NKPs merknader til næringsplan for Vadsø kommune:

Skrevet . Publisert i 2002

Stiller distrikts-
problemene i rett lys

I bystyremøte 25. april i år ble næringsplan for Vadsø kommune fram til år 2005 behandlet. I planen var det satt opp en rekke målsettinger om næringsutvikling som forutsetter statlig medvirkning.

Fra NKPs gruppe ble det lagt fram følgende merknad til næringsplanen, som ble foreslått, og enstemmig vedtatt å legge ved bystyrets protokoll etter at merknadene var blitt gjenstand for debatt bystyret:

1. Sikring av arbeidsplasser mot sentralisering
Planen tar ikke tilstrekkelig hensyn til de problemer som har preget den negative utvikling i de senere år når det gjelder næringsutviklinga og arbeidsplassene i distriktene.

Det har også hatt sin virkning i Vardø. Det gjelder den sentralisering som er en følge av økt profitt- og markedstilpassing, og som nå omfatter både privat og i økende grad offentlig virksomhet. Hvis denne utvikling skal fortsette vil det være mer enn tvilsomt om målsettinga om 150 nye arbeidsplasser innen år 2005 kan realiseres.

Som eksempel på slik sentralisering vises til nedlegging av UNIWESTs engroshandel, Nord-Norges Salgslags avdeling, DOMSTEINs nedlegging av filetproduksjon og nedfrysing av ubearbeidet fisk bort fra Vadsø. Til sammen har disse tre nedlagte bedriftene tappet Vadsø for 150 arbeidsplasser. Også i offentlig administrasjon skjer det en tilsvarende utvikling.

Under Utvikling av havbruk og fiskerinæring sies det bl.a. at sentralisering er en global trend som ikke kan tilbakeføres til enkelte aktører. Dette er en kapitulasjon for markedsøkonomiens virkning for distriktene, som må motvirkes ved politisk styring. Hvis arbeidsplassene skal sikres må det ved tildeling av distriktsmidler stilles klare betingelser som hindrer slik utflagging fra distriktene.

2. Hensyn til andre kommuner:
I planen er det fokusert på Vadsø som fylkeshovedstad og regionsenter. Det må være en forutsetning at kommunen ikke satser på en prioritering som tilsidesetter andre kommuner i området, og fører til en intern sentralisering i Finnmark. Særlig har mange kystkommuner i løpet av de siste par tiår hatt en alvorlig tilbakegang og avfolking. Dette stiller krav til at Vadsø som fylkeshovedstad tar hensyn til disse kommuner både når det gjelder prioritering av infrastruktur, fordeling av regionale aktiviteter og andre nødvendige tiltak. Det må gjelde både i regionsammenheng og i interkommunalt samarbeid.

Vadsø 13. mai 2002, Vadsø NKP
Edvard Schanche

Utskrift