2005

Uttalelse fra NKP: Svekk ikke regnskaps- og økonomistyringen i kommunene

 

Norges kommunistiske parti (NKP) reager sterkt på det forslag om endringer i kommuneloven som nå er sendt ut på høring til kommunene.
At departementet her foreslår at kravet om at kommuner og fylkeskommuner skal ansette en person med faglig ansvar for regnskapet fjernes ved at kommuneloven § 24 nr. 2 oppheves kan etter vår mening ikke sees på som noe annet enn en svekkelse av regnskaps- og økonomistyringsfunksjonen uten i den enkelte kommune og fylkeskommune.

Les mer …

Utskrift E-post

Uttalelse fra NKP om valgresultatet

 

Valgresultatet viser at brede lag av folket har reagert på den markedsliberalistiske høyrepolitikken til Bondevik-regjeringa. Det stilles derfor sterke forventninger til den kommende "rød-grønne" regjeringa i forhold til: Gjeninnføring av rettighetene i arbeidsmiljølova, forsvar av sykelønnsordninga, reversering av privatiseringa, etablering av tilstrekkelig kommuneøkonomi, forbedring av uføre- og arbeidsledighetstrygda, kraftig reduksjon av egenandeler, en styrket offentlig skole og reversering av friskoleloven, tilbakeføring av fiskeressursene til kystbefolkningen og en styrking og aktivisering av distriktspolitikken, gjeninnføre politisk styring av sykehusene, aktive tiltak for å redusere arbeidsledigheten og sette folket i arbeid, mer selvstendig utenrikspolitikk.

Les mer …

Utskrift E-post

Forsvar arbeidsmiljøloven

Regjeringen fremmet forslag til ny Arbeidslivslov (Ot.prp. nr.49/05) til 

behandling i Stortinget mandag 6. juni 05, som skal erstatte nåværende
Arbeidsmiljølov. Hensikten er å fjerne Arbeidsmiljølovens målsetting
om arbeidervern og stadig streben etter et best mulig arbeidsmiljø.

Les mer …

Utskrift E-post

Stopp for EU-tilhengernes råkjør for medlemskap

For hundre år siden, i 1905, brøt Norge ut av unionen med Sverige, 

og det viktigste var retten til egen utenrikspolitikk. Retten til egen
utenrikspolitikk er fremdeles et av de viktigste spørsmålene.
Dersom EU-grunnloven blir vedtatt, vil alle EU-medlemmer bli
underlagt en felles utenriksminister.

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!