DEN RØD-GRØNNE REGJERINGA MÅ FØLGE OPP LØFTENE

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Den rød-grønne regjeringa kom til makta etter en folkelig reaksjon på den markedsliberale politikken. NKP påpekte at det var viktig for fagbevegelsen å sørge for at arbeidsfolks forventninger ble innfridd. Praksis etter det første halve året viser:

 

 

  • Viktige rettigheter i arbeidsmiljøloven som den borgerlige regjeringa ville fjerne, er beholdt.

  • NKP ser det posititvt at bevilgningene til kommunene økes, men finner at dette er langt nok for en kommunal økonomi som tar sikte på å løse arbeidsfolks vansker.

  • Vi kan ikke se at regjeringa gør nok for å øke uføre- og arbeidsledighetstrygda til et anstendig nivå man kan leve av og krever en drastisk forbedring av disse.

  • Det er fortsatt betydelige egenandeler i helsevesenet som rammer de økonomisk vankeligstilte og kronisk syke. Vi vil ha innført gratis helsetjenester i verdens rikeste land og innføring av egenandelstak i tannhelsetjenesten som første skritt til gratis tannlegehjelp.

  • Alle løftene om å styrke psykiatrien er heller ikke fulgt opp

  • NKP kan ikke se at regjeringa har gjort noe for å få tilbakeført fiskeressursene til kystbefolkninga og å gjenopprette fiskeriallmenningene. Vi vil ha en desentralisert distriktspolitikk der utsatte næringer blir støtte av staten.

  • Denne regjeringa har ført en utenrikspolitikk som ikke er en selvstendig stat verdig. Noen spedte forsøk på å imøtegå imperialistiske makters politikk ble fort kvalt etter press fra USA. Regjeringen må vise mot til å føre en selvstendig utensrikspolitikk baser på gjensidig respekt og likeverd.

  • NKP konstaterer ar den rød-grønne regjeringa fortsatt legger opp til markedsliberalistiske føringer i viktige statlige bedrifter. Kursen må legges om i en mer planøkonomisk retning. Regjeringan må sette sterkere krefter inn mot privatiseringen.

  • En total vurdering av denne regjeringa viser at de ikke en gang er villige til å bruke det økonomiske handlingsrommet som tross alt finnes innenfor vårt kapitalistiske system for å trygge og å bygge ut folkets velferd.

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

 

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!