2016

Regjeringen må gå!

Det store flertallet i FNs generalforsamling har gjort et vedtak som kan forandre verdenshistorien. De har vedtatt å starte forhandlinger om en ny traktat som fremmer kjernefysisk nedrusting og forbud mot atomvåpen i verden. 
 
Norge stemte sammen med sine allierte, 27 NATO-land, mot forslaget, noe som er mot Stortinget og folkets krav. 
 
Den 26. april 2016 vedtok nemlig Stortinget atomforliket, med mål om et forbud mot atomvåpen. I vedtaket ber Stortinget regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen gjennom å være en pådriver for ikke-spredning, for nedrustning og for avskaffelse av atomvåpen. Regjeringen har ikke innfridd Stortingets og folkets krav under avstemningen i FN.
 
Verdens atommakter er: USA, Russland, Kina, Nord-Korea, Frankrike, Storbritannia, India, Pakistan og Israel. Disse stemte også mot forslaget i FNs generalforsamling.
 
Så lenge disse ni atommaktene jobber for å ruste opp sine kjernefysiske arsenal, vil stadig nye land fristes til å skaffe seg atomvåpen. Faren for atomvåpen vil være, og forbli, en vedvarende økende risiko. Menneskeheten står derfor i konstant fare for enorme lidelser og utslettelse så lenge atomvåpen eksisterer.
 
En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Norsk Folkehjelp, viser at åtte av ti nordmenn mener Norge bør jobbe aktivt med å forby atomvåpen.
 
Norges Kommunistiske Parti sier seg enig med Norske leger mot atomvåpen når de uttaler at NATO er inne i en håpløs sirkelgang med sin erklæring om å ha atomvåpen så lenge atomvåpen finnes. Utenriksminister Børge Brende (H) uttaler at det var uaktuelt å støtte forslaget i FN, siden det svekker NATO som forsvarsallianse. 
 
Atomvåpen har ikke noe med forsvar av nasjoner å gjøre. Vitenskapsmenn, jurister, leger og organisasjoner over hele verden erkjenner at atomvåpen er et utryddelsesvåpen og en trussel mot menneskeheten. Bruk av dette grusomme våpenet er en forbrytelse.
Norges Kommunistiske Parti krever at regjeringen må gå når de ikke innfrir og stemmer mot det norske folks ønske om å forby atomvåpen. Regjeringen hører mer på NATO enn på det norske folk.
 
Norges Kommunistiske Parti krever - for å sikre menneskehetens framtid - at Norge må undertegne erklæringen som kriminaliserer og forbyr alle typer kjernevåpen.
 
Stopp NATO - Nei til Atomvåpen!
 
Runa Evensen, leder
Stig Ødegaard, 1. sekretær
 

Utskrift E-post

Ingen militærbaser i Norge!

Norges Kommunistiske Parti fordømmer regjeringens planer om å tillate utstasjonering av amerikanske soldater i Trøndelag. Dessverre ser forslaget også ut til å kunne få Arbeiderpartiets støtte.

 
Baseerklæringen ble gitt da Norge gikk inn i NATO i 1949. Det ble slått fast at det ikke ville bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Dette var for å berolige sovjetiske myndigheter, som fryktet NATO-baser i sitt nærområde. Stasjonering av amerikanske styrker i Norge vil bli tolket av Russland som en provokasjon. Vi vil også understreke at Norge og Russland har hatt gode forbindelser gjennom mange tiår. Det er en kjensgjerning at Sovjetunionen befridde Nord-Norge i 1944/1945, og etterpå trakk sine styrker tilbake over grensa.
 
Menneskeheten er stilt ovenfor to muligheter: Enten å bruke de vitenskapelige framstegene til materiell, sosial og åndelig berikelse for alle, eller til å ødelegge hele jorden. Aldri har mulighetene vært større for en positiv utvikling for alle mennesker. Heller aldri har vi vært mer truet av tilintetgjørelse. Norges Kommunistiske Parti ser spørsmålet om krig eller fred som det helt overordnede i forhold til alle andre spørsmål i vår tid.
 
Russland har aldri vært, og er ikke en trussel mot Norge. Det er NATO med USA i spissen som er en trussel mot verdensfreden. Norge må si nei til militærbaser i Norge. NKP går inn for at Norge melder seg ut av NATO.
 
