2003

CIA i Norge

Pressemelding

Ifølge avisa VG har amerikanske (CIA) og britiske hemmelige tjenester fått utvidede fullmakter til å operere på norsk jord og etterforske flere navngitte personer. Videre skriver avisa at CIA er meget misfornøyd med framdriften i PSTs etterforskningsarbeid.

Justisminister Odd Einar Dørum har imidlertid avvist at det er gitt utvidede fullmakter. Dørum har ikke avvist at amerikanske og britiske hemmelige tjenester har operert og opererer i Norge. Han har heller ikke avvist at CIA har vært meget misfornøyd med PSTs etterforskning. Hva slags fullmakter Dørum da har gitt må opp på bordet.

Det må være et absolutt prinsipp at enhver etterretningsvirksomhet på norsk jord skal håndteres av norske tjenester. NKP krever at folkevalgte organer gjør tjeneste for folket fremfor å underkaste seg fremmede stormakter og på denne måten svekker landets suverenitet.

 

      Zafer Gözet

 

    leder NKP

 

Utskrift E-post

Nei til Europas Forente Stater

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte 10.-11. mai 2003

EU skal i desember 2003 i Roma vedta en felles grunnlov. I det forberedende arbeidet for denne har EU nedsatt et konvent, bestående av 105 representanter fra medlemslandene, under ledelse av Valery Giscard d´Estaing. Etter å ha arbeidet i rundt et år, skal konventet i sommer legge frem hva de har kommet frem til. Allerede tidlig i konventets arbeid ble det kjent at et flertall har som mål et føderalt Europa, med mer sentralisert makt og felles valgt president, under navnet Europas Forente Stater.

En EU grunnlov skal erstatte alle tidligere traktater, gjennom å bygge på disse. Det betyr i klartekst at unntak enkelte stater har fått i forhold til tidligere traktater, som f. eks Danmarks fritakelse fra ØMU og felles forsvar, vil bli opphevet. Et hvert medlem må godta grunnloven slik den blir, eller holde seg utenfor.

Systemet med rullerende formannskap vil erstattes, da antallet medlemsstater etter hvert blir så mange at der vil gå for lang tid mellom hver gang den enkelte stat ville ha formannskapet. Politikken på alle felt vil samkjøres og man vil f. eks ha felles sosial-, trygde-, arbeids-, justis-, forsvars- og økonomisk politikk.

For de fleste medlemsland vil dette bety en svekking av vanlige folks kår og rettigheter. Et grelt eksempel er at man går bort fra menneskerettskomisjonens krav om retten til arbeid, endres til den svært vage formuleringen ”Alle har rett til å skaffe seg arbeid”. Alt for å tilfredsstille markedskreftene.

For medlemslandene betyr den felles grunnloven at man ved å tilslutte seg, i praksis gjør at man frasier seg en rekke suverenitetsprinsipper. Motstandskampen mot norsk medlemskap i EU får på denne bakgrunn en ny dimensjon. Den nye situasjonen gir nei-bevegelsen nye muligheter, men også nye utfordringer.

Kampen mot et norsk medlemskap i EU skal vinnes også ved neste korsvei. Norge skal ikke bli en del av Europas Forente Stater.
Vi sier nei til et markedsstyrt Norge! Nei til EU og EØS! og Nei til Europas Forente Stater!

Utskrift E-post

Bekjemp høyresidas privatisering - folkemakt mot pengemakt

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte 10.-11. mai 2003

Norge preges i dag av nedskjæringer i kommuner, fylker og stat. Det offentlige stemples udugelig, umoderne og ulønnsomt, mens privat drift lovprises som det eneste rette. Også innenfor privat sektor foregår det store omstillinger. Utflagging av lønnsomme bedrifter til land med billigere arbeidskraft foregår i et voldsomt tempo, og Norge forvandles til en råvareeksportør totalt avhengig av internasjonale konjunkturer og råvarepriser. Dette er en av myndighetene ønsket utvikling som dramatisk øker klasseforskjellene og fjerner de siste restene av en Velferdsstat som færre og færre av de som i dag vokser opp kjenner til.

Fra 1986 til i dag har de rikeste 10% sin andel av inntektene økt fra å være 5 ganger større, til å bli hele 11 ganger mer enn hva den fattigste tidelen får. Dette er en naturlig utvikling av kapitalismen i den nåværende imperialistiske fasen og en trend i de fleste land i verden. Kjennetegnet er konsentrasjon av økonomi, produksjon og makt hos de få på bekostning av de mange. Middelet er privatisering av det som finnes av offentlig eiendom og virksomhet sammen med nedskjæring og svekkelse av arbeidernes lønn og rettigheter.

