2013

FELLES UTTALELSE FRA KOMMUNIST OG ARBEIDERPARTIENE PÅ EUROPEISK MØTE I BRUSSEL 30. SEPTEMBER 2013

Kommunist og arbeiderpartiene fremmer en militant oppfordring til arbeiderklassen, folket og ungdommen, og understreker at de vil spille den ledende rollen, slik at kampen som arbeidsfolks bevegelser står i blir effektiv og utvikler seg til en massebevegelse. 

 
 
 
Dette er en oppfordring til å gi bestemte militante svar på den full-skala anti-folkelige offensiven fra kapitalkreftene og regjeringene som tjener interessene og profittskapningen til de store forretningsgruppene.
 
Folkets erfaringer viser at EU er en union av monopolene, dets strategi tjener europeisk kapital.
 
Familiene i arbeiderklassen og folket står overfor de smertefulle konsekvensene av borgerlig styring, den anti-folkelige politiske linja til de sosialdemokratiske partiene og regjeringene.
 
Arbeidsløshet plager millioner av arbeidere, og rammer spesielt hardt ungdom og kvinner.
 
Fleksible ansettelsesformer utvides stadig, kollektive tariffavtaler, sosiale rettigheter og sosiale sikkerhetsnett oppheves, fattigdommen vokser.
 
Kapitalismen har uttømt sine muligheter til å fremskaffe løsninger på folkenes problemer, den har gått ut over sine historiske grenser, den er et råttent utbyttingssystem som ikke kan forbedres. Folkenes kamp er effektiv dersom den er rettet inn mot å styrte dette systemet.
 
Arbeiderne må bestemt fordømme de imperialistiske krigene, undertrykkingspolitikken, anti-kommunismen, de fascistiske organisasjonenes kriminelle virksomhet.
 
Våre partier vil intensifiere sin kamp mot sosialdemokrati og opportunisme, og vier sine krefter til forsterking av folkenes kamp, utviklingen av arbeiderklasse solidaritet, hårdnakket utholdende organisering av arbeiderklassen, bygging av den sosiale folkelige alliansen slik at kampen for avskaffelsen av den kapitalistiske utbyttingen kan bli mer effektiv, slik at arbeiderne kan nyte den rikdommen de produserer.
 
 
SOSIALISMEN ER TIDSRIKTIG OG NØDVENDIG!

Utskrift E-post

Ny sentralkomité

Norges Kommunistiske Parti avholdt landsmøte i Oslo 2. og 3. november.

 

Ny leder ble Jørgen Hovde, 27 år, fra Hokksund. Han var tidligere leder av Ungkommunistene, NKPs ungdomsorganisasjon.

Den avgåtte leder, Svend Haakon Jacobsen, ble valgt til generalsekretær.

 

NKPs nyvalgte Sentralkomite, fra venstre:

Kato Bjørkli

Knut Arne Wold

Svend Haakon Jacobsen

Anders Myrhaug

Jørgen Hovde

Stig Ødegaard

Harald Øystein Reppesgaard

Runa Evensen

Adrian Larsen

Knut Jarle Berg

Kai Petter Pettersen

Alexander N. Sørnes

Geir Hansen

Utskrift E-post

Fellesaksjoner for kommunistpartiene

På det 15. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Lisboa 8. – 10. november 2013 ble det lagt en felles platform for markeringen av viktige hendelser i 2014:

 

1. Minne om 100 års dagen for 1. verdenskrigs start, 75 års dagen for 2. verdenskrigs start, felles kampanje til varsel om de nye internasjonale militære konfrontasjoner, og behovet for å styrke kampen for fred mot imperialistisk aggresjoner og krig og framheve at kampen for fred er nøye knyttet sammen med kampen for sosialismen.

 

2. Markere 15 års dagen for NATOs angrep på Jugoslavia, en ny fase i utviklingen av militær imperialistisk strategi, og den begynnende okkupasjonen av Kosovo og den sørlige serbiske provinsen Mythica.