Runa Evensen
Leder
 

Utskrift E-post

Lokførerens fagkunnskap er din sikkerhet

Norges Kommunistiske Parti støtter de streikende lokførerene; Deres fagkunnskap må sikres; Deres fagkunnskap er vår sikkerhet

Det ble brudd i meklingen mellom LO Stat og Spekter. 71 medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har gått ut i streik; De deler lokomotivpersonal i NSB og godsselskapet CargoNet som nå streiker.

Det er ikke et spørsmål om lønn, det et spørsmål om kompetanse; Konflikten handler om å sikre passasjerene trygt fram på norske jernbaner. 

Lokførerene ønsker å sikre sin yrkesfaglige kompetanse; Om hvilke krav skal stilles til de som fører tog og hvilke krav skal stilles de som utdanner, gir opplæring og sertifiserer.

Norsk jernbane har den laveste ulykkesstatistikken i Europa.
Høyrepolitikk, privatiseringsjag og EØS-avtalen ønsker nå å endre på dette.
Ledelsen i NSB og godsselskapet CargoNet ønsker å nedprioritere sitt samfunnsansvar.

– Vi aksepterer ikke dumping av lokførernes utdanning. Vi må sikre at våre medlemmer kan frakte passasjerene trygt fram. Derfor er vi i streik, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i en pressemelding fra forbundet.

Norges Kommunistiske Parti er enig med Norsk Lokomotivmannsforbund i at vi må ha en nasjonal standard for opplæring innen jernbane.

Norges Kommunistiske Parti støtter de streikende fra Norsk Lokomotivmannsforbund fordi vi vet at god fagkunnskap kan redde liv.

Alle arbeidere må vise forståelse for viktigheten av denne streiken. 

Denne streiken og andre streiker mot forverringer av det norske arbeidslivet vise EØS-avtalens skadelige innvirkning på det norske samfunnet og den norske selvråderett; Den understreker behovet for en bred folkebevegelse for å ta Norge ut av EØS!

Geir Skavern,

Leder,

Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Forskjellsbehandling - Valglovens mangel på demokrati.

Partier som er registret i partiregisteret kan stille til valg om de fikk 500 stemmer i ett fylke eller mer enn 5000 stemmer på landsbasis ved forrige valg.     

NKP vil stille til valg i alle fylker og har kandidater til det. Men ovennevnte administrative overgrep i valgloven gjør at vi må spørre folk om tillatelse til å stille liste. Mange gir sin underskrift og støtter vår demokratiske rett. Mange tror ikke at vi har en slik udemokratisk valglov. Nordmenn liker å tro at vi lever i et demokratisk samfunn.  
 
Det binder energi og tid å forklare folk hvorfor vi må samle underskrifter og at underskriftslisten ikke er en stemmeseddel. Så må vi forklare at underskriftslistene blir makulert av fylkeskommunen etter telling og godkjenning.
Paradoks at de som har mange medlemmer og dermed lett for å samle underskrifter slipper, mens de som har færre medlemmer og mindre ressurser skal måtte gjøre det. Tid og krefter skulle vært brukt på politisk arbeid.

Norges Kommunistiske Parti
v/leder Runa Evensen
 

Utskrift E-post

Terrorangrepet i Nice

Nok en gang har et enkelt menneske påført verden store tap. Hvert et offer for terrorhandlinger er et unødvendig tap for menneskeheten.

På Frankrikes nasjonaldag ble 84 mennesker brutalt drept, og mer enn 20 personer er alvorlig skadet, etter at en terrorist kjørte lastebilen han satt i inn i en menneske mengde.

Norges Kommunistiske Parti vil på det sterkeste uttrykke vår sorg til de etterlatte. 

NKP tar sterkt avstand fra terrorangrepene som herjer både i Frankrike, Tyrkia og Irak.

Slike hendelser er ikke overraskende, men likevel forferdelige. 

Runa Evensen,

Leder,

Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift E-post

Stopp NATO

Som militærmakt for de rikeste vestlige kapitalistlandene er NATO en krigsallianse for å fremme egne økonomiske og maktpolitiske interesser, som truer menneskeheten. NATO er den millitære garantist for en verdensorden, der 1 % eier 70 % av verdens formuer.

Etter NATOs feilslag i Irak, Afghanistan og Libya er Russland nå utpekt som fienden. NATO er i gang med en livsfarlig konfrontasjonslinje, som omfatter de nordiske land, og kan bety krig på nordisk jord. Ved å opprette og bygge ut permanente NATO-baser i Øst-Europa med “raske innsatsgrupper”, militær opprustning og NATO-øvelser tett på Russlands grenser, og  ved bygging av NATOs rakettforsvar i Polen og Romania, forsøker man å rettferdiggjøre flere utgifter til krigsforberedende tiltak.

