Den USA-leda NATO-krigen mot Afghanistan må stoppes!

Som en konsekvens av klasebomber, bilder av døende barn og vissheten om en lidende afghansk sivilbefolkning, har opinionen også i Norge begynt å vende seg bort fra krigsretorikken til vestlige myndigheter. Regjering og utenriksdepartement støtter imidlertid fullt opp om også denne USA aggresjonen uansett hvor åpenbart imperialistiske de egentlige motivene er.

 

Kommunister ser krig i sammenheng med politikk og økonomi. Krig er en fortsettelse av politikken med andre og råere midler. I hele år har det vært en nedgang i veksten i den kapitalistiske verdensøkonomien som i disse dager har akselerert og ført til begynnende masseoppsigelser og innskrenkinger i nær sagt alle sektorer - unntatt krigsindustrien. USA har proklamert ”krig mot terrorisme”, en krig som aldri kan vinnes innenfor en terroristisk verdensorden hvor flertallet er fattige og plyndringa av jordas folk og ressurser forsterkes av imperialismens kraftsentra; USA, EU og Japan.

Kampen om energien er fortsatt kilde til størst rivalisering imperialistmaktene imellom. I Sentral-Asia finnes de største ubenyttede reservene av både olje og gass i verden, i disse landa er det stort behov for industri, arbeidsplasser og sosial utvikling, men oljeselskapene ønsker å eksportere oljen til andre mer lønnsomme områder før den benyttes. Den mest profitable transportruta vil i følge eksperter på området være fra Det kaspiske hav gjennom Usbekistan og Afghanistan til Pakistan for salg og konsum i det asiatiske markedet. Det amerikanske oljeselskapet Unocal, hvor visepresident Dick Cheney tidligere var sentral, har gjennom flere år forsøkt å avtalefeste en slik trasé med den afghanske Taliban-regjeringen.

Imperialistiske sentres vekst og fall er nøye forbundet med deres politiske og militære makt i fjerne, men ressurssterke, områder av verden. Denne rivaliseringen har ført oss ut i to verdenskriger i forrige århundre, og det ser nå ut til at verdens mektige lar imperialistisk krig også innlede det nye årtusenet. Menneskenes problemer blir ikke mindre ved at de rike går til krig for å bli rikere, det forsterker snarere alle eksisterende motsetninger. De massive angrepene mot arbeiderklassen, som tiltok etter den reelt eksisterende sosialismens fall i Sovjetunionen og Øst-Europa, under dekke av ”Globalisering”, modernisering og ”Den nye Verdensordenen” har også bidratt til dette. Historien har vist at sjøl mektige militærallianser og overlegen materiell kapasitet ikke i lengden kan forhindre folk fra å kjempe for sin framtid og et bedre liv. Framtida vil vise at menneskene er i stand til å erstatte kapitalismen - selve det systemet som produserer enorm rikdom for de få på bekostning av de mange fattige - med sosialismen.

Ressurskampen som USA nå fører med våpen under dekke av ”krig mot terrorisme” kan raskt ekspandere til andre land hvor USAs interesser ikke godt nok ivaretas. Over 60 land står på CIAs liste over stater som støtter terrorisme. Bare brei folkelig motstand og aktive mottiltak kan stoppe den videre planlagte opptrappinga av krigen.

NKP oppfordrer alle til å delta i kampen mot den pågående krigen. Vårt bidrag til krigsmotstanden er å ta aktivt del i Antikrigsnettverket forskjellige steder, samt bidra til allmenn forståelse av sammenhengen mellom kapitalisme, krise og krig.

Uttalelse fra landsstyret i Norges Kommunistiske Parti 3/11 2001

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!