Kommunistene krever en ny miljøpolitikk

Skrevet . Publisert i 2007

Uttalelse fra NKPs landsmøte i Alta 26. - 28. mai 2007:

Endelig er det konstatert at de enorme miljø-ødeleggelsene i vår tid er menneskeskapte. De kan bare løses gjennom en kompromissløs kamp mot kreftene i verden som profitterer på rovdrift av råstoffer og menneskelig arbeidskraft og som etterlater forsøplingen av jord, vann og luft. Derfor er det først og fremt i arbeiderklassens interesser at miljøkampen føres. Kommunistene har påpekt de økte miljøproblemene i de allerede i NKPs miljøpolitiske prinsippstandpunkter fra 1988. Her påpekes at det kapitalistiske system og naturvern er en umulig kombinasjon Det overordnede profittmotivet står i direkte motsetning til natur- og menneskevennlig politikk.

 

De transnasjonale selskapene med hovedsete i EU, USA og Japan, og monopoliseringen av råvarer og kapital, fører til utplyndring av naturressursene, uheldig spesialisering av arbeidskraften, avskoging i Amazonas, utørring av områdene i sør for Sahara, tømming av havets ressurser, tvangsflytting av minoritetsbefolkningen. De utnytter at den undertrykte del av verden ikke har de samme arbeidsmiljølover, rensekrav til industrien, forbud mot visse sprøytemidler i landbruket, manglende forbud mot barnearbeid m.m. Det er en kynisk eksport av DDT og helseskadelige medisiner til den undertrykte del av verden som er forbudt i i-landene. Disse selskapene står for de alvorligste globale ødeleggelsene. Kampen mot monopolkapitalen er derfor overordnet i miljø- og klassekampen i verden.

Kommunistene er i dag de mest iherdige og kompromissløse kjempere mot miljøkatastrofen. NKP har i en årrekke advart mot de transnasjonale selskapenes økonomiske og politiske makt og miljøødeleggelsene de står for. Økopopulistene i verden taler nå varmt for biodriftsstoff, men det er snakk om mat, skog, planter som forvandles til drivstoff i hovedsak til bilparken i verden. Sukker, mais, druer og lignende vil bli nye spekulasjonsobjekter til produksjon av drivstoff i stedet for til mat. Faren for ensidig produksjon og utsuging av dyrkbar jord øker. Prisene på råstoff til energimarkedet fører til at matvarer heller går til vedfødde bileier enn til dem som sulter i verden.

Kommunistene stiller 3 hovedkrav til en ny utvikling:

- Hindre den militære opprustningen og få avskaffet atomvåpen.
- Få til en ny, sosialistisk, verdensordning med en rettferdig fordeling av ressursene
- Stoppe rovdriften på naturressurser og mennesker som billig arbeidskraft, stanse miljø-ødeleggelsene.

Konkret tar vi utfordringen med:

- Begrense CO2 utslippene i Norge med 30 % innen 2030. Kjøp av kvoteavtaler i utlandet må komme i tillegg
- Svovelinnholdet i fyringsolje må senkes til 0, 5%
- Ingen gasskraftverk uten rensing
- Organisere gjenbruk av spillkraft fra industrien
- Resirkulering av emballasje
- Miljøskader skal betales av de som forårsaker dem.
- Få mest mulig tungtransport bort fra veiene
- Utbygging av jernbanen med dobbeltspor og forlengelse av krysningsspor
- Utbygging av omlastningshavner og en miljøvennlig båttrafikk
- Vanlige forbrukere må få en merkbar offentlig økonomisk støtte til å legge om energivanene. Vi går i mot moraliseringen mot enkeltindividers forbruk. Kritikken må gå til monopolbedriftene og de politiske krefter som støtter den enorme sløsingen av energi de står for.

 

 

Utskrift