På møtet mellom krigsministrene i NATO, i Brüssel i februar og i Polen nå i sommer, ble det vedtatt å plassere «multinasjonale enheter» i Øst-Europa, intensivere militæralliansens tilstedeværelse i Middelhavet, og at medlemslandene skal øke sine bidrag til NATO. USA har krevd at utgiftene for militære styrker i Europa skal økes med 3,4 milliarder US-dollar.

Russland er ikke en fiende, men presses stadig hardere av NATOs nye baser i Nord -og Øst-Europa.

NATO vil ha alle de nordiske landene som allierte, og at de skal delta i militære øvelser, gå til krig mot Russland og dekke utgiftene. Vi vil ikke akseptere dette.Sverige og Finland er ikke medlemmer av NATO. Likevel er de med i en del av NATOs aktiviteter. Vertskapsavtalen betyr tettere bånd til NATO. Avtalen åpner for utplassering av atomvåpen i Sverige og Finland. Avtalen åpner for utplassering av atomvåpen i Sverige og Finland. I tillegg planlegges det at de fem nordiske land skal ha et utvidet militært samarbeid for å imøtegå den påståtte militære «trusselen» fra Russland. Forsvarsministrene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island vil også ha et utvidet nordisk militært samarbeid, og et utvidet samarbeid med de baltiske land. Dette er forberedelser til Sveriges og Finlands NATO medlemskap.

Jo mer krisene hoper seg opp i kapitalismen, jo mer brutale metoder brukes for å tvinge gjennom profittinteressene til konserner, banker og rustningsindustri. Vi ser det i forslagene om en transatlantisk såkalt frihandelsavtale mellom EU og USA; TTIP, i TISA-avtalen, samtidig med satsing på mer militærmakt. 

Menneskene i de europeiske land blir tapere, når enorme midler på ny skal pøses inn i opprustning. I et EU med millioner av arbeidsledige, med lønnsnedgang, nedbygging av sosiale sikkerhetsnett og velferd, er dette en forakt for arbeiderklassens rett til fred og et trygt liv.

Det det er behov for er avspenning og samarbeid over grensene.

Styrk kampen for fred og nedrustning.

Styrk kampen mot nordisk medlemskap i NATO og deltakelse i krigsøvelser.

Fred med Russland – Nei til krig.

Nordisk sommerleir 2016

Sveriges Kommunistiske Parti - Kommunistisk Parti i Danmark - Norges Kommunistiske Parti -

Danmarks Kommunistiske Parti - Finlands Kommunistiske Parti

Unknown.jpegUnknown-2.jpegUnknown-1.jpegUnknown-3.jpegUnknown.png

Utskrift E-post

Terror et produkt av USAs og NATOs kriger

 
To grufulle terrorangrep inntraff på kort tid.  Tyrkia og Irak har blitt rammet og dødstallene er store.
 
Angrepene får ikke den oppmerksomheten i vestlige medier som de ville få om de hadde skjedd på europeisk jord.  Det både sårer og skremmer oss mer når terroren slår til nærmere hjemme, men ingen terroroffer er ikke mindre verdt enn andre.  Om det er Tyrkia, Irak, Frankrike eller Belgia, så er det uskyldige mødre, fedre, sønner og døtre – arbeidere og studenter - som har blitt drept og et utall antall etterlatte står igjen med smerte, sorg og frykt.
 
Faktum er at en brøkdel av verdens terrorangrep skjer i Europa. 80 % av disse grufulle handlingene skjer i Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan og Syria. 
 
Tyrkia og Irak var utsatt for store angrep. Det er muslimske land under en religiøs høytid (Ramadan ) som rammes.  Angrepene er utført av en islamsk terrorgruppe med Islamske fundamentalister  som mener deres tro og tradisjon er den eneste rette. 
 
Den islamske staten har påtatt seg ansvaret for angrepene i Tyrkia og Irak. En rapport utgitt i 2015 viste til at 82 til 97 % (!) av de som er drept av terror var muslimer. En rapport fra 2009 viser til at Al Qaida dreper sju ganger så mange muslimer som ikke-muslimer.
 
