Uttalelse fra NKP: Svekk ikke regnskaps- og økonomistyringen i kommunene

 

Norges kommunistiske parti (NKP) reager sterkt på det forslag om endringer i kommuneloven som nå er sendt ut på høring til kommunene.
At departementet her foreslår at kravet om at kommuner og fylkeskommuner skal ansette en person med faglig ansvar for regnskapet fjernes ved at kommuneloven § 24 nr. 2 oppheves kan etter vår mening ikke sees på som noe annet enn en svekkelse av regnskaps- og økonomistyringsfunksjonen uten i den enkelte kommune og fylkeskommune.Hensikten med å fjerne stillingskravet i § 24 nr. 2 er uten tvil at man ønsker å åpne opp for muligheten til å gi adgang til å legge den regnskapsfaglige funksjonen til andre enn kommunen selv, som for eksempel til en interkommunal regnskapsordning eller til et privat regnskapsfirma. Det man her er i ferd med å gjøre er å privatisere ennå en av de kommunale funksjonene.

Da regnskapsfunksjonen er en sterkt integrert del av kommunenes økonomistyringsfunksjon, vil dette på sikt kunne ha meget uheldige konsekvenser for økonomistyringen ute i kommunene, og i ytterste konsekvens føre til at kommunene mister styringen over egen økonomi og ikke lenger kan styre sitt bo - være herrer i eget hus.

Selv om ikke lovforslaget innebærer at administrasjonssjefen
(rådmannen) er fritatt for sitt overordnede ansvar for å sørge for at det finnes en slik regnskapsfaglig funksjon for kommunens regnskap er ikke dette nok til å berolige oss.

NKP mener at det er av prinsipiell betydning at kommunelovens § 24 nr. 2 ikke oppheves, og oppfordrer fagbevegelsen til å ta tak i denne saken. NKP er imot privatisering av offentlig sektor, da dette ofte fører til dårligere og dyrere løsninger for både enkeltindividet og samfunnet som helhet.

Norges Kommunistiske Parti, sentralstyret.
Oslo, 14. november 2005.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!