen og avstå fra handlinger som kan tolkes som en anerkjennelse av en slik endret status.»

Washington kunne ikke vært klarere at de er totalt imot Krims selvbestemmelsesrett.

Washington krever feilaktig, at folkeavstemningen ikke er gyldig uten at hele befolkningen i Ukraina får stemme og støtter Krimbefolkningens beslutning. Det er viktig å notere seg, at da Washington stjal Kosovo fra Serbia, så lot de ikke serberne få stemme over dette. La oss se igjennom Washingtons lange rekke av hykleri og egennyttige falske standarder. La oss bruke Washingtons argument, at for at en forandring i Krims status skal være gyldig, så må dette voteres over av befolkningen i det landet som en forlater. Hvis dette er tilfelle, så har Krim aldri vært en del av Ukraina.

Etter Washingtons oppfatning av internasjonal rett, så er Ukraina fremdeles en del av Russland. Da Krustsjov overførte Krim (uten Svartehavsbasen Sevastopol) til Ukraina, fikk ikke russerne være med å stemme over dette. Derfor er det ut fra Washingtons egen logikk ikke gyldig å anerkjenne Krim som en del av Ukraina.

Dette gjelder også for andre deler av Russland, som Lenin overførte til Ukraina. Etter logikken i Washingtons FN resolusjon, så er store deler av Ukraina ikke en legitim del av Ukraina…. Trenger du flere bevis for at krisa i Ukraina er grepet ut av tynne lufta av renkemakerne i Washington, som skapte krisen for å svekke Russland militært….

USAs regjering styrtet en valgt demokratisk Ukrainsk regjering og beskylder Russland for å ha «invadert og annektert Krim» for å avlede oppmerksomheten fra at Washington styrtet Ukrainas demokrati. Det sitter ikke en valgt regjering i Kiev. Medløperne som opptrer som regjering i Kiev er innsatt av Washington. Hvem har ellers valgt dem?...

La oss gå ut fra, at Rand Pauls løgn i Time er sant: «Så er Vladimir Putins invasjon i Ukraina en grov krenkelse av den nasjonens suverenitet, og en krenkelse overfor det internasjonale samfunn», …. Da følger Putin presedens skapt av Clinton i Serbia, av Bush i Afghanistan og Irak, og av Obama i Afghanistan, Libya, Syria og Ukraina. Washingtons argument er da redusert til: «Vi er den eneste og uunnværlige nasjon som kan oppføre oss slik, ingen andre land kan det.»….

Som jeg har påpekt følger propagandaen og løgnene utarbeidet av Washington, deres europeiske medløpere, N.Y.Times, Time og alle vestlige media veien til krig, slik som ledde til 1.verdenskrig. Dette skjer rett foran våre øyne!

Utskrift E-post

Nei til forskjells-Norge - Norge ut av EØS

Norge stemte i 1972 og i 1994 NEI til EEC/EF og EU. EØS-avtalen fra 1992 har ført til at alle EU-direktiver er gjort til norsk lov (med unntak av 3. postdirektiv som nåværende regjering vil innføre). Både Ap og H/Frp regjeringen er tilhengere av EU.

 

 

Direktivene undergraver våre sosiale og velferdsordninger, faglige og borgerlige rettigheter, og fagbevegelsens nasjonale tariffer. Utenlandsk og egen arbeidskraft arbeider i dag i Norge for lønninger langt under norsk tariff.

For at alle arbeidstakere skal få norsk lønn i Norge, er vi i dag avhengig av avtale om allmengjøring av tariffen på et område. Fagbevegelsen har etter gjeldende Allmenngjøringslov problemer med dokumentasjon av at sosial dumping foregår, så lenge de tillitsvalgte mangler innsynsrett før tariffavtalen på et område er allmengjort. Allmengjøringsvedtakene som fattes i Tariffnemda blir mindre omfattende, slik at forskjellen mellom tarifflønn og allmengjort minstelønn blir stadig større.

Arbeidskrafts-kjøper organisasjonene NHO og Virke er sterke tilhengere av den markedsliberalistiske politikken som EU-direktivene innfører i norsk lov, har allerede benyttet seg av ESA og EFTA-domstolen, og vil fortsette med dette.

