Stem for en fremtid å tro på

Skrevet . Publisert i 2003

Media og de store politiske partiene forsøker å få velgerne til å tro at lokaldemokratiet fungerer normalt og uavhengig av de store globale spørsmålene. De stikker hodene sine i sanden og diskuterer som om alt var såre vel og velgernes innflytelse reell. For eksempel blir EØS/EU-spørsmålet forsøkt gjort til ikke-sak ved lokalvalgene.

Men vi vet at EØS/EU-spørsmålet er et hovedspørsmål. Og det griper direkte inn i mulighetene for en lokal politikk til folks beste. Det gjelder EØS-bestemmelsene om offentlige innkjøp og anbud, distriktspolitikk, gradert arbeidsgiveravgift, helse- og miljøkrav, konsesjonslover, krav om full konkurranse på post og kommunikasjon og konkurranseutsetting av andre offentlige tjenester. Alt disse overnasjonale bestemmelsene reduserer mulighetene for reell lokal politisk styring. EØS-avtalen forsterker presset i retning av å kutte i de offentlige tilbudene.

Den såkalte energikrisen vi hadde i vinter er et klart eksempel på hva som kan skje når vi følger kravene fra kapitalen om fri flyt av kapital og tjenester. Den nye energiloven som åpnet for «friere konkurranse» skulle, etter sigende, føre til lavere strømpriser. Vi vet alle hva som skjedde. For å profittmaksimere økte krafteksporten. Resultatet er at vi må betale mye mer for strømmen. Slik forvaltes vårt arvesølv: Spekulanter får økt profitt, mens velferden for folk flest.

Arbeidsløsheten øker, men de store partienes løsning er at vi må «spare» oss ut av denne krisen. Kommuneøkonomien utgjør en stadig mindre del av vår nasjonaløkonomi. Det er dette som fører til et stadig dårligere tjenestetilbud fra det offentlige - ikke «mangel på konkurranse» slik de store politiske partiene hevder.

Internasjonalt sparer vi imdlertid ikke på kruttet. Skattepenger har direkte og indirekte blitt brukt til deltakelse i nyimperialistiske kriger mot de fattige folkene i Beograd, Kabul og Baghdad. Makteliten har forsøket å fremstille disse krigene som kamp mot terrorisme. Men som det har vist seg, ikke minst i årets krig mot Irak, er disse påstandene grunnløshet. Det kampen dreies seg om, nå som før, er ønsket om å få kontroll over råstoffer og tilgang på markeder og billig arbeidskraft.

Vi må ikke la politikken styres av kapitalens grådighet. Derfor bør du stemme kommunistisk i år. Det vil styrke kampen for et samfunn basert på solidaritet, rettferdig fordeling og et bedre miljø.

Stem for en fremtid å tro på - stem Norges Kommunistiske Parti.

Per Lothar Lindtner 1. kandidat i Hordaland for Norges Kommunistiske Parti

NKPs valgbrosjyre kan du lese her (.pdf)

Utskrift