2002

Hilsen til president Hugo Chavez Frias, Den bolivarianske republikk Venezuela og Venezuelas Kommunistiske Parti

Dere vant en overlegen seier ved presidentvalget i 1998, og igjen i 2000. Gjennom flere folkeavstemninger har dere lagt grunnlaget for Den bolivarianske republikk Venezuela.

Det viktige framstøtet fra regjeringen om å la folket få nyte fluktene av oljerikdommen i det statlige oljeselskapet Petroleos de Venezuela ble motarbeidet av reaksjonære krefter, som benyttet anledningen til en generalstreik som skulle føre til kontrarevolusjon.

Deler av militæret allierte seg med kuppmakerne. Presidentpalasset ble stormet og president Chavez deportert til øya La Orchila. For å konsolidere kuppet satte internasjonale pressebyråer, kontrollert av USA, i gang en løgnkampanje om hva som hadde skjedd. Vestlige medier gjenga USAs løgnkampanje. Det ble hevdet at president Chavez hadde sagt fra seg presidentvervet.

Men det venezuelanske folket lot seg ikke lure. Det gikk ut opprop om at presidenten aldri hadde sagt fra seg presidentvervet. Chavez’ tilhengere beleiret flere fjernsynstasjoner og presidentpalasset. Viktige deler av flyvåpenet støttet Chavez. Kuppmakerne rømte, visepresidenten ble innsatt. Han hentet umiddelbart Chavez tilbake. Den bolivarianske bevegelsen, hvor også Venezuelas Kommunistiske Parti deltar, klarte å holde folket samlet og vinne over kontrarevolusjonen, som var aktivt støttet av USA-imperialismen.

Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund gratulerer president Hugo Chavez Frias og Venezuelus Kommunistiske Parti med denne viktige seieren for det venezuelanske folket over den USA-støttede kontrarevolusjonen.

Oslo, 18. april 2002

Tarald B. Ellingsen,
leder av NKU
Svend Haakon Jacobsen,
Internasjonal sekretær i NKP

Utskrift E-post

Stans Israels terror!

Kommunistene reagerer med sterk avsky mot Israels voldsomme opptrapping av krigen mot palestinerne. Den åpenbare terroren mot palestinerne med nedskyting av barn, likvidasjoner og tortur har fått eskalere i lang tid uten at noen egentlig har brydd seg, ”begge sider må nå ta til fornuft,” heter det fra Petersen og andre papegøyer fra Amerika.

Disse setter sin lit til at USA skal ordne opp i Midtøsten. Vi har sett en rekke eksempler på hva det har ført til andre steder i verden. Vi kan selvsagt ikke forvente at imperialistmakten USA (eller for den saks skyld vårt eget land) skal gripe inn overfor det landet som er deres fremste støttespiller, våpenhandelspartner og allierte i dette området: Israel. Og det er helt og fullt Israel som har ansvaret for den tragedien som nå rammer palestinerne.

Byen Ramallah er avstengt, beleiret, okkupert. Internasjonal presse og fredsaktivister jages og trues. Situasjonen er skremmende lik opptakten til massakrene på sivile, kvinner, barn og gamle i flyktningeleirene Sabra og Shatila da Israel invaderte Libanon i 1982. I Jesu fødeby blir kirkene bombet og prester myrdet i tillegg til hundrevis av døde. Israels forsvarsminister Benjamin Ben-Eliezer sier at ”alle palestinske byer, landsbyer og flyktningeleire som man mener huser terrorister og deres nettverk, vil bli invadert.”

NKP krever som sine søsterpartier over hele verden en umiddelbar stans av Israels terror overfor palestinerne, at okkupasjonen opphører og at de israelske statsterroristene trekker seg ut av de palestinske områdene. Vi protesterer mot den ansvarsløsheten og unnfallenheten som den norske regjeringa og Jan Petersen viser med sitt tomprat i sikkerhetsrådet. Opptrappinga i Midtøsten kan spre seg lenger enn mange tror, hvor Norge med sine oljeressurser kan trekkes tett inn i imperialistmaktenes kamp om verdens ressurser.

Sentralstyret i Norges Kommunistiske Parti, 3.4.2002

Utskrift E-post

EU og Norges underdanighet

Uttalelse fra årsmøtet til Hedmark distrikt av NKP 17.3. 2002

Norges nei til EU i to folkeavstemninger har blitt konsekvent underminert i ettertid, uansett om landet har blitt styrt av Arbeiderpartiet eller av de borgerlige. Flertallets mening har blitt neglisjert og kastet på dynga, akkurat som kapitalkreftene har ønsket.