Arbeidskraft-kjøperne i Norge er like opptatt av profittmaksimering som alle andre lands kapitalister. EU-organene dømmer etter EUs 4 friheter, som ivaretar kapitalens profittmaksimeringsinteresser.

Den nordiske forhandlingsmodellen fungerte så lenge det sosialistiske Sovjetunionen og de europeiske sosialistiske landene eksisterte. Da var det viktig å gi arbeidernes organisasjoner noe i forhandlinger, slik at de ikke skulle støtte en sosialistisk revolusjon. I dag er Sovjetunionen og de europeiske sosialistiske landene borte. Da blir det i den kapitalistiske krisa viktig ved EUs østutvidelse å importere billig arbeidskraft, styrke antikommunismen, drive splitt og hersk, spille på rasisme og fremmedfrykt.

Med en Ap- eller H/Frp-regjering, og forhandlingsmotparter, som alle er tilhengere av EU og deres markedsliberalistiske politikk, vil klasse-samarbeidslinja ikke lenger bære frukter. Under tariff-forhandlingene i privat sektor oppnådde Fellesforbundet så vidt 3,3 % som knapt dekker seinere tids prisutvikling. Evt. framtidig forhandling om privat tjenestepensjon skal være innskuddspensjon, og skal ikke koste arbeidskrafts-kjøperne mer. Med dette har Bakke & co. gått med på å sementere en helt ubrukelig tjenestepensjonsordning i privat sektor, som dermed vil sette de offentlige tjeneste-pensjonsordningene under press.

Den kapitalistiske krisa holdes kunstig i sjakk så lenge US Federal Reserve trykker dollar, kjøper obligasjoner, og holder renta på 0, nærmest negativ. Den Europeiske sentralbanken (ESB) vil starte med det samme for å søke å redde euroen. Avsatt Innskudds-pensjonens minimumsbeløp i aksjer gir svært dårlig avkastning, og kan under krisa være verdiløs i morgen. EØS-avtalen undergraver fagbevegelsens eksistens.

 

NKP vil kjempe for en revolusjonær forståelse på fagbevegelsens radikale grunnplan, for nødvendigheten av å skape enhetlig radikal politisk plattform for å bygge arbeidermakt bak kravet om Norges oppsigelse av EØS-avtalen!

Kamp mot EØS=kamp mot Kapitalismen, for arbeidermakt= Sosialisme i Norge!

Utskrift E-post

Mot fascistisk sammensvergelse i Venezuela

Politbyrået i Venezuelas Kommunistiske Partis (PSV) Sentralkomite gjentar at aktiveringen av fascistgrupper og offensiven fra de store transnasjonale media-selskapene mot vårt land støtter opp under USA-imperialismens internasjonale interesser, som hele tida konspirerer mot forandringsprosessene som det Venezuelanske folket bygger.

 

 

Aksjonene til disse små grupperingene, som ikke legitimt representerer de sammensatte opposisjonskreftene, er ikke av demokratisk og folkelig karakter, de søker heller å trekke vårt land inn i en lovløs situasjon gjennom sine opprør, vandalisme, skremsler og mord på uskyldige tilskuere.

 

Derfor bekrefter PCV sin urokkelige støtte til den nasjonale regjeringen ledet av president Nicolás Maduro til forsvar av suvereniteten, uavhengigheten og selvbestemmelsesretten til vårt folk, og uttrykker sin forpliktelse til å utføre enhver kamp i gatene og på arbeidsplassene om nødvendig, for å isolere, svekke og bekjempe den fascistiske sammensvergelsen, og sikre grunnlaget for utviklingen og fordypningen av revolusjonen.

 

PCV oppfordrer til å bygge den sterkeste enhet i arbeiderklassen og folket for å møte den imperialistiske høyrevingens aksjoner, uten arroganse , hegemoniske hensikter, ensidig opptrekkeri eller falsk enstemmighet, ut fra forståelsen av at det foreligger objektive forhold i vårt land som begunstiger det fascistiske eventyret.