Al-Qaida og Den islamske stat er produkter av vestlig krigføring. USA- og NATO-ledede operasjoner har både gjort våpen, penger og andre ressurser tilgjengelig for ytterliggående religiøse fanatikere. Videre har Vestens plyndring, undertrykking og utbytting av land i Midtøsten beredt grunnen for at terrorgrupper får oppslutning og rekrutterer blant lokal befolkningen.
 
Frykten for terrorisme og rekruttering til terrorgrupper fra Norge og Europa vil øke dersom den økonomisk utviklingen fortsetter. Den øker forskjellene mellom fattig og rik, fjerne tilgang på universelle rettigheter, som helsevesen, skole og sosialhjelp, og utvikler et samfunn uten integrering og inkludering av flyktninger.  Omsorg koster penger, men omsorg danner varige bånd mellom mennesker.
 
Norges Kommunistiske Parti krever langt mer av våre politikere! De må ta ansvar for sine medmennesker, og ikke bare forsvare egne posisjoner og bånd til storkapitalen.
 
Vi må kreve at vi ikke blindt følger USA – med følger folkets vilje om å være en fredsnasjon!
Vi må kreve at Norge går ut av NATO
Vi må kreve at Norge aldri blir en del av en felles EU-hær!
Vi krever stopp i innkjøp av nye krigsfly.
Vi må velge menneskene foran våpenindustrien og imperialisme!
 

Harald Reppesgaard
Nestleder
Norges Kommunistiske Parti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Så kom gråten og veropene

 
Vi ventet på det; og det kom. Kort etter Englands Brexit sto kommentariatet velvilligst på linje. De er samstemte i hvilken grusom framtid England vil møte når de går «ut av Europa».  Slik vi hørte det etter folkeavstemningen i vårt land i 1972.  
Som alle medstrømsorganer gjør NRK jobben sin og framfører et utall av bekymrete norske politikere og næringslivsfolk i fri dressur.  Det hersker en dyp usikkerhet over hele Europa om framtiden for England og EU, heter det.  Englands demokratiske avgjørelse utgjør en «fare» for at Frankrike og Nederland skal finne på lignende demokratiske eksperiment.  Det blir turbulens i finansmarkedet, pundet er på historisk bunnivå, briter vil få vansker med arbeid i  EU, næringslivet får en vond framtid. Adresseavisen setter ikke sitt lys under en skjeppe og mener til og med at freden i Europa står i fare! Ikke rart at den politiske eliten og overklassen er nedslåtte. Men vinnerne jubler. For hva? Det unnlater NRK å finne ut av. I timelange sendingene intervjues en eneste norsk Brexit-tilhenger. Han minner om at den engelske arbeiderklassen i ti-år har rast mot det brusselske enevelde, det udemokratiske plutokratiet, arrogante EU-politikere og mot at kløften mellom rike og fattige øker. At EU løser verken økonomiske eller sosiale problemer for vanlige folk.
 
De som er kommet over traumet i Norge mener at innvandrerkortet ble avgjørende. Migrasjonsproblemene spilte en rolle men det er en undervurdering av folket i øyriket ikke å tro at den skjendige behandlingen av Hellas, den enorme arbeidsledigheten i Sør-Europa, privatisering av felleseiendom og  –tjenester og  bankenes  kyniske profittbegjær, har vært sterke motiver for bruddet.  Kampene i Belgia og Frankrike i våres mot «reformer» i arbeidsmiljølover med sosial dumping, kutt i pensjoner, syketrygd og velferdsgoder har ikke gått dem hus forbi? EUs systematiske dommer mot fagbevegelsens aksjoner for å beholde sine rettigheter er også kjente for britene.
 
«Kloke» politikerne som Solberg, Stoltenberg og Jagland, sier med alvorlig mine at lederskapet i EU må endre seg. Det må bli mer samstemmig med EUs befolkning. De må «ta seg sammen» var blant annet Solbergs orakelsvar på hva som må skje.
 
Mange gråt i finanskapitalens høyborg  – The City i London –  Flere roper ve og ve! Spar tårene og klageropene. Det sies at kapitalismen er det beste økonomiske systemet for framgang og vekst. Den tilpasser seg raskt samfunnsmessige endringer. Vi får nå se hva vulgærkapitalismen i EU får til.  England er i Europa og vil handle og samarbeide med alle, men på andre vilkår enn før. Dessuten ligger det markeder på vel 5 ½ milliarder mennesker i verden. Gråt ikke over England,
 
Harald Reppesgaard
Norges Kommunistiske Parti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!