Til tross for EØS-avtalens mulighet til å nedlegge veto mot uønskede lover og forordninger har maktas elite lagt seg langflat og nektet å benytte denne retten. Norge har blitt en stat der underdanighet og tilpassing til monopolkapitalismens premisser, gjennomført og satt ut i livet av EU, nå er satt i høysetet.

Det samme gjelder på det forsvars- og utenrikspolitiske plan, der de samme kapitalkreftenes imperialistiske behov har fått våre regjeringer og Stortinget til å la disse kreftene, synliggjort av USA og EU, uhemmet få diktere vår politikk Dette enten det gjelder Balkan, Midtøsten eller andre regioner.

Norges Kommunistiske Parti mener at det nå er på høy tid at det norske folk får øynene opp for at vi i praksis blir styrt av andre enn våre folkevalgte. Norges lover blir stadig brutt for at makteliten skal tilfredsstille den junta som nå styrer verden ut i den ene krisa etter den andre, både økonomisk, rniljømessig og ikke minst menneskelig.

Et alternativ til denne politikken er bare mulig ved at folk tar tilbake makta, altså at folkemakt overtar for pengemakt.

Flisa, 17.03.02.

Utskrift E-post

"Fornyelse av offentlig sektor"

Uttalelse fra årsmøtet til Hedmark distrikt av NKP 17.3. 2002

Slagordet «Fornyelse av offentlig sektor» som ble lansert av Arbeiderpartiet og som nå blir videreført i turbofart av den Høyredominerte Bondevik-regjeringa, er enda et steg på den nyliberalistiske marsjen mot et samfunn basert på enkeltmenneskets egoistiske tankesett der storkapitalen står som garantist for at marsjen vil bli vellykket.

Konsekvensen av dette blir privatisering av offentlige etater og rasering av arbeidsplasser, alt i den hensikt å tilføre storkapitalen nye oppgaver og som så skal redusere de offentlige utgiftene.

Den såkalte fornyelse som nå vil fortsette med sammenslåing av fylker og kommuner har også som eneste motiv å redusere de offentlige utgifter. Borte er tankene om nærhetsprinsipp, lokal forankring av vedtak, kort sagt folks følelse av påvirkning. Risikoen for at beslutninger blir tatt i de lukkede rom, slik vi ser av den nye sykehusstrukturen, blir større.

Norges Kommunistiske Parti mener at en fylkes- og kommunestruktur bygget kun på økonomiske motiv vil være til hinder for et velfungerende lokalsamfunn, og vil bare tilgodese de som sitter med økonomiske interesser i dette.

Sammenslåing av kommuner må bare skje dersom et overveldende flertall av kommunenes innbyggere ønsker det, ikke fordi man ønsker å tilfredsstille monopolkapitalens ønske om nedbygging av den offentlige sektor.

Utskrift E-post

Gratis kollektivtransport!

Årsmøtet i Vestlandske distrikt av NKP gir sin tilslutning til utspillet fra NKU i Bergen om gratis kollektivtransport i Bergen.

Nytenkning og radikale ideer er ofte det som skal til for å løse problemer. Forurensing fra trafikken er et problem som rammer byer i sin alminnelighet, men Bergen spesielt på grunn av byens topografi.

Luftforurensing fører i følge nyere amerikansk forskning til flere astmatilfeller, spesielt hos barn. I tillegg fører unødvendig trafikk i bykjernen til en mindre trivelig by. Men siden det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, vil kommunistene i Bergen fremme følgende forslag til løsning:

 

 

  • Kollektivtransport gjøres gratis innenfor kommunens grenser.
  • Den indre bykjerne stenges for vanlig trafikk og reserveres for buss, taxi, transport av funksjonshemma og varelevering på formiddagen.

    Planene er på ingen måte urealistiske, da lignende prosjekter er gjennomført flere steder, blant annet i Sverige og Belgia, med meget gode resultater.

    Et moment til kollektivtransportens fordel som ofte kommer i bakgrunnen, er det samfunnsgode et godt kollektivtransportsystem er. Det å kunne ha mest mulig lik tilgang til transport uavhengig av inntektsnivå, dreier seg også om en rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

    Vi kommunister ser på kollektivtransporten som både et gode for miljøet og en rettferdig fordeling og støtter derfor våre ungkommunisters kampsak.

