NKP til kamp mot terror- og krigsalliansen NATO

Uttalelse fra NKPs landsstyre:


NATO har siden starten vært et middel for de største imperialistiske statene til å utøve kontroll med befolkningen og ta ut profitt fra et område. Innad i NATO, som i alle andre fora hvor imperialister med forskjellige interesser er representert, kjempes en beinhard kamp om delinga av byttet hver gang et nytt offer skal nedlegges.

Rollen til Norges Kommunistiske Parti er å føre klassekamp og konsekvent stå på arbeidernes side nasjonalt og internasjonalt. Vi er en del av en internasjonal bevegelse som kjemper mot NATOs politikk og for at NATO oppløses, og registrerer derfor med glede at motstanden mot NATOs, og særlig USAs, imperialisme blir større i omfang og styrke også i Norge.

Foreløpig er det USA som, på grunn av sin overlegne militærkapasitet og økonomiske nakketak på verden, dominerer NATO og derfor innkasserer brorparten av det NATO allerede har og vil underlegge seg av råstofftilgang, nye marked og arbeidskraft. Krisa i USAs kapitalisme tvinger fram ny NATO- aggresjon, - man må smi før jernet blir lunkent og posisjonere seg før Europas militære- og politiske ambisjoner i resten av verden, gjennom egne politiske og militære strukturer, realiseres. NATO kan slik komme til å bryte sammen innenfra, men det vil avgjort være bedre om NATO stoppes av den framvoksende bevegelsen mot globalisering på kapitalens premisser og imperialistiske kriger.

NATO er under påtrykk fra USA i gang med å etablere en angrepsstyrke på 20 000 spesialsoldater som skal kunne settes inn overalt i verden hvor NATO definerer sine interesser truet. Hensikten er, ved siden av avskrekking, å kunne iverksette militæroperasjoner raskere over hele verden. De som tjener på dette er først og fremst USA og Europas militærindustri. Også i Norge er det allerede avsatt midler til nytt krigsmateriell i tråd med NATOs økte krigsbehov og den norske avdelingen av NATO-militæret vil i enda større grad måtte omlegges til profesjonell angrepsstyrke. At det allerede utøves mer politisk kontroll av den norske avdelingen av NATO- militæret fra Washington, London og Berlin enn fra Oslo, har blitt tydeliggjort gjennom Kristin Krohn Devolds håndtering av klasebomber og andre diverse problem. Denne utviklinga vil forsterkes så lenge Norge er underlagt NATO og NATOs interesser kommer slik i direkte motstrid med det overveldende flertallet av folk i Norge.

Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia er de 7 nye landa som NATO under Praha- toppmøtet besluttet å underlegge seg. Dette er alle land som etter nyordninga i Europa etter Den 2. Verdenskrig definerte seg sjøl som sosialistiske. De siste ti- femten åra har de opplevd dramatisk reduksjon i folks levestandard og en enorm økning i klasseskillene etter den reelt eksisterende sosialismens sammenbrudd. Imperialistisk logikk tilsier derfor at de folkelige, bevisste kreftene i disse landa må holdes nede av NATO og Vestens terrordefinisjoner for å fortsette kapitalens overherredømme.

I og med at kapitalkreftene kontrollerer de store og toneangivende mediene kan den vestlige opinionen, enklere enn resten av verdens folk, manipuleres med i henhold til imperialismens planer om å underlegge seg nye områder gjennom krig. Men også i Europa og i USA demonstrerer nå hundretusener mot imperialistiske krigsplaner, - det ser helt klart ut som om virkeligheten er i ferd med å gå opp for flere enn kommunistene. Verdens folk trenger fred, frihet og sosialisme. Det er på høy tid at kapitalismen, de imperialistiske krigene, fattigdommen, miljøødeleggelsene, ressurssløsinga, utbytting og undertrykkelse kastes på den historiske skraphaugen.
La oss begynne med NATO!

Nei til NATOs imperialistiske kriger!
Nei til militæropprustning i NATO og Norge!
Norge ut av NATO!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!