Oslokommunistene mot Privatisering og EU-tilpasning

Skrevet . Publisert i 2003

Som en følge av privatkapitalens og de fleste politikernes ønske om EU-medlemskap føres en aktiv markedstilpasning, med økt konkurranseutsetting og anbudsrunder på tilkjempa offentlige velferdsgoder. Dette er en tilpasning til EUs indre frie marked.


I denne prosessen fjernes bevisst offentlige kontrollmekanismer som kan bremse markedskreftene, og lokaldemokratiet svekkes. Kommunestyrer og byråd skal ufarliggjøres for å sikre kapitalistene enda friere tøyler.

Derfor angår dette også kommunevalget. Kommunestyrenes hovedanliggende er, som for andre politiske organer i Norge, å tilrettelegge for kapitalen som jo har den reelle politiske styringen. Pivatisering og konkurranseutsetting handler om å omgjøre offentlig økonomi til profitt for private. Det er jo bare det noen kan tjene penger på, det er interessant å privatisere.

Underprising i anbudsprosessene fører til økt press på den enkelte arbeidstakers arbeidsforhold og økte helseplager i samfunnet generelt.

Kollektivtransport, helse og utdanning er områder som nå skal konkurranseutsettes. Her skal det først strammes inn og kuttes i overføringene, deretter åpnes det for private løsninger.

I stedet for at det offentlige er sitt ansvar bevisst, gjøres tilbudene så dårlige som mulig, for deretter å legges ut på anbud til høystbydende. Prisen for dette er det Oslos befolkning som skal betale, gjennom et dårligere kollektivtilbud og en omsorgspolitikk basert på inntjening og profitt.

Miljøvennlig transport, helse- og omsorgstjenester, barnehager og skoler – i et samfunn der menneskene står i fokus, ville dette selvsagt vært det offentliges ansvar. Det er det ikke i Norge i dag, og det må vi sammen gjøre noe med! - Boliger for å spekulere eller som menneskerett?

Boligsituasjonen i Oslo er et brutalt kapittel om kyniske markedskrefter som har frie tøyler! Dersom man ikke er så heldig at man vinner i Lotto eller arver en leilighet, må vanlige folk stifte dyp gjeld for i det hele tatt å finne seg et sted å bo. Svært mange har ikke råd til å kjøpe, og må derfor ut på et stramt leiemarked. Stadig flere opplever derfor å måtte flytte oftere, gjerne flere ganger i året. At slike tilstander skaper både stress og utrygghet i en ellers hektisk hverdag, sier seg sjøl. Dette rammer særlig unge mennesker i etableringsfasen. De har gjerne få eller ingen oppsparte midler, og er ofte tynget ned av studiegjeld.

Hvorfor er det da så vanskelig å få dagens politikere til å gjøre noe med dette? Fordi dagens politikere støtter opp om kapitalen og markedskreftenes frie spill. Og derfor blir det hensynet til disse som går foran. I markedsliberalismens navn tillater man derfor at enkelte kan sko seg på andres nød, gjennom at de fritt kan spekulere i boligmangel. Gårdeiernes og bankenes rett til profitt har blitt viktigere enn vanlige folks rett til tak over hodet, Norge bryter dermed en grunnleggende menneskerettighet!

Retten til et sted å bo må gjeninnføres! Salget av kommunale boliger må stoppes, og leieprisene må reguleres. Vi trenger en sosial boligbygging - ikke luksusleiligheter eller spekulasjonsobjekter for bolighaiene. Kommunistene i Oslo støtter folk flest i kampen for dette.

Fokus på sosialismen
Som Norges hovedstad og største by, er Oslo vårt klareste eksempel på kapitalisme i praksis:
her finner du både de aller rikeste og de aller fattigste i Norge. Forskjellene mellom disse gruppene er enorme, og stadig øker de. Samtidig er dette byen hvor det er aller dyrest å bo for folk flest, nemlig vanlige arbeidsfolk. Et trangt og presset boligmarked bidrar sterkt til dette. I tillegg er skole og helsestell ofre for store nedskjæringer med privatisering som siste konsekvens.

Oslo er hovedstad i det som blir kalt verdens beste land å bo i. Hører offentlig fattigdom, forurensning, enorme levekostnader og utbytting hjemme i verdens rikeste land?

Ja, under kapitalismen gjør det nettopp det! Dette er et system som baserer seg på å utbytte arbeiderklassen – stjele til seg verdiene av det arbeidet vi gjør – og overføre rikdommene til de som sitter på toppen, de som allerede har mer enn de klarer å bruke. De borgerlige politikerne støtter villig opp om dette, og overfører våre felles goder til markedskreftenes frie disposisjon. Privatisering, liberalisering, markedstilpasning.

Nikkedukkene for høyrekreftene kan kalle det hva de vil. Vi kaller det tjuveri og svik! Tro ikke på dem når de kommer med fete løfter. De overbyr hverandre med valgflesk, det er kun snakk om minimale forskjeller, desimaler i budsjettene.

Vi ønsker et helt nytt system som erstatter den råtnende kapitalismen: sosialismen, det eneste alternativet som ivaretar folkets interesser, ikke markedets. Kampen for sosialismen vil kreve mye tid og krefter, men det underslår ikke det faktum at vi per i dag lever under et utilstrekkelig system som er på kollisjonskurs med folks behov over hele kloden. NKP stiller til valg mot makta. Vi trenger vanlige folks støtte for å legge tyngde bak våre krav.

«Samma faen»
Å gi din stemme til Lae eller Gerhardsen er ”samma faen” – de står kun for ulike variasjoner av den samme usosiale politikken som har tjent pengefolka på bekostning av alle oss andre i årevis!

Folkemakt mot pengemakt! Stem på NKP under høstens valg, og bli med i kampen for en bedre verden - la oss begynne med Oslo!

Møt NKPs førstekandidat til kommunevalget i Oslo, Vegard Aamodt, her
NKPs valgbrosjyre kan du lese her (.pdf)

Utskrift