2001

Gi Nobels fredspris til Fidel Castro og det cubanske folk

Fidel Castro har ledet det cubanske samfunn i mer enn 40 år. Utviklingslandet Cuba har i denne perioden fjernet analfabetismen, og befolkningen har topp utdanning gratis. Helsetjenesten er gratis for alle og blant den beste i verden. Landet er på topp i verden både innen idrett, kultur og forskning. Cubas internasjonalisme og solidaritet mangler sidestykke. Mer enn 20 000 studenter fra tredje verden har fått gratis universitetsutdanning, mer enn 14 000 barn og 4 000 voksne stråleskadde fra Tsjernobyl har fått gratis medisinsk behandling på Cuba. 4 200 studenter fra Latin-Amer-ika og Afrika får gratis legeutdanning på Cuba.

Les mer …

Utskrift E-post

Avvis regjeringens sykehusreform

6. april 2001 fremmer regjeringen Odelstingsproposisjon om statlig overtaking av spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak med mer, med utgangspunkt i høringsnotatet fra sosial- og helsedepartementet av 18. januar i år. Vi har grunn til å tro at den på viktige punkter støtter høringsutkastet, på tross av protester fra LO, NHS, NSF mfl. Uten offentlig utredning og debatt og med svært kort høringsfrist, legges det opp til et systemskifte i helsevesenet fra offentlig forvaltning med helsepolitisk budsjettansvar til fristilte gigantforetak og datterselskaper med markedsøkonomisk tenkning og styring. Våre behov som pasienter, er den helsepolitiske målestokk i den offentlige forvaltningen. I de fristilte gigantiske helseforetak, med markedsøkonomisk styring, blir pasientene kun et middel til økonomisk inntjening.

Les mer …

Utskrift E-post

Solidaritetsappell

Norges Kommunistiske Partis 24. landsmøte bekjentgjør vår solidaritet med det irakiske folkets kamp for å fjerne den urettferdige økonomiske blokaden og diktaturet. Det irakiske folket må beskyttes mot tortur.

Les mer …

Utskrift E-post

NKP støtter Finnmarksaksjonen

NKPs 24. landsmøte støttar fullt ut dei krava som Finnmarks-aksjonen har stilt til styresmaktene, og vil gi sterk ros til dei kvinnene som står bak aksjonen.


Vedtatt på NKPs 24. landsmøte,
31. mars og 1. april.

Utskrift E-post

NKPs sentralstyre: Fordøm Israel

Med angrepet på "Orient House", det palestinske hovedkvarteret i Jerusalem, viser Israel med all tydelighet hvilke intensjoner de har overfor inngåtte avtaler. Angrepet kan kun sees på som et hån av Oslo-avtalen, en avtale dagens israelske utenriksminister fikk Nobels fredspris for å ha undertegnet. 

Les mer …

Utskrift E-post

Forberedelser for diktatur og mer terrorisme

”Enten er dere med oss eller med terroristene”, sa president Bush i sin tale til den amerikanske kongressen i etterkant av terrorangrepet mot USA 11. september, en beskjed som var rettet til hele verden. Verden har gjennom årtier levd under et slikt press fra USA, men i dag ser det ut til at det å gå i mot presset fra øverste autoritetshold er å regne som terrorisme.

Les mer …

Utskrift E-post

Den USA-leda NATO-krigen mot Afghanistan må stoppes!

Som en konsekvens av klasebomber, bilder av døende barn og vissheten om en lidende afghansk sivilbefolkning, har opinionen også i Norge begynt å vende seg bort fra krigsretorikken til vestlige myndigheter. Regjering og utenriksdepartement støtter imidlertid fullt opp om også denne USA aggresjonen uansett hvor åpenbart imperialistiske de egentlige motivene er.

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!