Forsvar arbeidsmiljøloven

Skrevet . Publisert i 2005

Regjeringen fremmet forslag til ny Arbeidslivslov (Ot.prp. nr.49/05) til 

behandling i Stortinget mandag 6. juni 05, som skal erstatte nåværende
Arbeidsmiljølov. Hensikten er å fjerne Arbeidsmiljølovens målsetting
om arbeidervern og stadig streben etter et best mulig arbeidsmiljø.

 

I Arbeidslivsloven mister arbeideren retten til å stå i stillingen under
oppsigelsessak dersom arbeidstakeren ikke vinner fram i tingsretten.
Med dagens kostnadsnivå i rettssalen, våger de færreste å saksøke
arbeidsgivere, selv om de har mottatt en usaklig oppsigelse.
Grunnpilaren i stillingsvernet forsvinner.

- Arbeidslivsloven gir adgang til utvidet bruk av midlertidige kontrakter.

- Arbeidstidsbestemmelsene uthules, normalarbeidsdagen angripes.

- Arbeidslivsloven tilpasser det norske lovverket til finanskapitalens
behov i EU systemet.

LO og norsk fagbevegelse må gjennomføre klar markering mot den nye
loven, som blir trumfet igjennom i Stortinget av regjeringspartiene og
Frp.

Dersom Ap, SV og Sp til sammen oppnår flertall ved valget må LO og
fagbevegelsen kreve at de gjeninnfører Arbeidsmiljøloven.

NKP krever at dagens Arbeidsmiljølov styrkes, bedre oppsigelsesvern,
bedre miljø, redusere overtidsbruken, krav om allmenngjøring av
kollektive tariffavtaler, og krav om norsk tariff for arbeid i Norge.

NKPs landsstyre
28.-29. mai 2005

Utskrift