3. Organisering av internasjonalt seminar om virkningen av den kapitalistiske krisas virkning på utviklingslandene, med spesielt fokus på retten til økonomisk og sosial utvikling og vern av naturresurser, fremheving av monopolenes destruktive rolle overfor det globale miljøet, med understreking av det anti-monopolistiske og anti-kapitalistiske perspektivet på den globale miljøkrisa.

4. Organisere internasjonal solidaritets kampanje for prosessene og kampene i Latin-Amerika og Karibia, spesielt med Cuba mot USAs blokade, EUs «common position», frigivelse av de fire cubanske patriotene, politiske fanger i USA - med Bolivariske Venezuela og med Columbias folks kamp for fred med sosial rettferdighet.

5. Organisering av arbeidsmøte til diskusjon av den ideologiske offensiven og massemedias rolle, og utveksling av erfaringer med massekommunikasjons arbeid.

6. Feire kvinnedagen 8. mars 2014, med framheving av krisas og imperialismens mangesidige offensivs virkning på arbeidende og nasjonalt undertrykte kvinner, og uttrykke solidaritet med deres kamp og deres anti-imperialistiske bevegelse.

7. Hedre og feire 1. mai dagen, uttrykke kampen til forsvar for arbeidernes og folkenes økonomiske og sosiale rettigheter, for retten til arbeid og arbeiderrettigheter, med framheving av klassekampen, og opphevelse av menneskets utbytting av mennesket. Initiativ til aksjon mot arbeidsløsheten og dens reelle røtter, med spesiell

framheving av den store og økende ungdomsarbeidsledigeten. Forsvare faglige rettigheter, fordømme politisk forfølgelse, krav om å frigi fengslede faglige tillitsvalgte.

8. Aksjoner mot rasisme, fremmedhat, og fascisme, understreke viktigheten av ideologisk kamp mot anti-kommunisme og historieforfalskning, fordømme EUs institusjonelle kampanjer og tiltak for å likestille kommunisme med fascisme.

9. Aksjonsdag til støtte for straffeforfulgte kommunistiske partier, og forbudte kommunistiske symboler, solidaritet med kommunistpartier fordømt i sine land.

10. Minne 95 års dagen for den Kommunistiske Internasjonale (mars 1919), 90 års dagen for Lenins død, og hans sentrale bidrag for den kommunistiske bevegelsen.

11. Internasjonalt seminar om de sosiale og nasjonale frigjøringskampen til folkene i de arabiske landene og Midt-Østen, solidaritet med folkene i regionen som er ofre for imperialismen og zionismens kriminelle aggresjoner, det Palestinske og Syriske folk, og folk som reiser seg mot undertrykkende, diktatoriske og reaksjonære regimer.

12. Fordømme imperialismens intervensjon mot Syria og Iran, fritt Palestina!

13. Internasjonal front mot imperialismen: Støtt den Faglige internasjonale WFTU, Verdensfredsrådet WPC, Verdens demokratiske ungdom VDU og Kvinnenes internasjonale demokratiske føderasjon WIDF!

Utskrift E-post

Vedvarende tvil om ansvar for kjemiske våpen i Syria

USAs regjering insisterer på etterretningskilder som bevis for sine påstander, men fortsatt legges ikke fram et eneste bevis fra USAs spionasje; ikke satellitt-bilder, ikke bevis på syrisk militær-kommunikasjon som kobler president Bashar al-Assad direkte til påstanden om bruk av kjemisk krigføring.

 

I fravær av bevis legger Syria-Assad og Russland fram et annet alternativ: Opprørerne står bak angrepet, 21/8-2013. Ingen av partene kan legge fram bevis for noen av versjonene. Det er flere spørsmål enn svar mens USA truer med mulig militær-angrep.