Arbeidsledigheten øker i Norge og er nå oversteget 110 000 ledige. I tillegg til dette tallet kommer alle de som arbeider deltid og på annen måte er undersysselsatt. - En skam for et land som Norge, med alle muligheter til å organisere seg slik at innbyggerne får realisert sine evner og skapt verdier til felles nytte for samfunnet.

Samtidig med at arbeidsledigheten øker og betydningen av nettopp dette nærmest har blitt redusert til et middel i pengepolitikken, øker altså graden og intensiteten i privatiseringsprosessen. Begge fenomener avslører krisa i den kapitalistiske produksjonsmåten og behovet for å erstatte kapitalismen med et system basert på menneskenes samla behov heller enn profitt for den enkelte kapitalist.

Alle mennesker ønsker seg et meningsfylt arbeid med ei lønn til å leve av, men utviklinga går i motsatt retning. Arbeid er i praksis ikke lenger en rett, men noe man gjør seg fortjent til. Det hele foregår på arbeidskjøperne, les kapitalistenes, premisser. Også fagforeningenes muligheter til å tvinge igjennom kollektive avtaler, skape solidarisk enhet mellom arbeidsfolk og føre klassekamp har i Norge blitt svekket gjennom sosialdemokratiets langvarige ideologisk knefall for kapitalen og den nærmest korporative utviklinga innenfor arbeidslivet der enkelte fagforeninger står på samme side som "sin" bedrift i konkurransen med andre bedrifter.

For å overkomme privatiseringspolitikk, arbeidsløshet, forverra arbeidsforhold og økte klasseforskjeller må arbeiderklassen erkjenne sin historiske oppgave og igjen reise kravet om et nytt samfunnssystem, sosialismen. Bare slik kan reell folkemakt mot dagens rå pengemakt realiseres.

Utskrift E-post

Forsvar Cubas selvstendighet og rett til nasjonal selvbestemmelse

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte 10.-11. mai 2003

Cuba har i over 40 år vært utsatt for en ulovlig knallhard blokade, aggresjoner, terror, biologisk og bakteriologisk krigføring og mordforsøk fra sin nabo supermakten USA. Bush-administrasjonen utøver en aktiv aggresjonspolitikk overfor Cuba, som langt overgår hans forgjengere, og presser Cuba til det ekstreme.

USAs interessekontor i Havanna har utviklet seg til et hovedkvarter for politisk opprør på Cuba. USA bruker store summer på å betale agenter til forræderi og ulovlig virksomhet, oppfordrer til og organiserer terrorhandlinger. I de seineste måneder har det blitt gjennomført sju kapringer av fly og båter. Kaprerne slipper fri i USA, og mottas som helter, på tross av gjeldende internasjonale konvensjoner mot denne type terrorhandlinger.

USA bryter systematisk gjeldende immigrasjonsavtale inngått mellom USA og Cuba. Etter avtalen skal 20.000 cubanere hvert år lovlig kunne emigrere til USA. USA har kun innvilget visa til 550 personer i løpet av siste avtaleårs første 6 mnd., og oppfordrer istedenfor til ulovlig utvandring. Denne aggressive kampanjen fra USAs regjering gjennomføres for å undergrave folkets støtte til Cubas Revolusjon. Cubas regjering har lenge sett gjennom fingrene med dette, men var nå tvunget til å sette foten ned. 75 personer som har opptrådt som betalte agenter på Cuba for USA har blitt dømt til fengselsstraffer for sin ulovlige virksomhet. Tre kaprere fikk dødsdom for sine terror-handlinger, som satte mange uskyldige menneskers liv på spill.

Cuba har over flere år avholdt seg fra å idømme dødsstraff.
Vi tar prinsipielt avstand fra bruk av dødsstraff i fredstid, men har forståelse for at det må brukes sterkere virkemidler i den situasjonen Cuba er i, som nærmest kan karakteriseres som en krigssituasjon. Dette må ses i lys av USAs systematiske forbrytelser og terror mot en lite naboland Cuba, som må vise sin evne og vilje til å forsvare sin selvstendighet, og nasjonale rett til selvbestemmelse. Cuba kjemper i dag en viktig og rettmessig kamp for å forsvare Cubas og det cubanske folkets hardt tilkjempede Sosialistiske Revolusjon.