 

Utskrift E-post

Naturrikdommene tilhører alle nordmenn

På årsmøtet i Østfold fylkesparti av NKP den 7.3.02 sammenfattet man diskusjonen rundt den globale og lokale situasjonen i denne uttalelsen:

Etter oppløsningen av de samfunnsstyrte statene i Øst-Europa, har USA blitt verdens eneste supermakt og kan føre sin superliberale stormaktpolitikk uten noen korrektiv fra politiske venstrekrefter. Slik ble verden preget av opprustning og krig, også før terroraksjonene den 11.september.

I Norge har dette ført til privatiseringstrykk mot bedrifter i offentlig eie, nedbygging av demokratisk kontroll av storforetak og til enorme spekulasjonsformuer hos enkeltpersoner. Ved å avideologisere samfunnsdebatten og bagatellisere klassemotsetningene, har også Arbeiderpartiet bidratt til dette, og følgen er at velgerne forlater partiet og vender seg forvirret til det ytterste høyre og demagogien til Carl I. Hagen.

Årsmøtet i Norges Kommunistiske Parti i Østfold den 7.3.02 mener at venstresida bør kunne tilby søkende og skuffede velgere et nytt alternativ.

NKP ser med glede at særlig unge mennesker slutter opp om nye progressive organisasjoner som ATTAC, som kjemper mot diktatene fra Det Internasjonale Pengefondet. Derfor deltok også ungkommunister fra NKU i Østfold i demonstrasjonene mot markedsliberalismen i Praha og Gøteborg. Hovedkravene til venstresida og progressive mennesker må i dag være:

Rettferdig beskatning av spekulasjonsmilliardene og kamp mot skattesnyteriet. Krav om reell medstyrerett for ansatte i de store foretakene, og stopp av privatiseringsforsøkene av våre nasjonale naturrikdommer. Inntektene av disse skal tjene hele folket, ikke aksjespekulanter. Slik vil samfunnet få nok midler til skoler, veier og verdige helse og omsorgstilbud for alle i Norge.

For årsmøtet i Østfold NKP, Åge Fjeld.

Utskrift E-post

Våkn opp

Uttalelse fra årsmøtet i Østfold distrikt av NKP:

”Vi skal sende dem til helvete.” Det er terrorister som uttrykker seg på den måten. Ordene er president Bush og Hamid Karzais, Afghanistans nyinnsatte leder, om den vanvittige nedslaktingen av afghanske soldater, deres koner og deres barn som nå pågår i hulene øst i Afghanistan. Forsvarsminister Rumsfield har selv bekreftet at det er et stort antall sivile (storfamilier) inne i hulene.

Norske spesialsoldater deltar aktivt i denne usedavnlig skitne krigen, hvor USA og Det Våpen-industrielle kompleks får rik anledning til å teste ut nye, barbariske våpen. ”Termobariske bomber” er et av dem. De ”termobariske bombene” ble først tatt i bruk da USA utslettet alt levende i Tora Bora-området. ”Termobariske bomber” brenner mennesker som skjuler seg i hulene levende.

Noor Mohammed (10), mistet begge hendene og øynene i USAs angrep på landsbyen han bodde i ca 30 km nord for Tora Bora. ”Noen ganger sier han at ei hund må ha bitt ham, andre ganger hører han fly, og sier han må springe ut av rommet. Men det verste er når han retter klagemål mot seg sjøl, og sier: - Har jeg gjort noe veldig galt, onkel?”
Det er onkelen til Noor som forteller. De to er de eneste gjenlevende i familien. Det er tusenvis av slike ofre i Afghanistan.

Samtidig som USA (og nå også norske styrker) fortsetter å spre helvete i Afghanistan, avslører Los Angeles Times at Pentagon forbereder kjernefysiske angrep mot syv land, bl.a. Russland, Iran, Irak, Syria og Kina. Pentagon vil over hodet ikke kommentere meldingen, begrunnet med at det er et presseoppslag. Norsk UD gir nøyaktig samme svar – oversatt til norsk… I krigsområdene i Afghanistan har imidlertid USAs allierte begynt å reagere på voldsbruken. I følge avisa Le Monde nekter nå franske flygere å utføre bombeoppdragene på grunn av de mange sivile ofrene.

Vi i NKP ser med sterk bekymring på verdenssituasjonen og USAs korstog ”mot terrorisme” som synes ute av kontroll. Slik det er nedfelt i vårt prinsipprogram, ser vi på fredssaken som den viktigste i vår tid. Vi utfordrer alle tenkende og gode krefter til å trosse den inngrodde lydigheten til USA og angsten for å tale makta midt i mot. De kommende generasjoner vil, dersom de overlever, dømme oss hardt om vi ikke stanser USA-imperialismens kamp for verdensherredømme.