Angrepet kom tidlig på morgenen mot et opprørs-kontrollert område; forstaden Ghouta i Damaskus. Det sies å være det mest dødelige angrepet med kjemiske våpen i løpet av de 2 og et halvt årene borgerkrigen har vart. Beretninger fra overlevende, fotografier av mange døde svøpt inn i hvite laken og dusinvis av videoer som viser ofre i krampe som kjemper for å få pust, sjokkerer verden og får Obama til å ta initiativ til aksjon, fordi bruk av kjemiske våpen krysser den røde linjen han har trukket for et år siden.

Likevel, en uke etter at Kerry la fram sine beskyldninger mot Assad, har amerikanere flest, i hvert fall alle dem uten tilgang til hemmelige rapporter, ikke sett et fnugg av bevis. Det eksisterer bevisføring fra åpne kilder som får fram indisier om angrepet, deriblant videoer som viser deler av raketter. Analytikere tror disse sannsynligvis vises av det offisielle USA på lørdag samtidig med samling av videoer som viser ofre, deriblant barn, og viser symptomer på bruk av nervegass.

Noen eksperter tror omfanget av angrepet og summen av giftige kjemikalier som er brukt, gjør det tvilsomt at opprørerne kan stå bak. I den publiserte videoen mangler direkte bevis. Det foreligger bare indisier på at Assad står bak.

Obama er ute etter støtte overfor en splittet kongress og skeptiske verdensledere. Han hevder hans vurderinger i hovedsak baseres på satellitt -og etterretningssignal som viser forberedelse til gassangrep fra Assad, 3 dager før angrepet.

Men flere henvendelser om å få se satellitt-bilder avvises, trass i at administrasjonen har laget flere kopier av satellitt-fotos før under krigen for å vise resultat av regimets brutale framferd. På spørsmål på fredag om det finnes bilder som kan vises offentlig om 21/8 er svaret fra en regjerings-talsperson henvisning til et kart framskaffet av det hvite hus i forrige uke. Det viser det som offisielt sies er ikke-bekreftete områdene som ble angrepet.

Obama hevder også at det er avlyttet samtaler fra høyere syriske politikere om kjemiske våpen, men ønsker om å få se utskrift av samtalen avvises. Det samme gjelder henvendelsen fra AP om å få se utskrift av samtaler som angivelig viser at syrisk militær-personell får ordre om å forberede bruk av kjemiske våpen til et gass-angrep ved å bruke gass-masker.

USAs regjering sier bevis må hemmeligholdes og vil bare legge dem ut detaljert i lukkete rom for medlemmer av kongressen og sine viktigste allierte. Trass i konklusjonene, som også er basert på syriske aktivister og hundrevis av YouTube-videoer som viser følgene, er det mange eksperter som ikke kan begripe hva som egentlig har motivert Assad til å slippe løs kjemiske våpen mot egne landsmenn, spesielt med FN-inspektører like i nærheten og på et tidspunkt når troppene hans har fått et overtak.

Opprørere som beskylder Assad for angrepet, hevder han har fått rede på opprørernes planer om å trenge inn i Damaskus, selve maktbasen. Derfor beordrer han bruk av gass for å hindre dem. `Vi får ikke det til å stemme. Hvorfor vil øverstkommanderende bombe en landsby i utkanten av Damaskus med kjemiske våpen bare for å oppnå kortsiktig taktisk gevinst og med det risikere en langsiktig katastrofe`, sier Charles Heyman, tidligere britisk offiser som leder utgivelsen av en autorisert utgivelse om UKs væpnete styrker.

Uenighet over antall drepte og andre detaljer i forbindelse med angrepet har også fyrt opp under tvil blant skeptikerne. Obama-administrasjonen sier at 1429 mennesker døde på 12 ulike steder, for det meste i hovedstadens østlige bydeler. Tallet er tett opp under tallet som oppgis av vestlig-støttete syriske nasjonal-allianse. Når det spørres etter ofrenes navn, tar gruppen fram en liste på 395 navn. På listen identifiseres noen av ofrene kun med fornavn eller familienavn. Det er ingen forklaring på at hundrevis av navn mangler. I Ghouta har Majed Abu Ali, talsperson for 17 klinikker og feltsykehus nær Damaskus, satt opp samme liste og sier at sykehusene ikke er i stand til å identifisere alle døde.