 

Det er i denne sammenhengen at PCV har besluttet å delta og støtte opp under oppfordringen fra president Maduro om mobiliseringen tirsdag 18. februar, for undertegning av oljearbeidernes avtale for 2013-2015, på tross av vår stående kritikk av forholdene og innholdet i en slik avtale og FUTPV`s ekskludering av flere legale fagforeninger, som er fordømt overfor Arbeidsministeriet, og er ubesvart.

 

Vårt parti, som har kjempet sammen med Venezuelas folk i nesten 83 år, som er en revolusjonær, uavhengig og kritisk organisasjon med sitt eget program og agenda, vil fortsette å fostre klasseorienterte fagforeninger, styrke arbeiderbevegelsen, forsvare arbeidernes rettigheter på et klassemessig grunnlag, og fremme en genuin revolusjonær politisk og organisk enhet i folket og arbeiderklassen for å bygge et nytt styrkeforhold mellom klassekreftene som muliggjør åpning av en sannferdig vei til Sosialismen.

 

Caracas, 17. februar 2014

PB Sentralkomiteen PCV

 

Les også
Voldelige handlinger fra fascister i Venezuela ungkommunist.no
US support for regime change in Venezuela is a mistake theguardian.com

Utskrift E-post

Kamp mot sosial dumping i Norwegian

Fagforeningstopper fra USA og Europa er ifølge ABC nyheter 03.02.2014, denne uka i Oslo for å møte norske politikere og den amerikanske ambassadøren. Målet er å stanse Norwegians måte å drive langdistanseflyginger på. 

Bjørn Kjos har opplyst at han ikke har tid til å møte dem. Fagforeningene reagerer på at Norwegian vil bruke asiatisk personale, med lavere lønninger, på ruter til Thailand og USA. Dette vil skape en trend som andre flyselskaper vil følge, mener Netskar.

Rent juridisk og prinsipielt er vi ikke glade for Norwegians halvkreative måte å drive langrutetrafikk på, sier Jack Netskar, leder for internasjonale forhold i Norsk Flygerforbund til NTB. Han legger til at Norwegians framgangsmåte har vakt global oppmerksomhet i pilotverdenen og i industrien. Netrskar mener dette ikke handler om lønninger, men om fragmentering av luftfarten. Det går blant annet ut over de ansattes kompetanse og myndighetenes mulighet til å føre kontroll med bransjen, hevder han. Dette håper fagforeningslederne å kunne overbevise regjeringen og Stortinget om, så vel som EU-parlamentet og Kommisjonen.

Vi må få en diskusjon med myndighetene om å få kontroll over dette, sier Netskar. Tirsdag møter pilotene blant andre statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet. Vi må komme dit hen at det er noe annet å levere flyreiser enn å produsere en trepakning med T-skjorter til lavest mulig pris, sier Netskar Formann Lee Moak leder en delegasjon på ti personer fra det amerikanske pilotforbundet ALPA, som kom til Oslo mandag. Også pilotforeningen fra verdens største lavprisselskap, Southwest Airlines, er i Oslo, sammen med representanter fra AFL-CIO, USAs faglige landsorganisasjon. 15 personer fra European Association deltar også.

Norwegian Air International håper snart å få driftstillatelse av irske myndigheter. Deretter skal amerikanske myndigheter avgjøre om det norske selskapet skal få operere i USA med denne tillatelsen. Tatt i betraktning at Norge er i verdenstoppen når det gjelder arbeidsvilkår, er det faktum at Norwegian vil flytte sin drift til Irland for å kunne utnytte arbeidskraft, beklagelig og setter Norge i et dårlig lys, sier Moak til Dagens Næringsliv. Han håpet å møteNorwegian-sjef Bjørn Kjos i løpet av de fire dager lange norgesbesøket, men i et svarbrev skriver Kjos at han på så kort varsel ikke finner tid til å møte dem. Han sier han gjerne vil diskutere rettferdige vilkår i flyindustrien med Moak, men argumenterer for at global konkurranse er et viktig element for et fritt marked innen luftfarten. Jeg mener ingen organisasjon burde gå imot disse prinsippene, skriver han, og tillegger at et slikt møte «ikke burde brukes av noen av oss til å påvirke eller forsinke» amerikanske myndigheters behandling av saken. Flyselskapet hevder for øvrig at amerikanernes kritikk egentlig handler om at de ikke ønsker konkurranse over Atlanteren. Men Netskar i Flygerforbundet viser til at europeiske og amerikanske piloter har felles front mot en utvikling i bransjen som ingen av dem ser seg tjent med. Amerikanske og europeiske selskaper har vært i konkurranse med hverandre i mange tiår, påpeker han. Fagforeningslederne har som mål å møte norske myndigheter, andre fagforeninger, NHO Luftfart, USAs ambassadør George James Tsunis, og AP-politikere på Stortinget.