De kjemper i dag samtidig en kamp på vegne av alle undertrykte nasjoner, for deres selvstendighet og rett til selvbestemmelse, imot imperialismens og fascismens militære trusler og deres neoliberalistiske økonomiske undertrykkelsesredskaper; Verdensbanken, WTO, IMF, GATTS, EU, NAFTA m.v.

NKPS landsstyre oppfordrer alle demokratisk innstilte mennesker, alle progressive, anti-imperialister og antifascister til å medvirke aktivt mot imperialismens krigs- og undertrykkelseskrefter, for et lite land; Cubas rett til selvstendighet, og forsvar av sin sosialistiske revolusjon!

Utskrift E-post

Stans oljekrigen!

Agder og Telemark distrikt av Norges Kommunistiske Parti advarer sterkt mot den amerikansk-ledede aggresjonen som i dag rettes mot undertrykte folk i Midtøsten og har krevd ufattelige lidelser for sivilbefolkningen.

Norge har heldigvis valgt å ikke delta i den folkerettsstridige angrepskrigen mot Irak, men likevel sender vi våpen til USA og norske tropper deltar i okkupasjonen av Afghanistan.

Disse krigene må ikke sees isolert fra hverandre. Begge disse ”konfliktene” er en og samme krig, det er et ledd i en amerikansk- britisk-israelsk plan for å tilrive seg verdensherredømme ved å kontrollere oljekildene i området. Man er nødt til å gjennomskue den simple amerikanske retorikken som går ut på at krigene er startet for å få fatt på henholdsvis Osama bin Laden og Saddam Hussein.

Faktum er at både Osama og Saddam ble mektige ledere ved hjelp av USA den gangen de trengte dem for å slåss mot kommunistene og andre ”onde” bevegelser. Hvis USA klarer å ta Irak vil snart Syria og Iran stå for tur; de gir seg ikke før de har knekket hvert eneste regime som står i opposisjon til ”Guds eget land”, USA.

De høye herrer i Washington bryr seg nemlig ikke om å telle menneskeliv, de bryr seg om profitten som blir tilført dem fra olje- og våpenindustrien. Derfor: boikott amerikanske oljeselskaper!

Samtidig bør man slett ikke stole på den plutselige pasifismen og fredsviljen hos bl.a. Tyskland, Frankrike og Russland. Disse landene hadde store økonomiske interesser i Saddams Irak, og det var nok på dette grunnlaget de har gått så kraftig imot krigen.

Grunnlaget for kapitalismens (dvs. ”det frie markedets”) overlevelse er en stadig økonomisk vekst. Det sier seg selv at denne veksten ikke kan fortsette evig uten at utbyttinga av eget og andre lands folk og ressurser øker. Nå som USA nesten er tom for olje, og samtidig ønsker å øke forbruket for å redde økonomien sin, blir de NØDT til å gå til krig. Det er kapitalens økonomiske lov om stadig ekspansjon.

I virkeligheten har det arbeidende folk i alle land felles interesser i å kaste sine økonomiske herskere og opprette et reelt sosialistisk demokrati.

En forening av irakere, amerikanere og alle andre folk på jorden til samfunn med sosialistisk planøkonomi som legger vekt på nasjonal sjølberging er på sikt det eneste som kan redde verden fra katastrofe.

Vedtatt på årsmøtet i Agder og Telemark NKP 5/04-03, ved Arthur Andreassen, leder

Utskrift E-post

Trondheimskommunistene sier nei til anbud og privatdrift

De 3 første på NKPs kommunevalgliste i Trondheim til valget 2003 er:

1. Hilmar Sæther, kum., jernbinder, Trondheim.
2. Harald Reppesgaard, kum., psykiater, Trondheim.
3. Steinar Strandheim, kum., barnevernpedagog, Trondheim.

De 3 førte på NKPs fylkestingsliste i Sør-Trøndelag til valget 2003 er:

1. Harald Reppesgaard, psykiater, Trondheim.
2. Odny Romsdal, miljøarbeider, Klæbu.
3. Hilmar Sæther, jernbinder, Trondheim.

Kommunistene i Midt-Norge stiller til valg da velgerne trenger et seriøst alternativ til venstre. Vi mener Ap SV og RV ikke har ført en konsekvent radikal politikk verken i kommunestyrer eller i fylkesting.

De har føyd seg inn i rekken av ”ansvarlige” partier som lar seg presse av høyrekreftene med fokus på at balanse i budsjettene er viktigere enn befolkningens behov. NKP har en 80 år gammel tradisjon i å stå vakt om vanlige menneskers interesser og vil jobbe for en konsekvent arbeiderpolitikk også med brodd mot regjeringens fattigmannspolitikk .