Andre kilder oppgir mye lavere tall på antall drepte: Observatører for menneskerettigheter fra UK sier at de bare teller ofre, identifisert med navn, og at totalen så langt er 502. De har stilt spørsmål om USA-antallet og oppfordrer Obama til å legge ut informasjon om hva tallet deres er basert på. AP har også gjentatt spurt om liknende klargjøring. Humanitære `Leger uten grenser` sier de ikke kan oppdatere sitt første tall fra 24/8 på 355 drepte, fordi kommunikasjon på bakken rundt Damaskus er vanskelig. Estimatet baseres på rapporter fra 3 sykehus i samme område legene arbeider. Dessuten avviser legene misbruk av sine opplysninger fra USAs -og UKs-e-tjeneste. Legenes informasjon kan ikke brukes til å rettferdiggjøre `krig`. I et dementi på legenes hjemmeside sier de at de ikke har kapasitet til å identifisere årsak til symptomer for pasienter eller finne ut hvem som står bak.

Hisham Jaber, libanesisk hær-general, som følger krigen i Syria meget tett, sier det vil være `politisk selvmord` for Assad å begå en slik handling, når Obama på forhånd har gitt en slik advarsel. Han stiller også spørsmål ved USAs vurderinger om at syriske opprørere ikke er i stand til å avfyre et så avansert våpen. Han sier at det blant de antatt 70 000 overløpere fra Syrias styrker, er det mange som nå kjemper for opposisjonen. De har opplæring i bruk: `Det er forståelig at en eller flere vet hvordan de skal tilpasse en rakett -eller utskytingsrampe med kjemiske våpen`. Jaber leder for Midt-Østen senteret for studier og politisk forskning i Beirut. Han sier også at syriske opprørere har skaffet seg kjemiske våpen, sendt inn fra stammer i Libya etter Gadhafis fall, via saudiske mellom-menn. Andre våpen fra Libya er blitt brukt i konflikten, men Jaber kan ikke levere bevis som understøtter påstandene.

Saudi-Arabia har vært opposisjonens hovedleverandør. Prins Bandar bin Sultan, leder for saudisk e-tjeneste, fløy nylig til Moskva. Han er da ute etter å presse Russland til å stanse støtten til Assad. Offisielle talspersoner for Syrias regjering og Assad anklager utenlandske opprørskjempere som via hjelp av Saudi-Arabia og Tyrkia står bak angrepet i håp om at det vil utløse internasjonal militær-aksjon.

Syria sier at noen av landets egne soldater ble hardt rammet i Jobar, i utkanten av Damaskus, på vei inn i tuneller, klargjort av opprørere. FN-eksperter, som har samlet cellevev og andre stikkprøver fra ofre i Ghouta og besøkte Mazzeh militær-sykehus i Damaskus, tok da prøver fra skadete soldater der. 2 dager etter angrepet i Ghouta, kringkastet Syrias stats-TV bilder av plastikk-flasker, gass-masker, medisin-sylindere, eksplosiver og andre gjenstander, funnet på opprørernes gjemmesteder. En tønne var påført `Made in Saudi-Arabia`.

I USA har saken om militær-aksjon ført til sammenlikninger med falske data, brukt av Bush-administrasjonen for å rettferdiggjøre invasjonen i Irak i 2003. Mange offisielle talspersoner sier til AP at e-tjenestens forsøk på å koble Assad til angrepet, 21/8, ikke er en `fulltreffer`, og viser til CIA-sjefen George Tenet`s påstander i 2002 om at USAs e-tjeneste kunne bevise at Irak hadde masse-ødeleggelsesvåpen. Det viste seg at informasjonen var falsk. Disse erfarne personene viser til manglende direkte kobling mellom Assad og et kjemisk angrep. Det blir ikke tatt med av Obama-administrasjonen når den sier at Assad har ansvar som øverste befal. Dessuten har USAs e-tjeneste mistet oversikten over noen av de kjemiske våpnene, når den antyder muligheten for at opprørerne har fått tak i de dødelige substansene.

