2008

ARBEIDERPARTIET FALLER NORSK FAGBEVEGELSE OG NORGES BEFOLKNING I RYGGEN, OG TVINGER GJENNOM EUs TJENESTEDIREKTIV!

EUs vedtatte Lisboa-strategi fra 2000 skulle øke EUs konkurranseevne, gjennom reduksjon i arbeidskraftskostnadene, ved lavere lønninger. Effekten uteble, da arbeidskraftsmobiliteten var lav og flytting av tjenester og tjenesteytere over landegrensene var liten. EU-utvidelsen østover med de 8 nye medlemslandene bidro til styrking av den sosiale dumpingen på arbeidsintensive områder av arbeidslivet.EUs Tjenestedirektiv ble fremmet for å fjerne nasjonale hindringer for denne ”fri flyt” av billig arbeidskraft og lavt betalte tjenesteytere over landegrensene, for ytterligere å presse lønninger, undergrave tariffsystemet og svekke fagbevegelsen i Europa.

 

Heismontørenes lange streik ved forrige tariffoppgjør satte sosial dumping på kartet, og hevet kampen mot sosial dumping i LO og norsk fagbevegelse for øvrig.

Etter dette har så og si hele den norske fagbevegelsen i Norge har vært aktiv i kampen mot sosial dumping, og har uttalt seg imot EUs Tjenestedirektiv.

 

NKP uttalte på sitt landsmøte i mai 2007, at ledelsen i Det norske Arbeiderpartiet er tilhengere av den nyliberalististiske EU-konstruksjonen, og arbeider for at Norge på sikt skal meldes inn i EU, og de vil gjøre alt i deres makt for å presse norsk fagbevegelse og det norske folk til å godta EUsTjenestedirektiv.

Arbeiderpartiet viser sitt sanne ansikt i denne sak såvel som i pensjonsforliket, i foretaksorganiseringen av sykehusene, i sin samferdsels-, olje og energipolitikk.

Det norske Arbeiderpartiet er Statsmonopolkapitalismens mest effektive  markedsliberalistiske redskap i Norge.  De konkurrerer med Høyre og FRP om å legge forholdene best til rette for de store transnasjonale selskapene og storfinansen.

 

EUs Tjenestedirektivs hensikt er å fremme Lisboa-strategien for bedring av EUs konkurranseevne gjennom lavere lønninger. Dette er storfinansens våpen mot arbeiderklassen og deres fagforganisasjoner, for å øke de transnasjonale selskapenes superprofitter 

 

EUsTjenestedirektiv er laget for å hindre at nasjonene skal kunne gardere seg mot undergraving av tariffen, det fremmer ”fri flyt” av billig arbeidskraft og styrker sosial dumping. Hensikten er åltså det motsatte av de garantier Arbeiderpartiflertallet i regjeringen sier de gir LO. LOs ledelse vet i beste fall at det er sterk tvil om dette.

Når LO-ledelsen gir offentlige støtte til Arbeiderpartiets garantier viser de større loyalitet til DNA enn til egne forbund og medlemmer.

Forbundenes og LOs medlemmer og tillitsvalgte har god grunn til å revurdere sine valg av sentrale tillitsvalgte til LOs ledelse på LO-kongressen til våren.

 

  • NKP fortsetter kampen mot den nyliberalistiske EU-utviklingen og mot EUs Tjenestedirektiv, som fremmer sosial dumping i Norge.
  • EØS binder Norge sterkt til EUs nyliberalistiske økonomiske politikk. Norge står friere både nasjonalt og internasjonalt ved å si opp EØS-avtalen og bruke den handelsavtalen vi har med EU.
  • Den ”rødgrønne” regjeringa fører ikke fram! NKP vil arbeide for å skape enhet i arbeiderbevegelsen for en politisk platform for arbeiderpolitikk med innskrenking av storfinansens makt, et brudd med Arbeiderpartiets, Høyres og FRPs markedsliberalistiske statsmonopolkapitalisme.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!