Felleserklæring fra det nordiske møtet mellom de kommunistiske partier

Kommunistiske partier i Norden samlet til konferanse i Hästveda, Sverige den 19. - 21. september 2003 uttaler:
Det svenske folks overbevisende nei til Euroen og ØMU markerte en distansering fra det sentraliserte, udemokratiske EU-prosjektet. Folket stemte for demokratiet og mot den nyliberalistiske politikk, som gjennomføres i EU.

At Sveriges folk stemte nei har uvurderlig betydning for hele Nordens fortsatte kamp mot monopolenes EU. Nå gjelder det å få avsluttet all videre snakk om Euroen og om forbehold, og rette kampen inn mot EU-grunnloven og dermed mot en europeiske forbundsstat. I Danmark, Finland og Sverige skal det nå føres kamp mot vedtak om EU-grunnloven.

Kapitalens fire friheter – friheten til å etablere seg eller ikke etablere seg, til fritt å kunne bevege seg innenfor unionen og til åt dirigere arbeidskraften dit, hvor den ønskes – opphøyes nå gjennom EU-grunnloven til forfatningsmessig status og gis forfatningsmessig beskyttelse.

Ingen tidligere forfatninger har inneholdt en slik bestemmelse. EU-grunnloven betyr videre en opprettelse av en europeisk forbundsstat. Vi avviser et samarbeid, som er diktert av kapitalens interesser og som ved overstatlige lover og beslutninger tilintetgjør vår nasjonale suverenitet. Den europeiske forbundsstaten vil bli styrt av kommisjonen, som er en regjering bestående av embetsmenn og ikke folkevalgte.

Kommissærene kan således heller ikke avsettes ved et valg. Denne regjering har dessuten i tillegg både lovgivende og utøvende makt. Ministerrådet vil som en hovedregel treffe beslutninger ved flertallsavgjørelser og ved kvalifisert flertall. Det betyr, at landenes befolkningstall inngår i flertallsberegningen. Det gir de store landa en fordel på bekostning av de små landa innenfor unionen.

EU-grunnloven trekker inn helt nye politiske områder under EUs myndighet, samtidig med at flere politiske områder enn tidligere blir lagt inn under bestemmelsene om flertallsavgjørelser. EUgrunnloven innebærer, at ytterligere politiske områder kan underlegges unionen.

Dermed er også EF-domstolens kompetanseområde vesentlig utvidet. Som en konsekvens av dette, endres navnet til Domstolen, og det blir her sivil-, straffeog arbeidsrettslige spørsmål vil ende. Det finnes ingen ankemulighet i EU-rettssystemet!

EUs såkalte sysselsetningspolitikk, føres helt og holdent på kapitalens betingelser. EU-grunnloven betyr, at vi vil komme til å se enda hardere anslag mot den nordiske modellen. Retten til kollektive forhandlinger og dermed hele fagbevegelsen angripes, slik vi den seneste tiden har sett med EUs havnedirektiv.

EU-tilhengerne forsøker å selge EU-staten til oss som en motkraft til den aggressive, militaristiske USA-imperialismen. Men EU er også imperialistisk. Det ses for eksempel på WTO-møtene og overfor Afrika. Det påstås, at EU ikke er militaristisk, men EU har opprettet sin egen hær, som skal kunne operere overalt på kloden.

Det påstås, at EUs verdier er bedre end USAs, at EU er et mer utviklet demokrati. Sanheten om EU-forbundsstaten er, at den bygger på helt igjennom udemokratiske institusjoner.

Vi har lært av historien, at fra konkurrerende, imperialistiske stormakter kommer ikke fred og harmoni, men konflikt og krig. Vi nordiske kommunistiske partier vil fortsette vårt samarbeid i kampen mot EU, orientere hverandre og støtte, hvor vi kan. Vi vil dessuten arbeide for felles nordiske møter og konferanser blant faglige tillitsvalgte, som er EU-motstandere.

Vi vil støtte den folkelige motstanden mot EU-grunnloven i de øvrige EU-landa og støtte deres kamp for at bli hørt gjennom en folkeavstemning.

Vi vil arbeide for mobilisering av befolkningene i Finland og i Sverige for kravet om folkeavstemninger om EU-grunnloven. I Danmark vil vi arbeide for et nei ved den kommende folkeavstemning.

I Norge vil vi arbeide for, at Norge ikke blir medlem av EU. Norges EØS-avtale rammer norsk handlefrihet lokalt og sentralt, og avtalen bør derfor sies opp øyeblikkelig. Et nei til EU-grunnloven innebærer et:

 

 

 • JA til egne forfatninger i våre fire nordiske land.
 • JA til det nordiske samarbeid som modell for et samarbeid mellom suverene stater på grunnlag av demokratiske beslutninger i parlamentene.
 • JA til de nordiske skattefinansierte kollektive rettigheter.

  I de nordiske land har nei-bevegelsene hele tiden klart å fastholde en demokratisk rett til folkeavstemninger. Ikke alle folkeavstemninger er vunnet av EU-motstanderne, men avstemningene har vist hvor stor EU-motstanden er i våre land. Og det har ført til, at Norge har holdt seg utenfor den europeiske union, at Danmark har stemt nei til Maastricht-traktaten og stemt nei til Euroen, og at Sverige nå også har stemt nei til ØMU. Kun Finland er fullt ut med i ØMU, men den finske motstanden mot EU-prosjektet vokser.

  Med økt styrke går de nordiske folk inn i kampen mot EU-grunnloven!

  Underskrevet av:
  Kommunistisk Parti i Danmark - KPiD
  Finlands Kommunistiske Arbeiderparti for fred og sosialisme - KTP
  Norges Kommunistiske Parti - NKP
  Sveriges Kommunistiske Parti - SKP

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!