I høstens valg setter vi i fokus:
1. Kommuner og fylkeskommuner må som folkets representanter ta avstand fra enhver krig og trusler om krig. Det er enkeltmennesker i bygd og by som blir de lidende.

2. Kommunene skal ha ansvar for all helsepolitikk, eldreomsorg og undervisning. Vi sier nei til anbud og privat drift.

3. Vi krever at oljemilliardene skal brukes til å ruste opp skoleog helsesektoren. Vi sier nei til bruk av milliarder til krigsformål. Nei til ”Nye Nato”.

4. Vi vil bygge ut kollektivtransporten og bruke fylkeskommunale midler til å bygge sporveien til Heimdal, Lade- og Lerkendalsområdet og Dragvoll.

5. Gjeninnføre en sosiale boligbygging med rimelige boliger til vanlige folk og studenter. Vi vil ha bort privat spekulasjon og at TOB-leiligheter blir spekulasjonsobjekter på markedet. Storkapitalen må ikke bestemme oppbyggingen den historiske branntomta. La folk få Innflytelse i byutviklingen for eksempel i et folkeråd for byutvikling.

6. ”Markagrensen” skal bli urørt slik at friluftsinteressene ivaretas i byens utmarker.

7. Vi vil styrke kulturaktivitetene til de frie gruppene og fritidsaktivitetene til ungdom.

8. Arbeide for en venstresosialistisk enhetspolitikk i og utenfor folkevalgte organer.

Vi takke alle de som har undertegnet våre lister for at NKP kunne stille til valg.

Fram for en grunnleggende ny politikk rettet
mot storkapitalens makt i Norge!

Utskrift E-post

Kommunistene ber om motstand mot oljekrig og boikott av USAs oljeselskaper

Kommunistene i Norge (Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund) er opprørte over George W. Bush og Tony Blairs krigstaler 17. og 18. mars. Disse, som fortsatt regnes som Norges fremste NATO- allierte, ga her åpent til kjenne at de har bestemt seg for å starte en angrepskrig mot iraks folk – et klart brudd på folkeretten – til tross for at det ikke fantes noen FN resolusjon som gir USA eller andre imperialistiske stormakter anledning til å angripe landet. George W. Bush, Tony Blair og andre som tar del i krigsoperasjonen mot Irak med den hensikt å kontrollere landets olje, må etter dette regnes som krigsforbrytere. – Og de vil bli stilt til ansvar for sine forbrytelser av Verdens progressive og fredselskende folk.

Alle venner av fred og motstanderne av krig, de som vil kjempe for ei framtid for menneskeheten og for en annen verden, må framover intensivere sitt arbeid mot aggresjonskrigen og planene om å okkupere Irak. Delta i fredsdemonstrasjonene og boikott USAs oljeselskaper!

USAs politiske ledelse har nå gitt et kraftig signal om at landets herskerklasse ikke vil la seg temme av noen, og at deres mål om å kontrollere hele Verdens folk og ressurser stadig gir seg utslag i aggresjonskrig, hvis ikke diplomatisk og økonomisk utpressing fører fram for å få til det som det til enhver tid er mest presserende for USA å oppnå. Kun en kraftigere motstand fra folkene kan stoppe videre aggresjoner og kriminelle handlinger fra vestlig imperialistisk side.

Med dette viser USA-imperialismen, og dens mest lydige allierte, sitt sanne ansikt. Man gir faen i internasjonale organisasjoner, regelverk eller folkemeninga over hele verden. Den sterkestes rett skal rå, og de som ikke er med oss er mot og fortjener egentlig bare å dø. Det er en farlig og fascistisk utvikling vi er vitne til at USA og Storbritannia nå går i spissen for. Dette er det vårt felles ansvar å stoppe.

Men denne politikken skyldes verken "ond vilje", dumhet eller moralsk over- eller underlegenhet fra Bush og Blairs side. Krigspolitikken og behovet for å tilrane seg Iraks olje skyldes kapitalismens problemer i disse landa. For å snu underskuddet i den amerikanske økonomien, må mer og rimeligere energi tilføres. Mer enn det som finnes tilgjengelig i verden i dag. Hvis ikke vil uvegerlig korthuset falle sammen. Det sier seg selv at USAs herskerklasse og den oljemafiaen som i dag kontrollerer administrasjonen i Washington handler desperat stilt ovenfor en slik problemstilling.