NKP mener Obama og USA-imperialismen bevisst spiller ut dette aggressive kortet i den kapitalistiske krisa for å oppnå full kontroll over Midt-Østen.

NKP oppfordrer Norges befolkning og fredsbevegelsen å engasjere seg i kravet om at Norges regjering åpent må gå ut mot denne aggressive og farlige krigspolitikken!

(Basert på artikkel fra Kimberley Dozier og Zeina Karam, The Associated Press, The State, South Carolina`s homepage, Beirut, 9/9-2013. Foto: SANA)

Utskrift E-post

Mediokratiet er en fare for demokratiet

At politikerne ikke lenger styrer Norge er vel kjent. De administrerer kun departementer for helse, undervisning, samferdsel m.m. De er ikke ledere med politiske prinsipper og vyer for framtiden. All «politikk» drives etter hvor mye man har i budsjettene som skal spres ut over forskjellige sektorer etter byråkraters og kommunikasjonsrådgiveres pragmatiske og populistiske råd.

De politiske partienes betydning er borte som fora for meningsdanning og politiske verksted. Prinsipper og ideologi er byttet ut med hva som lønner seg i media på kort sikt og hvordan en dårlig gallup kan snus. Media har et fullstendig overtak på politikernes og partienes politiske meninger. Det er ikke merkelig at politikerne også her har gitt opp sin plikt til å få folk til å interessere seg for viktige politiske spørsmål, men overlatt dette til de store avisene, TV-stasjonene og radiosendere.

I valgkampen tok mediokratiet fullt nakketak på partidemokratiets frihet til å organisere sine opptredener i aviser, radio og TV. Redaktørene var valgkampens regissører og bestemte hvem som fikk delta. De satte agendaen for partier og enkeltpolitikere, hvor debatten skulle være, tidspunkter og temaer.   Fattigdomsbekjempelse, miljøvern, innvandring, helse og omsorg, utenrikspolitikk, m.m. satt på bakerste hylle.

Lederstil, regjeringsalternativer og småpjatt om hvem som hadde, gjort ditt og datt var i fokus. Ikke ett møte om hva slags samfunn vi vil ha for våre etterkommere. Ikke ett tema om ideologi og politiske prinsipper. Selv Rødt holdt munn om sosialisme. Media hadde selv funnet ut at dette var kjedelige ting. Om de mener det selv i sitt uopplyste enevelde i redaksjonene er en sak, men de taler ikke på vegne av det norske folk.

Folk vi møtte ville nettopp høre om de reelle forskjellene mellom partiene og deres syn på mennesket og samfunn.  Tror media at det er lettvintheter i politikken er det publikum vil ha og som får opp lytter-/seertallene, undervurderes de grovt. Halvparten av partiene i valg slapp ikke til. Vel 25 000 velgere hadde ingen talsmenn i media!

Kanskje det er noe av forklaringen til at vel 900 000 ikke gidder å stemme når høyre- og venstresiden bare adskiller seg med få prosenters investeringer her og der. Media er en fare for et ekte demokrati.

Jeg er redd at for at yndlingene hos mediefolket som har klippekort til førstesider og nyhetssendingene, ikke er interesserte i et mediademokrati så lenge de drar politisk og personlig nytte av mediokratiet. NKP må sammen med de andre «småpartiene» ta kampen opp mot dette eneveldet. Det vil folk forstå.

Harald Ø. Reppesgaard
Red. Friheten (Norges Kommunistiske parti)

Utskrift E-post

Massive svar mot de morderiske fascistene i Gyllent Daggry

Folket i Perama (et arbeiderklassedistrikt i Pireus) holdt torsdag ettermiddag en stor og massiv demonstrasjon som resolutt svar på det bøllete og morderiske angrepet som fascistene i Gyllent Daggry (GD) gjennomførte mot kommunistene.