 

NKP oppfordrer til boikott av Norwegian - Stopp sosial dumping i luftfarten!

Utskrift E-post

EØS-avtalen svekker fagbevegelsen og arbeiderklassens makt

EØS-avtalen har ført til at EUs markedsliberalistiske politikk innføres i norsk lov gjennom AP og Høyres aksept av EU-direktiver som undergraver norsk selvbestemmelsesrett og framkjempede faglige og demokratiske rettigheter. 

Forutsetningen for arbeidsfolks makt og innflytelse i landet vårt er en sterk kampvillig og kampdyktig fag- og arbeiderbevegelse. LO har fremdeles en relativt sterk posisjon. Svekkede nasjonale og internasjonale faglige rettigheter, svekket Arbeidsmiljølov, sosial dumping, ytterligere svekkelse av faglige organisasjonsgrad styrker monopolborgerskapet, deres organisasjoner NHO, Virke, CEVITA, deres toneangivende medier og deres EU-politiske støttespillere i AP-ledelsen, H, FRP, (V og Krf ?), og drar Norge baklengs inn i et EU som ingen vil ha.

 

Norge er en av verdens rikeste land, og har på tross av den kapitalistiske krisa, gode muligheter til å planlegge og bygge et solidarisk sosialistisk samfunn.

EØS-avtalen gjør at norsk fag- og arbeiderbevegelse stadig er på defensiven i en konstant forsvarskamp mot EU-direktiver. Det stadig mindre monopolborgerskapet og finansoligarkiet beholder gjennom imperialistenes transnasjonale EU-konstruksjon og Troikaens (EU, IMF og ESB) samarbeid med borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer initiativet, presser og splitter arbeider- og fagbevegelsen, og oppnår kraftige lønns og pensjonsnedslag for å oppnå høyest mulig profitt.

De tradisjonelle sosialdemokratiske partiene har vist seg som støttespillere til denne politikken. De nye sosialdemokratene som Syriza i Hellas og Det Europeiske Venstrepartiet manipulerer befolkningen, gir inntrykk av å være i mot under valg. De ønsker kun å komme i regjeringsposisjon som «de nye sosialdemokratene», som vil være med og administrere denne kapitalistiske politikken. De vil ikke ta et oppgjør med den, slik som f.eks. det greske kommunistpartiet KKE og den revolusjonære fagbevegelsen PAME gjør.

 

Den nordiske modellen med faglig politisk tre parts forhandlinger mellom fagbevegelsen, arbeidskraft kjøperne og regjeringa fører ikke fram så lenge fagbevegelsens makt svekkes gjennom EØS. AP og Høyre/FRP er EU-tilhengere og NHO og Virke m.fl. bruker alle organer og virkemidler i EU/EØS systemet for å svekke fagbevegelsens posisjon og kampmidler. Tillitsvalgtes manglende innsynsrett i uorganiserte bedrifter, og svekket og begrenset allmengjøring med minstelønn fører under dagens EØS og Schengen regime til styrket sosial dumping i Norge.

Den eneste løsningen på kapitalismens krise er sosialismen-kommunismen. Her tilfaller arbeidernes verdiskapning fellesskapet, hvor staten planmessig utvikler produktivkreftene til produksjon, som dekker menneskenes grunnleggende behov.

NKP vil arbeide for å utvikle forståelse i den radikale del av fagbevegelsens grunnplan for nødvendigheten av å skape en enhetlig politisk plattform, for å bygge makt bak kravet om Norges oppsigelse av EØS-avtalen.

 

KAMP FOR OPPSIGELSE AV EØS-AVTALEN = BEKJEMPELSE AV KAPITALISMEN I NORGE!

