Folkemakt mot pengemakt! NKP åpner valgkampen 2003 i Alta

Skrevet . Publisert i 2003

I en tid hvor regjeringen legger opp til ytterligere privatisering av offentlige eiendommer og selskap, på statlig-, fylkes- og kommunalt plan, trengs et parti som tar opp klasseperspektivet i forhold til hvem som tjener og taper på denne omformingen av Norge.

«Velferdsstaten» og de kollektive ordningene som var grunnlaget for den, er i dag under kraftig press og forsøkes avviklet av høyresida, på grunn av kapitalismens krise og behov for økte profitter. Gjennom EU-tilpasningspolitikken til de styrende i Norge, økes farten i nedbygginga av velferdsordningene.

Det blir tydeligere og tydeligere at kapitalismen ikke er i stand til å løse de grunnleggende problemene menneskeheten står overfor med fattigdom, sult, utbytting, arbeidsløshet og håpløshet for det store flertallet. Kapitalismen skaper i stedet stadig nye problemer, øker forskjellene og kanaliserer penger og makt til de få på bekostning av flertallet.

Imperialistisk rivalisering og kamp om ressursene setter hele verdens framtid i fare. Enorme ressurser blir nå brukt til å utvikle nye masseødeleggelsesvåpen og stjernekrigsprogram. USA, som det per i dag sterkeste imperialistsenteret, overkjører både verdens-opinionen, FN og internasjonal lov og rett for å gjennomføre sine røvertokter under dekke av «krig mot terror».

EU har satt seg som mål å ta opp kampen med USA for å være ledende imperialistsupermakt. Konfliktene mellom de imperialistiske imperialistiske sentraene USA, EU og Japan øker konstant krigsfaren, den eneste fellesinteressen mellom imperialister er å holde arbeiderklassen og folkeflertallet nede ved å tvangsbinde oss opp i det kapitalistiske produksjonssystemet.

NKP vil derfor sette sosialismen på dagsordenen ved valget i 2003, som det eneste virkelige alternativet for å løse våre felles problemer. Arbeiderklassen trenger et klassekampparti og at internasjonal solidaritet settes foran snevre kapitalinteresser. I år feirer NKP at det er 80 siden stiftelsen. Det vil vi gjøre ved å forsterke kampen mot privatisering, EU-tilpasning og militarisme. For arbeiderklassen, ungdom og folkeflertallet mot kapitalkreftene og deres hensynsløse imperialistiske system.
Folkemakt mot pengemakt!

Tarald B. Ellingsen, Sentralstyret og 1. kandidat i Buskerud Olga Olaussen, Finnmark NKP og 1. kandidat i Alta

Utskrift