Valgprogrammet i 2017

På jorda er naturen og menneskene avhengige av hverandre. Vi utgjør en helhet som blir truet av kapitalismens jakt etter profitt. Da er det vår plikt og vårt ansvar å sørge for at vi, i lokal og global målestokk, har det bra med hverandre. Det betyr at vi vil ha slutt på all krig, undertrykkelse og utbytting.

Vi vil fremme menneskelig likeverd og solidaritet. Vi arbeider for et økologisk bærekraftig samfunn. Vi er motstandere av krig og krigstrusler, som følge av den globaliserte kapitalismen. Spesielt motsetter vi oss alle forsøk på verdensherredømme fra USAs side. Vi står på bygdesamfunnets, utkantenes og minoritetenes side. Nei til EU. Ut av EØS. Vi støtter en generell handelsavtale. Nei til NATO.

Fiskeri og havbruk
Vi bygger på NKPs fiskeripolitiske program, som støtter kystfiskerens hevdvunne rettigheter. For Tranøy kommune vil det si:

Det bør være fiskemottak i Vangsvik, på Rødsand og i Skrolsvik, drift i Gjøvik, og gjenoppbygging i Frovåg.

Kystfisket er det primære. Der det er interessekollisjon mellom kystfisket og oppdrettsnæringa, må oppdrettsanleggene vike. Vi er positive til småskalabruk, som driver på havets egne premisser (blåskjelloppdrett, kråkeboller med mer).

Miljøbasert næringsutvikling
NKP krever offentlig eie av all produksjon og distribusjon av energi.

Landbruks- og utmarksnæring
Innføring av Fjelloven på Senja.. Dersom grunneierlagene ønsker å samarbeide, vil ressursene i utmarka og fjellet bli brukt bedre og mer. Det vil bli næringsutvikling, og grunnlag for arbeidsplasser. NKP vil styrke næringsgrunnlaget for reindrifta, og fremme samarbeidet om konfliktløsninger på dette området. Vi motsetter oss sentraliseringa innenfor videreforedlingsleddet i jordbruket.

Meieri, slakteri, egg-, grønnsaksog potetdistribusjon, må drives i bygdene. Da vil vi kjøpe mat som er produsert lokalt, og vi slipper den miljøfiendtlige og kostbare transporten.

Regionale sammenhenger
NKP mener at det interkommunale samarbeidet på Senja må videreutvikles. Kommunene kan samarbeide om administrasjon. Helhetlig forvaltning på Senja vil styrkes. Informasjonsteknologien vil være et hjelpemiddel.

Eldresenter og barnehager skal drives i alle bygder. Grunnskolen i kommunen fungerer godt, med unntak av Skrolsvik og Rødsand skole, som er nedlagt. Vi i NKP ønsker en gjenoppretting av disse skolene framfor en ytterligere sentralisering.

Ildsjeler og pådrivere innenfor kultur og idrett, må lønnes av kommunen. Videre må skolene fortsette samarbeidet med bygdelag, idrett og kultur.

 

NKP-lista i Tranøy:

   1. Kato Sigvald Bjørkli

 

   2. Zohra Maarri Olsen

 

   3. Ingrid Karlsen

 

   4. Finn Sparre Karlsen

 

   5. Roger Karlsen

 

   6. Roger Olsen

 

   7. Håvard Ottemo

 

  8. Kent-Are Olsen

 


NKP i Troms til valg: Stopp «kryss-kjøring» av matvarer - nei til WTO

Vi ser akkurat nå dramatiske klimaendringer over hele verden, ikke minst i Europa - ekstrem flom, tørke og vind. Årsaka er åpenbart det høge forbruket av fossile brennstoffer, og de utslipp av drivhusgasser som følger med dette.

Bruken av fossile brennstoffer før-er dermed til enorme kostnader som ikke avspeiles i prisen på drivstoff. Derfor tjener kapitaleierne gode penger på å frakte mat verden rundt. Blant annet fraktes frossen fisk til Kina, og bearbeidete fiskevarer tilbake til Europa.

Etter NKPs syn må dette misbruket av fossile brennstoffer reduseres eller helst stoppes gjennom internasjonale avtaler. Slik det nå er, presser WTO på for å øke denne krysskjøringa av matvarer, i stedet for å begrense den. Vi oppfordrer den norske befolkning til å velge lokalt produserte matvarer. Og vi krever at norske styresmakter konsekvent går imot linja til WTO i FNs organer og under andre internasjonale forhandlinger. Det vil gagne klimautviklinga, og samtidig tjene kystfolkets og jordbruksbefolkningens interesser.

Gjenopprett fiskeriallmenningen!
Fellesmøtet for Senja Kommunistlag og Troms NKP på Bøvær nylig støtter fullt ut arbeidet for å gjenopprette fiskeriallmenningen. Vi mener at de reguleringene som nå skjer, og især forsøka på å privatisere fiskerirettighetene, representerer et regelrett tjueri av kystbefolkningas historiske rettigheter.

Vi er svært glade for at noen LO-forbund og mange organisasjoner og enkeltpersoner har gitt økonomisk støtte til ei rettssak om fiskeriallmenningen. Troms NKP har også gitt sitt bidrag til dette.

Vi er overrasket over at verken SV eller SP ser ut til å støtte denne saka fullt ut. Det hjelper ikke å pynte på dagens fiskeri-regime med noen distriktsvise kvoter og litt skjerping av leveringsplikta. Først når allmenningsretten er slått fast, kan sterkere regulering av de store båtene settes i verk. Denne må bl. a. inneholde disse elementene:

1. Gjeninnføring av allmenningsretten.
2. Skjerping av bestemmelsene i lov om eierskap til fiskebåter.
3. Stopp i kvoteoverføringer gjennom salg av båter. Kvoter som ikke lengere følger en fiskeriaktiv eier, skal falle tilbake til allmenningsfellesskapet.
4. Dersom det er behov for å iverksette fangstbegrensninger, skal disse skje ved hjelp av uomsettelige mannskvoter. Slik kan vi begrense investeringene i økt fangstkapasitet.
5. Gjeninnføring av fiskeriallmenningen må gå hånd i hånd med en stabilisering og styrking av både eksisterende foredlingsbedrifter og mindre, lokale mottak som er underlagt disse.

Bosettinga er dessuten avhengig av at også andre næringer fungerer. Det gjelder især det kystnære jordbruket. Vi skal huske at hver primær-arbeidsplass i jordbruk og fiske skaper 3,5 arbeidsplasser i tilknytta næringer.

Både jordbruket og småskala-fisket trues i dag av EØS, WTO og et eventuelt framtidig EU-medlemskap. Derfor er motstand mot disse overnasjonale kapitalkreftene avgjørende viktig for å stabilisere og sikre bosettinga på den norske kysten.

Torstein Engelskjøn og Hartvig Sætra, Troms NKP

Senja som ett, felles næringsområde Les mer her
NKPs valgbrosjyre kan du lese her (.pdf)

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!