Utskrift E-post

Åpent brev om valgloven

Norges Kommunistiske Partis (NKP) landsmøte 2. – 3. november 2013, oppfordrer den nye regjeringen til å endre dagens valglov, som tvinger småpartier til å samle underskrifter i forkant av hvert eneste valg, i hvert fylke og kommune.

 

Norges Kommunistiske Parti (NKP) er et av landets eldste partier. Vi har deltatt i alle landets stortingsvalg etter at vi ble stiftet i 1923. 
Partiet har også sittet i Gerhardsens første regjering, noe som resulterte i at Norge fikk sin aller første kvinnelige statsråd: Kirsten Hansteen, fra NKP.

Dagens valglov krever at partier som får under 500 stemmer i hvert fylke, eller 5000 stemmer på landsbasis, må samle underskrifter i hver kommune hvor de ønsker å delta i kommunevalg, og i hvert fylke for fylkestings- eller Stortingsvalg. 

Dette fører til at mange små, men viktige, partier får en uforholdsmessig byrde i forkant av hvert valg. Tiden som store partier kan disponere fritt - til å videreutvikle sin politikk eller forberede valgkampen - må vi bruke til å samle underskrifter. Dette er uheldig for et land som ønsker å stå i spissen for demokrati og valgfrihet.

Vi oppfordrer derfor til at valgloven slik den er i dag, forandres. Alle registrerte partier bør ha lik rett til å stille til valg. Det er rimelig at et parti eller en liste må samle underskrifter for å kunne stille til valg for første gang. Når det imidlertid blir et krav om underskrifter i forkant av hvert eneste valg, i hver eneste kommune eller hvert eneste fylke, så framstår det heller som et forsøk på å knuse småpartiene. 

Bør ikke valgfrihet omfatte mer enn muligheten til å bestemme hvilken butikk man skal handle i? La små og store partier stille til valg på like vilkår!


(Bilde: Øyvind Jo Heimdal Eik/Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Utskrift E-post

NORGES BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE

Norges Kommunistiske Parti vil uttale:
Jevnlig avsløres det overgrep mot innsatte i fengslene ved bruk av isolasjon under varetektsfengsel ukevis og i psykiatriske institusjoner ved tvangsmedisinering, isolasjon og bruk av tvangsmidler. Disse forholdene har vart i alle år selv om de er fordømt av bl.a. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som har krevd endringer i vår behandling av fanger og alvorlig sinnslidende medmennesker. Myndighetene ser bare på «rutiner» og «innskjerper regler» uten at det følges av handling.  Norge på bunn i Europa i rettsstridige overgrep.
Overgrepene i eldreomsorgen er nå dokumentert i et doktorarbeid fra HIST. At det har vært omsorgssvikt med døden til følge, seksuell utnyttelse, tyveri, tvangsbinding og isolering og tvangsmedisinering, i mange sykehjem og eldreinstitusjoner har vært allment kjent uten at det har vakt reaksjoner fra ansvarlige myndigheter innen helsevesen eller fra politikere.
Det påstås at de ansatte i institusjonene har for lav etisk standard. Borgerlige aviser mener at dette er viktigste årsak til skandalen, ikke manglende ressurser – økonomiske og menneskelige. Man retter baker for smed. Det er kynisk å fjerne fokus fra de egentlige årsakene til å moralisere over helsearbeidere som arbeider livet av seg for å rekke over alle gjøremål. Å fokusere på etikk koster lite, å fokusere på midler til å bygge gode institusjoner, til flere ansettelser og videreutdanning av personalet koster penger. Dette er høyresidens svar på skandalene.  Lokalavisene avslører ofte nok elendige arbeidsforhold på sykehjemmene, helsearbeidernes stress og fortvilelse for ikke å strekke til og mangelen på folk og utstyr. De taler for døve ører.
Norges Kommunistiske Parti (NKP) tar sterk avstand fra at Helseminister Bernt Høie gjør menneskerettsbruddene til en skammelig etisk, moralsk sak for helsearbeiderne og fritar helsedirektør og sitt eget departement at dette skjer. Tvert om har etikken og moralen manglet både hos rødgrønne og blå-brune regjeringer som aldri har grepet inn med nok ressurser.
Fagbevegelsen må slå ring rundt sine helsearbeidere og avvise denne ansvarsfraskrivelsen påstander som setter vel 260 000 dyktige pleiere i et dårlig lys.
Norges krav ovenfor andre stater om respekt for menneskerettighetene er hule og full av dobbeltmoral. Vi må feie for egen dør.
NKPs
Sentralkomite
14.12. 2014

