Uttalelse fra NKPs Landsstyremøte 3. - 4. desember 2005 om barnehagepolitikk

 

NKP ser positivt på den rød-grønne regjeringens satsing på barnehager og på at man nå klart ser det pedagogiske tilbudet barnehagene utgjør som en del av utdanningen, ved at barnehagene nå er kommet inn under Forsknings- og Utdanningsdepartementet sitt ansvarsområde.

 

NKP mener at neste steg i riktig retning da må være at barnehageplass blir gratis og for alle. Det kan ikke være slik at barnehageplass skal være en dyr førskole for økonomisk dårligstilte familiers barn, mens andre barn ikke får denne, for så å stille dårligere rustet ved skolestart.

NKP ser ut i fra dette at kontantstøtten må kuttes så snart som mulig, slik at midler som i dag går til dette kan settes inn i raskere barnehageutbygging og til å utdanne flere førskolelærere.

Vi ser positivt på at regjeringen har varslet kutt til private skoler som ikke er noe pedagogisk eller livssynsalternativ til de offentlige skolene, samt at man har varslet at man vil se til at ansatte i private barnehager får tarifflønn. Allikevel synes vi ikke dette er nok, og mener at alle barnehager må være drevet av det offentlige.

NKP beklager sterkt at regjeringens maksimumsprisordning ut fra kommunenes håndtering kan virke mot sin hensikt ved bl.a. at kommunene fjerner/reduserer søskenmoderasjonen.

Barns viktigste virksomhet er å leke, og barnehagene er det stedet lekebetingelsene er best tilrettelagt for at barna skal kunne få en god barndom.

Oslo, desember 2005
NKPs landsstyre

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!