Stopp EU-utviklingen - Veto mot EUs tjenestedirektiv som fremmer sosial dumping i Norge.

Uttalelse fra NKPs landsmøte i Alta 26. - 28. mai 2007:

 

Det Europeiske Råd vedtok Lisboa-strategien i år 2000. Denne nyliberalistiske strategien skulle øke EUs konkurranseevne, hovedsakelig gjennom en reduksjon i arbeidskraftskostnadene ved lavere lønninger. Den ønskede effekten uteble, da arbeidskraftsmobiliteten var lav og flytting av tjenester og tjenesteytere over landegrensene var liten. EU-utvidelsen østover med de 8 nye medlemslandene kom i forkant av Tjenestedirektivet, og bidro til en styrking av den sosiale dumpingen på arbeidsintensive områder av arbeidslivet. EUs Tjenestedirektiv ble fremmet som et tiltak for å fjerne nasjonale hindringer for denne "frie flyt" av billig arbeidskraft og lavt betalte tjenesteytere over landegrensene, for å presse lønningene, undergrave tariffsystemet og svekke fagbevegelsen i Europa.

Fagbevegelsen i Norge er aktiv i kampen mot sosial dumping. Heismontørenes lange streik ved forrige tariffoppgjør satte sosial dumping på kartet, og bidro til å heve kampen mot sosial dumping i LO og norsk fagbevegelse for øvrig.
Ledelsen i Det norske Arbeiderpartiet er tilhengere av den nyliberalististiske EU-konstruksjonen. De arbeider for at Norge på sikt skal meldes inn i EU, og vil gjøre alt i deres makt for at fagbevegelsen skal godta Tjenestedirektivet. De vil ikke nedlegge veto mot EUs Tjenestedirektiv.

EUs Tjenestedirektivs hensikt er å fremme Lisboa-strategien for bedring av EUs konkurranseevne gjennom lavere lønninger. Tjenestedirektivet hindrer at nasjonene skal kunne gardere seg mot undergraving av tariffen, fremmer "fri flyt" av billig arbeidskraft og styrker sosial dumping.

EUs Tjenestedirektiv er et våpen mot arbeiderklassen og deres fagorganisasjonener, for å redusere lønnskostnadene, og øke de transnasjonale selskapenes superprofitter.

NKP kjemper imot den nyliberalistiske EU-utviklingen og mot EUs Tjenestedirektiv, som fremmer sosial dumping i Norge.

NKP mener EØS binder Norge alt for sterkt til EUs nyliberalistiske økonomiske politikk. Norge vil stå mye friere både nasjonalt og internasjonalt ved å si opp EØS-avtalen og bruke den handelsavtalen vi allerede har med EU.

NKP vil kjempe i fagbevegelsen for at LOs ledelse skal kreve at Regjeringen bruker sin vetorett mot EUs Tjenestedirektiv.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!