Utskrift E-post

NORGES KOMMUNISTISKE PARTI MANER TIL KAMP MOT ENDRINGER I

Regjeringa foreslår nå endringer i Arbeidsmiljøloven som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsfolk og hele arbeidslivet. I dag jobber 10 % av alle sysselsatte midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at arbeidsgivere i tillegg kan ansette opp mot 15 % midlertidig. Dette betyr at hver fjerde arbeidstaker kan havne på midlertidige kontrakter. Dette er å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv – som er grunnlaget for trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk. Aldersgrensen fra å tre av i arbeidslivet skal økes opp til 75 år og arbeidstiden opp til 10 timer.
Uten fast jobb blir det større usikkerhet og en vanskeligere hverdag. Lovforslaget betyr at makt flyttes fra den ansatte og over til arbeidsgiver. Konsekvensen er at den nyansatte bærer all risiko for utviklingen av arbeidsforholdet og ikke er beskyttet mot usaklige oppsigelser. Som midlertidig ansatt blir det vanskelig å planlegge for framtida, siden arbeidsgiver avgjør lengden på jobbavtalen, og om du eventuelt får forlengelse. Du får heller ikke lån i banken til boligkjøp.

Norges Kommunistiske Parti støtter en  samlet fagbevegelse  og går mot lovendringene regjeringa nå foreslår. Arbeidstilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress og ulykker. Tilsynet frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet.


Forskning fra FAFO og OECD dokumenterer at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke skaper økt sysselsetting. Det skaper kun flere midlertidige stillinger på bekostning av tidligere faste stillinger. Forskning viser også at mange midlertidige ansatte kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og at midlertidig ansatte utsettes for større helserisiko og press enn faste ansatte.

I kommunal og fylkeskommunal sektor har vi en særegen utfordring med å holde på gode fagfolk og rekruttere nye. Om bare seks år vil Norge mangle over 11.000 lærere. I 2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innen pleie- og omsorgsyrkene hvis dagens utvikling fortsetter. Mangelen på førskolelærere er stor i kommuner landet rundt.

I denne situasjonen trengs det mer enn noen gang seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte verdige lønns- og arbeidsvilkår. Økt bruk av midlertidighet er det motsatte av dette.

Staten, fylkeskommuner og kommuner kan som arbeidsgivere følge § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, si nei til dette bruddet på arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov.»

Dette vil være et viktig mottrekk mot regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven. Det vil begrense skadevirkningene som følger av en svekket Arbeidsmiljølov. Det vil også gi offentlig sektor en særegen mulighet til å holde på og rekruttere fagfolk.

Norges Kommunistiske Parti mener den samlede fagbevegelsen må bruke sterkere virkemidler dersom regjeringen ikke snur. For å stoppe denne regjeringens angrep på arbeiderklassens rettigheter maner vi til en generalstreik før saken besluttes i Stortinget. Vi er derfor på linje med LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag krever at LO må mobilisere til en politisk generalstreik for å markere alvoret i situasjonen dersom det kommende lovforslaget fra regjeringen blir i samsvar med høringsforslaget. Streiken må  en varighet på minst tre timer, slik at det kan arrangeres folkemøter på sentrale steder.

Norges Kommunistiske Parti
Sentralkomiteen 14. desember 2014

Utskrift E-post

Det europeiske venstrepartiets farlige rolle

Den økonomiske krisa slår kapitalismen og dens institusjoner hardt. Det europeiske folket bevitner nå klart hvordan EU betyr elendighet, arbeidsløshet, ødeleggelse av de offentlige tjenestene og undertrykkelse, og Kommunist- og Arbeiderpartiene i Europa må manne seg opp til fordømmelse av denne mellomstatlige allianse og alle organisasjoner som forsvarer og fremmer den, for å fordype den ideologiske kampen mot opportunismen, som det Europeiske Venstrepartiet (ELP) er det fremste eksemplet på.

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!