 

KKE fordømte det lumske og morderiske angrepet som GDs medlemmer utførte natten til torsdag 12.september i Perama mot KKE- og KNE-kadre som holdt på å henge opp plakater til KNE-Odigitis 39. festival. Ni personer ble såret under det morderiske angepet, og ble kjørt til sykehus, blant dem presidenten i Metallarbeidernes Fagforening i Pireus, Sotiris Poulikogiannis, og medlemmer av fagforeningsstyret. Angriperne kom kjørende med biler og motorsykler ut fra omkringliggende gater og angrep KKE- og KNE-medlemmer på lumsk måte med jernstenger og klubber som det var påmontert skarpe gjenstander, noe som viser angrepets morderiske karakter. Noen av GDs medlemmer hadde ansiktet tildekket, andre hadde hjelmer og GD T-skjorter, og de ble ledet av kjente fascister og bøller fra Perama.

Det morderiske angrepet som fant sted beviser GDs Nazi-karakter. De angriper hele tiden KKE fordi kommunistene kjemper for å styrte det råtne kapitalistiske systemet som utklekker og gir næring til fascismen og Nazismen.

Blant KKEs medlemmer var også kadre fra Metallarbeidernes fagforening i Pireus, og fagforeninger fra Skipsreparasjons området, hvis aktivitet er en torn i siden på arbeidskrafts kjøperne, noe som viser fascistenes rolle som håndlangere for systemet. Det arbeidende folket, de arbeidsløse, den fattige del av befolkningen må besluttsomt fordømme og isolere fascistene i GD og deres bøllete aktiviteter, og kjempe sammen med KKE for å styrke den folkelige alliansen på arbeidsplassene og i nærmiljøene.

 

Flere titalls fagforeninger, masseorganisasjoner og politiske partier i Hellas har i uttalelser fordømt de morderiske angrepene som medlemmene av GD har utført. Fredag 13. september deltok store masser av arbeidere, arbeidsløse, ungdom og fattige i befolkningen sammen med KKE og KNE i en av de største demonstrasjonene som har funnet sted i arbeiderklassedistriktet de seinere år.

 

Under slagordet «Vi må blokkere fascistene» marsjerte tusenvis av mennesker torsdag 19. september mot GDs morderiske aktiviteter, i Nikaia, området hvor den 34 årige kameraten ble myrdet av GD. Dette var folkets svar på oppfordringen fra dusinvis av fagforeninger og organisasjoner i Pireus og PAMEs klasseorienterte krefter. Sjøfolkenes og Metallarbeidernes fagforeninger gikk i spissen.

NKP oppfordrer LO og norsk fagbevegelse til å gå offentlig ut og vise proletarisk internasjonalisme med PAME og KKE i Hellas, i arbeiderbevegelsens felles kamp mot fascisme, morderisk rasisme og nazisme!

Utskrift E-post

Monopolkapitalismen i detaljhandelen

NorgesGruppen overtar store deler av distribusjonen til ICA og innkjøpsansvaret. Innkjøperne i dagligvarehandelen blir redusert fra fire til tre. NorgesGruppen sikrer seg kontroll med mer enn 50 % av dagligvarehandelen og fra ICA blir det hevdet at som en følge av «fusjonen» vil prisene gå ned. NKP er ikke overrasket over slik argumentasjon; den kyniske kapitalismen lever av at folk lar seg lure!

Les mer …

Utskrift E-post

Hendene vekk fra Syria!

02.09.2013
NKP og Ungkommunistene i Norge fordømmer de imperialistiske militære og politiske skritt som tas i retning av en direkte militær intervensjon overfor den suverene staten Syria og mot det syriske folket.

Les mer …

Utskrift E-post

Mot et angrep på Syria

01.09.2013
Vi, kommunist- og arbeiderpartiene, uttrykker vår solidaritet med det syriske folket og fordømmer det militære angrepet mot Syria som planlegges av imperialistene USA, NATO, EU og deres allierte i regionen. Et angrep som kun er ment å tjene deres egne interesser.

Les mer …

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!