For årsmøtet i Østfold NKP, Hans Berger

Utskrift E-post

USA tilbyr imperialistisk krig og likposer

Operasjon Anaconda er i gang. Såkalte elitesoldater fra USA, Canada, Tyskland, Danmark, Australia og Norge har den siste tida omringet noen hundre menn i et fjellområde i Paktia-provinsen, øst i Afghanistan. De innelukkede har, i følge de øverste befalsmenn fra USA, valget mellom å overgi seg eller å dø.

Etter å ha vært vitner til en USAleda angrepskrig mot Afghanistan, som ifølge uavhengige undersøkelser har kostet så mye som 3000 til 6000 sivile afghanske liv, samt den fornedrende behandlinga av de allerede tilfangetatte, i dag internert på den USA-okkuperte Guantánamo-basen på Cuba, og deres manglende framtidsutsikter i amerikansk fangenskap, er svaret på forhånd gitt: Dette er og blir en kamp på liv og død.

Møter seg sjøl i døra
USA og Vesten, som sjøl har dyrket fram religiøs fundamentalisme i Midt-Østen og Sentral- Asia som egnet middel til å holde kommunistene og resten av den progressive folkelige bevegelsen nede, er nå i krig mot de samme kreftene i Afghanistan.

Nå som tidligere handler krigene for USAs vedkommende om å skaffe seg strategiske militære posisjoner, verdifulle ressurser og markedstilgang. Nå som tidligere blir Norge og norsk ungdom brukt i utøvelsen av USAs imperialisme.

Under de første revolusjonsdagene på Cuba tok man imot og beslagla en våpenlast fra Raufoss, den var tiltenkt Batista-regimet, bestilt og sendt til Cuba i samarbeid med amerikanerne som på dette tidspunktet hadde innført våpenembargo mot Cuba og derfor måtte (mis)bruke Norge.

Under Vietnamkrigen blei norske skip brukt til rekognosering og overvåkning for USA. I dag skjer krenkelsene av Norges suverenitet mer åpent, noe den nylige bruken av norske soldater under USAs kommando bevitner.

Oljebaronene
En oljerørledning gjennom Afghanistan har lenge vært et ønskemål for USAs administrasjon, utgått fra ”oljebaronene”. Visepresidenten i USA, Dick Cheney, var tidligere sjef i Unocal, nettopp det selskapet som så sent som i 95 forsøkte å få på plass en avtale med fundamentalistene om akkurat dette.

Skal virkelig norske gutter måtte risikere å havne i likposer for at USA skal kontrollere ressursene i Sentral-Asia? Det som nå skjer er et brudd med Grunnlovens § 25, som bl.a. sier at ”Den (Rigets Land- og Sømagt) maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke. Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.”

I strid med Grunnloven
Å la den utvidede utenrikskomiteen avgjøre norsk underordning overfor USA er med andre ord ikke holdbart i henhold til Grunnloven. Anacondaen er det største av alle reptiler, kjent for å kunne sluke til og med velvoksne griser. Deretter legger den seg ned i en slags dvale inntil fordøyelsesprosessen er ferdiggjort og nye bytter må inntas. Anacondaen har en lite utviklet hjerne og ikke-eksisterende intellekt, ikke ulikt USAs øverste formelle leder. Befinner man seg framfor slike, forteller instinktet oss at vi har å gjøre med en livsfarlig fiende.

Av Tarald B. Ellingsen, for Sentralstyrene i NKP og NKU

Utskrift E-post

Forsterket kamp

Uttalelse fra årsmøtet i Oslo og Akershus distrikt av NKP.

Israel har under Sharons periode som statsminister intensivert sin statsterror mot Palestina, brutt alle forutsetninger for fredsforhandlinger og uttalt at de avfeier Arafat og de palestinske selvstyremyndighetene som irrelevante.

Den internasjonale opinionen mot Israels okkupasjon og undertrykkelse av palestinerne øker i takt med brutaliteten Israel utøver, men med støtte fra USAs administrasjon vil Israel aldri avvike fra sin desperate voldslinje. Opposisjonen mot imperialistisk krig og statsterror er økende over hele verden, også i USA og Israel.

Det samme er motstanden mot WTO, EU, FTAA og andre symboler og utslag av kapitalens makt. Dette må øke i takt med kapitalens angrep på arbeiderklassen, under dekke av globalisering og imperialistisk krig, under dekke av terrorbekjempelse.