Motstanden mot den imperialistiske oljekrigen er i bunn og grunn også knyttet til motstand mot den kapitalistiske økonomien. I dagens verden ser flere og flere seg rundt etter alternativer. At kapitalisme og krig ikke representerer noen gode framtidsutsikter for menneskeheten er klart. Vårt alternativ er sosialismen, og det er også det eneste alternativet menneskene har skal vi kunne ha ei felles framtid her på jorda.

Delta i fredsdemonstrasjonene og boikott USAs oljeselskaper! Nei til besøk av Bush eller andre vestlige krigsforbrytere i Norge! Trekk Norge ut av alle frontavsnitt i USAs imperialistiske oljekrig!

Tarald B. Ellingsen, på vegne av Sentralstyrene i NKP og NKU

Utskrift E-post

Nei til vestlig krig og okkupasjon av Irak!

USAs nye utenriksdoktrine med selvpålagt rett til å utføre «preventive angrep» mot de man fra Washingtons side finner det formålstjenlig å angripe, internering av kidnappede fanger på cubansk okkupert jord og henretting uten lov og dom av USAs egendefinerte fiender, setter FN til side og undergraver internasjonal lov på groveste måte. Nå er det Irak som står for tur til å bli angrepet av USA, men USAs desperate politikk rettet mot land og hele folk representerer i tillegg også en konkret trussel mot fredsvenner, solidaritetsbevegelser og alle vi som utfordrer USAs hegemoni og nakketak på verden.

Er nå Norge i skvis mellom USA og EU som vil ha Iraks olje? Norsk utenrikspolitikk er som i de fleste andre spørsmål preget av mangel på vilje eller evne til å foreta egne vurderinger og ut i fra dette selvstendig velge hva slags tiltak som fra norsk side skal iverksettes, eller hvilke aktører som i en konflikt skal få norske myndigheters støtte. I disse dager har både regjeringa og politikerne trolig større problemer med å velge hvem man skal støtte i kampen om irakisk olje, sine tradisjonelt nærmeste allierte i NATO, USA og Storbritannia, eller EUs Tyskland og Frankrike, enn de har kvaler med å bli medansvarlige for irakernes død og lidelser hvis Irak angripes og okkuperes av Vesten.

Det irakiske folk lider nemlig først og fremst under Vestens boikott og sanksjoner, USA og Storbritannias regelmessige bombetokter over landet og Saddam Husseins regime. Alt for få i Norge og andre vestlige land brydde seg om irakernes lidelser inntil 11. september 2001. Men siden den gang har Irak vært utsatt for en voldsom hatkampanje først og fremst fra USAs myndigheter. Man ville utnytte situasjonen til å få kontroll med de største ennå ikke utvinna oljereservene som finnes i verden. Angrepet på Irak har vært planlagt lenge, og pådriverne for militæraksjon og okkupasjon av Irak sitter i USAs regjering. Nei til krig mot Irak, i FN, NATO eller USA-regi!
Vestens aggresjoner mot Irak handler om kontroll av landets olje! Solidaritet med irakerne!
Delta i demonstrasjonene mot Irak-krig!
Undertegn oppropet på http://ingenkrig.no

For sentralstyrene i NKP og NKU
Tarald B. Ellingsen

Utskrift E-post

NKP krever skattefri fagforeningskontingent

Regjering og storting legger stadig forholdene til rette for næringslivet og rederinæringa under påskudd av å hjelpe disse i en vanskelig og utsatt konkurransesituasjon.

De siste årene har derfor disse gruppene fått stadig flere skattefradrag, for utgifter de har eller påstås å ha i forbindelse med sin virksomhet. Det hele skjer under en stadig trussel om tap av arbeidsplasser og utflagging av bedriftene. Mens kapitaleierne stadig får nye smutthull til å slippe unna å være med på å betale til fellesskapet, pålegges vanlige lønnsmottakere stadig nye skatter og avgifter.

Mens det er åpnet for fradrag på opptil 6000 kroner for noen humanitære organisasjoner og næringslivet har mulighet til å trekke fra alle utgifter til inntekts ervervelse, blir de fagorganiserte diskriminert og avspist med et fradrag med et tak på 1800 kroner. Dette er et argument som brukes mot organisering og er dermed med på å svekke fagbevegelsens styrke og innflytelse.

NKP mener at dette er en urettferdighet som må opphøre. NKP krever derfor at de fagorganiserte får rett til å gjøre et fradrag for hele fagforeningskontingenten på selvangivelsen. Bare gjennom en slik ordning vil de fagorganiserte kunne oppnå en noe mindre økonomisk diskriminering.

Oslo, 30. januar 2003
Norges Kommunistiske Parti,
Sentralstyret.

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!