Nye lover med hensikt å kriminalisere opposisjonen mot både den økonomiske og militære terroren dagens makthavere står for, forberedes over hele den kapitalistiske verden. I Norge kjenner NKP godt til POTs mangeårige virksomhet, i samarbeid med USAs etterretning CIA, Beredskapslovene, etc: overvåking, tilsidesettelse og de facto kriminalisering av kommunister og den øvrige reelle venstresida.

Alt dette viser en intensivering av klassekampen som gjenspeiler kapitalens krise. Under disse forholdene er NKPs tilstedeværelse og aktiviteter viktigere enn noensinne. Solidaritet med Palestina, - forsterket kamp mot imperialisme og kapitalisme.

Vedtatt på årsmøtet i Oslo og Akershus NKP 28/2 2002

Utskrift E-post

USAs kamp og vår kamp

De hatske utfallene fra USAs administrasjon mot land, folk og bevegelser som går imot USAs imperialisme viser hvilke desperate behov kapitalen har for å øke sin profittrate under en verdensomspennende økonomisk nedgangsperiode hvor også opposisjonen mot den globaliserte kapitalismen har økt kraftig.

USA og Israel misbrukte begge hensynsløst terroraksjonen mot World Trade Center. For USAs del til å gå videre med sine imperialistiske ekspansjonsplaner, for Israels vedkommende til å befeste og utvide okkupasjonen og undertrykkelsen av det palestinske folket.

Valgene i både Israel og USA har et demokratisk skall, men korrupt råttent innhold - ikke ulikt Europaunionens beslutningsorganer. Nå søkes ved såkalt ”anti-terror”- lovgivning å kriminalisere motkreftene til hva disse imperialistsentrene står for.

I midt-østen, Afrika og Latin- Amerika har EU og USA felles interesse av å slå ned de folkelige og revolusjonære motstandskampene, men ulike kapitalgrupperingers interesser å forsvare.

Kampen mellom europeiske og amerikanske kapitalgrupperinger om oljeressurser, olje- og gasstraseene, mineralrike områder, osv. tilspisser seg og representerer på litt lengre sikt den aller største krigsfaren.

Kapitalens økonomiske lover forutsetter opp- og nedgangsperioder. For de største imperialistsentrene fører nedgangstidene regelmessig til kriger og overgrep for at kapitalen skal kunne redde seg sjøl og forlenge utplyndringa av arbeidskraft og miljø, - kapitalismens kjennetegn.

Vi organiserte kommunister som arbeider for å sette sosialismen på dagsordenen, arbeiderklassens frigjøring og internasjonal solidaritet mellom undertrykte, vil aldri gi opp denne kampen på tross av kriminalisering og desperate tiltak fra de som er ansvarlige for det globaliserte utbyttersystemet.

Vi er med god grunn optimister; ingen har sett stor folkelig oppslutning om EU, - men i Göteborg var vi mer enn 100 000 som demonstrerte mot EU-toppmøtet og George W. Bush` statsbesøk. Over hele verden er motstanden mot USA og EUs kriger og krigstrusler økende.

USA møter også motstand i det de ser på som sin egen bakgård; Latin-Amerika. I Brasil har de jordløse bøndenes organisasjon økt til 4 millioner medlemmer, deres aksjoner, overtagelse og krav om jord viser veien for et helt kontinents fattige jordløse.

Håp representerer også revolusjonen i Venezuela, for ikke å snakke om Cubas framgangsrike utvikling, eksempel og sosialisme. De som kjemper for sosial nyorientering blir møtt med terrorist- og narkohandlermerkelapper i CIA-medieoperasjoner, med hensikt å rettferdiggjøre imperialistisk krig, i Colombia kjent som Plan Colombia.

På tross av Free Trade Area of the Americas (FTAA), USAs opplegg for å underkaste seg ressursene på de to kontinentene, har den liberalistiske modellen så til de grader brutt sammen at bedraget ikke lenger lar seg selge. Innføring av militærdiktatur, som kapitalen ofte har tydd til, kan igjen bli løsningen, men det har jo folket lært seg å nedkjempe...

NKP i Buskerud og Vestfold vil både solidarisere seg og delta i den globaliserte kampen mot kapitalisme og imperialisme. Det er like naturlig for oss som kampene vi må føre mot privatisering, militarisering og EU-tilpassing i Norge.

Vedtatt på årsmøtet i Buskerud og Vestfold NKP, februar 2002

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!